Rıfat AMİL
Sağlık İşleri Müdür V.

 

T.C

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişini ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik Kestel Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin sağlık ile ilgili işlemlerinin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1237 sayılı Aile Hekimliği Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar

MADDE 4: (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye : Kestel Belediyesini,

b) Başkan : Kestel Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen

Kestel Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim : Sağlık İşleri Müdürlüğünü,

d) Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara

münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

e) Personel : Müdür ve tanımının dışındaki birim mensuplarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Kestel Belediye Meclisinin 01.01.2016 tarih ve kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve büro teşkilatından oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Müdürlüğün Görevleri ve

Çalışma Şekli

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Sağlık İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddeler, Sağlık İşleri Yönetmeliği, Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Sözleşmeli personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8: Sağlık İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Sağlık İşleri Müdürün Görevleri :

1) Belediye Başkanının Sağlık danışmanı olup gerekli sağlık hizmetlerini yürütür. Müdürlüğü

Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin disiplin amiri olup

memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu

programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8) Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün

personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini,

Belediyede çalışan personelin sağlık işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

9) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak

müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve

etkinliği için gerekli işbirliği sağlar.

10) Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını

kontrol eder.

11) Sağlıkla ilgili tüm giderlerin (hastane faturaları, reçeteler, tıbbi malzemeler) kontrol ve

denetimlerini yapar, kayıt altına alır, tahakkuklarını hazırlatır.

12) Cenaze hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesinde görev yapar. Bu hizmetleri

yürütmekte görevli memurları denetler, işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tüm

tedbirleri alır, emrindeki personeli bilgilendirir ve eğitir.

13) Arşiv ve muamelat işlerini denetler, kontrol ve takibini yapar.

14) Müdürlükte görevlendirilen işçi personelin işlerini takip ve kontrol eder, işlerin

aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

15) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

b) Sağlık İşleri Müdürün Yetkileri:

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen

programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin

alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler

yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla

haberleşme yetkisi.

8) Müdürlüğün bütçesini yapma ve kadronun tamamlanmasına çalışma yetkisi.

c) Sağlık İşleri Müdürünün Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Çalışma Şekli

MADDE 9:

a) Hasta Muayenesi:

1) Memurlarımızın ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayeneleri, tedavileri için

reçete tanzim edilmesi, gerekli görülenlerin bir üst sağlık kurumuna sevk işlemlerini yapmak.

2) Başvuruda bulunan ve bölgemizde ikamet eden fakir, yatalak, engelli ve yardıma muhtaç

hastaların ücretsiz muayenelerini yapmak.

3) Gerektiğinde hastalık raporu tanzim etmek.

4) Elindeki her türlü tıbbi imkanı kullanarak acil durumlara müdahalede bulunmak, Halk

sağlığı ile ilgili her türlü sağlık sorununda danışmanlık ve eğitmenlik hizmetleri sunmak.

5) Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kanun, yönetmelik ve tamimler

çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak.

6) Başkanlık Makamı ile yapılan protokol hükümleri çerçevesinde aynı zamanda işçi Sağlığı

ve iş güvenliği ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizde çalışan işçi personelin

sadece kendisinin muayene ve tedavilerini yapmak,  gerekli gördüklerinin sevk işlemlerini

yapmak.

 

b) Cenaze Hizmetleri :

1) İlçemiz sınırları dahilinde ikamet etmekte iken evinde vefat eden, ikameti neresi

olursa olsun İlçemiz sınırları dahilindeki resmi veya özel herhangi bir hastaneye

ex-duhul olarak getirilen cenazelerin muayenelerini yapmak ve gömme izin

belgelerini tanzim etmek, yine ilçemiz sınırları dahilinde ölü bulunan kişilerin

muayenelerini yapmak ve belgelerini tanzim etmek.

2) Şüpheli görülen ölümleri İlçemiz Cumhuriyet Savcılığına bildirmek, otopsi

yaptırılmasını sağlamak.

