Taner KAHVECİ
İmar ve Şehircilik Müdürü

Müdürlük Yönetmeliği

Müdürlüğümüze çeşitli kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarca yapılan müracaatların kaydının yapılması ve cevap yazılarının  hazırlanması, Plan, yönetmelik, genelge v.b. mevzuat esaslarına göre tanzim edilen yeni yapılanma, tadilat, tamirat vb. inşai faaliyetlere ait ruhsat talebi isteklerine bağlı olarak sunulan mimari proje, statik-betonarme projeleri tetkiki ve onaylanması, Kullanma izni müracaatları ile ilgili tetkik ve incelemenin yapılması ve onayına ilişkin işlemler, Isı Yalıtım, Kat, Elektrik vizesi müracaatları ile ilgili tetkik ve incelemenin yapılması ve onayına ilişkin işlemler, Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti proje ve fotoğrafların onaylanması, Ruhsata tabi tüm yapılaşma taleplerinin plan, yönetmelik, genelge vb. mevzuat hükümlerine göre yapı, tadilat, tamirat vb. inşaat faaliyetlerine ruhsat tanzimi işlemlerinin yapılması, Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni verilmesi esnasında doğacak her türlü harçların hesaplanması ve tahsilinin yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun imar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik gereği imar planlarını ihale suretiyle yaptırmak, yürürlükteki imar planlarında gerek duyulan değişiklikleri kanun ve yönetmelik çerçevesinde inceleyerek hazırlanan önerileri meclise sunmak, çıkan Meclis Kararlarının ve bu işlerle ilgili evrak tanzimlerini yapmak, Kestel Belediye Meclisinin kabul olunan ve Büyükşehir Belediye  Başkanlığınca onaylanan plan ve değişiklik tekliflerine ait ilan işlemlerini yapmak, Yeni açılan işyerlerine işyeri krokisi düzenlemek, İş Deneyim Belgesi düzenlemek, Asansör İşletme Ruhsatı düzenlemek, İmar planı ile belirlenen yapı düzenine ve yönetmelik şartlarına uygun imar durumları düzenlenmekte ve hangi şartlarda yapılacağı tespit edilmektedir. İmar durumu ile belirtilen şartlarda imar parsellerinin oluşturulması için, kadastro parsellerinin birleştirilmesi ayrılması ve kamu hizmetlerine ayrılan kısımların tespiti ile buna ilişkin, tescile tabi harita ve planlar yönetmeliğine uygun olarak tanzim edilmiş projelerin kontrolü ile gerekli Encümen kararlarının alınmasını sağlamak, İmar durumuna uygun imar parsellerinin teşekkülünden sonra,  hazırlanacak inşaat projesine esas olacak, yol ve parsellerin durumunun ölçüm işlemlerinin yapılarak kotlu krokilerinin hazırlanması, işlemlerinin yürütülmesi, Ruhsat alınmış inşaatların, hafriyatının yapılması ve temel üstündeki ilk katına ait betonun dökülmesi ile proje ve eklerine uygunluğunun kontrolünün yapılması, Mevcut durumunun arazide tespiti ve ölçümü ile buna ilişkin tanzim edilen her türlü kroki haritaların tanzim işlerinin yapılması, İmar planları üzerinde gösterilen imar yollarının, parsellerin, çocuk bahçesi, park otopark gibi alanların araziye birebir ölçeğinden uygulanması işleminin yürütülmesi, 3194 sayılı yasanın 18. inci maddesi uygulaması (Şuyulama) evrakları ile ilgili gerekli Encümen kararlarının alınmasını sağlamak.