3) Savcılıkça kimliği alınanlar hariç, gömme izin belgesi düzenlenen cenazelerin

ölüm kayıtlarının nüfusa işletilmesi için mernis ölüm tutanağı tanzim etmek ve

İlçe Nüfus Müdürlüğüne göndermek.

4) Cenazelerle ilgili olarak bilgi ve gereğinin talep eden bütün resmi makamların

taleplerini yanıtlamak, vatandaşların ilgili dilekçelerini yasal süresi içerisinde

cevaplandırmak.

5) Gömme izin belgesi tanzim edilen tüm cenazeleri usulüne uygun olarak ölen

kişiyle ilgili tespit edilebilen bilgileri bilgisayar ortamına işlemek.

6) Tüm belge ve evrakları kayda aldıktan sonra tanzim edip dosyalamak ve

arşivlemek.

Müdürlüğe bağlı memurların görev ve sorumluluklar

MADDE 10: (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

Memurların görev yetki ve sorumlulukları

a) Doktorun Görevleri :

1) Hafta içi mesai gün ve saatlerinde, görev çizelgesine göre görevlerini yerine getirmek.

2) Tatil günlerinde cenaze işleri ile ilgili görevleri nöbetçi tabip sıfatı ile mesai saatleri

içinde yerine getirmek.

3) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle uygun olarak birim Müdürü tarafından kendisine

verilen görev ve talimatları yerine getirmek.

b) Hemşirenin Görevleri :

1) Poliklinik, hasta kabul kayıt IM (Intra Musculer) ve IV (Intra Venös) enjeksiyonlar,

ilkyardım ve diğer tıbbi işlemlerde kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

2) Doktorlara, sağlıkla ilgili işlemlerde yardımcı olmak.

3) Görevlerini ifa ederken kullandıkları araç-gereçlerin muhafazasını sağlamak,

gereken ihtiyaçları birim Müdürüne bildirmek, eksik malzemelerin listesini hazırlayıp

tamamlatmak için çalışmak.

4) Poliklinik, laboratuar ve müdahale amaçlı kullanılan odaların tertip, düzen ve kontrolünü

yapmak.

5) Mesleki olarak Müdür tarafından verilecek olan diğer görevleri kanun, tüzük ve

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek.

6) Enjeksiyon, küçük tıbbi işlemlerde kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yaptığı

işlerin kaydını tutmak.

7) Sağlık hizmetlerini, kanun, yönetmelik ve tamimlerle kendisine verilen yetkiler

çerçevesinde yerine getirmek.

c) Arşiv, Evrak ve Kayıt İşlerinden Sorumlu Personelin Görevleri :

1) Poliklinik kayıt defterini tutmak, tanzim etmek, bu hizmetiyle ilgili olarak ilgili

kişilere yardımcı olmak, bilgi vermek.

2) Ölüm tutanakları ile ölüm kayıt defterlerini tutmak. Cenaze yakınlarına talep ettikleri

bilgileri vermek ve yapacağı işlemleri anlatmak.

3) Gelen ve giden evrak kayıt defterlerini tutmak.

4) Mernis ölüm tutanaklarını dosyalayıp arşivlemek.

5) Talep halinde arşiv kayıtlarını inceleyerek ilgililerine bilgi vermek ve

yardımcı olmak.

6) Sağlık İşleri Müdürünce kendilerine verilen diğer görevleri yapmak.

d) Yardımcı Hizmetli Personelin Görevleri :

1) Müdürlüğe tahsis edilen oda ve eşyaların temizliğini yapmak .

2) Tuvaletler, lavabolar, hol ve koridorun temizliğini yapmak, gerekli malzemelerin temin ve

muhafazasını sağlamak.

3) Fotokopi makinasından sorumlu olmak, gelen misafirlere çay servisi faaliyetlerini yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 11: (1) Sağlık işleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine

kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Sağlık işleri Müdürlüğündeki çalışmalar Müdür tarafından

düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Sağlık İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri

gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi

hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 13: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edilmesini müteakip ilan edildiği

tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.