İsmail KAPLAN 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
 

T.C.
KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç:

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam :

MADDE 2- Bu Yönetmelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak :

MADDE 3- Kestel Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 112 sayılı kararı ile kurulmuş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b bendi ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar  :

MADDE 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 Başkan                        :  Kestel Belediye Başkanı

Belediye                     :  Kestel Belediyesi

Başkanlık                    :  Kestel Belediye Başkanlığı

Müdürlük                    :  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü

Personel                      :  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev yapan tüm     personeli     ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat , Görev Yetki ve  Sorumlulukları

 Teşkilat :

MADDE 5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; bir müdür, iki memur ve bir sözleşmeli memur personelden oluşur.

a) Müdür

b) Memur

c) Sözleşmeli Memur

 

Bağlılık  :

MADDE 6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

 İnsan  Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE-7 Görevleri:

 (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki görevlerin etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması.

 (2) Başkanlığa personel konularında bilgi üretilmesi ve önerilerde bulunulması.

 (3) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların, ilgili birimlere zamanında iletilmesi ve uygulanmanın izlenmesi.

 (4) Görev alanına giren konularda, ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulması, işbirliği yapılması ve yetkili üst makamlara gerekli bilgilerin verilmesi.

 (5) Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili bulunulması.

 (6) Personelin moralini yükseltecek aktivitelerin düzenlenmesi.

 (7) Personelin disiplin amiridir.

 (8) Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir.

(9) Müdürlüğün bütçe tekliflerini ve bunun sonucunda müdürlüğün faaliyet raporunun hazırlanması.

(10) Diğer birimlerle uyum ve eşgüdüm içinde çalışır.

(11) Başkanlığa karşı sorumludur.

(12) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevlerin yürütülmesi.

(13) Başkanın vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev yapan personelin görev ve sorumlulukları:

 MADDE-8 (1) Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması.

    (2) Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi listelerinin takibi, onaylarının alınması, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti.

    (3) Memur personelin ücretsiz izin, göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerinin yapılması.

    (4) Memur kadro ve sicil defterlerine özlük hareketlerinin işlenmesi,

    (5) Memur personel ile ilgili her türlü işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasının sağlanması,

    (6) Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak işlemlerinin yapılması,

   (7) Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelinin  özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim alınması,

    (8) Mahkeme ve duruşma kararlarının ilgililere tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kurumlara gönderilmesi,

    (9) Memur Mal Bildirim Formu ( Memur personelin mal değişikliklerini bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5’li yılların şubat ayının son gününe kadar) düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi,

   (10) Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerinin yapılması,

   (11) Hizmet Belgelerinin düzenlenmesi,

   (12) Gizli Sicil Raporlarının düzenlenerek, birim amirleri tarafından doldurulmasını takip ederek dosyalarının kaldırılmasının sağlanması, 6 yıllık sicil ortalaması 90 ve üstü olanlara her yılın ilk haftası itibarıyla bir kademe verilmesi,

   (13) Memurların özlük dosyalarının korunması ve kurum sicil numarası esasına göre düzenleyerek arşivlenmesi,

   (14) İzinlerini yurt dışında geçirmek isteyen memurların Valilik Makamından yurtdışı izin onayının alınması,

   (15) İzine ayrılan müdürlerin izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin görevlendirme işlemlerinin yapılması,

   (16) Yürürlükteki mevzuat gereği kısmi personel atamalarında gerekli olan Belediye Meclisinden izin alma işlemlerinin yapılması,

   (17)  Belediyemiz ilgili müdürlüğünün önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, Başarısız olan adaylarda ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak,

   (18) Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanması ve sağlık yardımına ilişkin işlemlerin yapılması,

   (19) Personelin özlük hakları ve emeklilik ile ilgili konularda Devlet Personel Başkanlığından görüş almak ve bu doğrultuda işlem yürütmek,

   (20) Personel konusunda müdürlükler arası bilgilendirme yazışmalarının yapılması,

   (21) Stajyerlerin çalışma olurlarının alınarak ilgili Müdürlüklere görevlendirilmeleri,

   (22) Memurların özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine gerekli yazışmalarla cevap verilmesi,

   (23) Özlük dosyalarının nakil, emeklilik, vefat, istifa vb. durumlarda sicil numarası sırası gözetilerek arşivlenerek muhafaza edilmesi,

   (24) Memur personelin Görev Yeri Belgesi talebi vb. dilekçeli müracaatlarının cevaplandırılması,

   (25) Memur personelin Hizmet Sendikalarına üye olma ve istifa etme aşamalarında gerekli mevzuatın uygulanması ve Sosyal Denge Sözleşmesi için memur personelin sendikalarla ilgili işlemlerinin yürütülmesi,

   (26) Yürürlükteki mevzuat gereği açıktan atama, kadro ihdas ve kadro derece unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmaların yapılması,

   (27)  Sözleşmeli Personel ;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında gerekli işlemlerin yapılması,

   (28) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59. Maddesi gereği çalıştırılacak personele ilişkin işlemlerin yapılması,

   (29) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması ve meydana gelecek değişikliklerin takip edilmesi,

   (30) Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanması,

   (31) Yıllık izin onaylarının düzenlenip tetkik ederek onaylanması,

   (32) Müdürlükçe işlem yapılan ve dağıtımı gereken evrakların kayda alınarak zimmet defteri ile imza karşılığında teslim edilmesi,

   (33) Personel devam kontrol sistemi ile Belediye Personelinin giriş-çıkış kontrollerinin yapılması,

   (34) Personele giriş-çıkış kartları ile kimlik kartlarının hazırlanması,

   (35) Belediyede çalışan memur personelin yemek hizmeti alımı ve yemek ücreti sipariş formlarının hazırlanması,

   (36) İşçi personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerinin yapılması,

   (37) Sakat işçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

   (38) Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması.

   (39) İşçi disiplin kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine işlenmesi,

   (40) İşçi yevmiye çizelgesini inceleyerek işlemlerin yapılması,

   (41) İşçi Özlük Kayıt Defterinin tutulması,

   (42) Çeşitli nedenlerden dolayı işten ayrılan personelin kıdem tazminatını düzenleyip, tetkik ederek onaya sunulması,

   (43) Hizmet İş Sendikası ilgili yazışmalar ve Toplu sözleşmelerin yapılması,

   (44) 4857 Sayılı İş Kanununun uygulanması ve meydana gelecek değişikliklerin takip edilmesi,

   (45) Personelin hizmet içi eğitimine ilişkin çalışmaların yapılması,

   (46) Kurum ve Kuruluşlardan gelen seminer yazılarına istinaden eğitime gönderilecek personelin belirlenmesi, onayının alınması,

   (47) Personelin Başkanlığa bağlılığını arttırıcı sosyal faaliyetlerin tespit edilmesi,

   (48) İşe yeni alınan personel için Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Eğitiminin verilmesinin sağlanması,

   (49) Belediye personelinin, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülmesi sağlanır,

   (50) Hizmet içi eğitim proğramlarının,  Belediye personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, Belediyede veya yurt içindeki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağlanır. Söz konusu eğitim bedelleri Belediye bütçesinden karşılanır.

   (51) Belediyede  çalışan tüm memur personelinin aylık maaşlarının hesaplanması.

   (52) Belediyede çalışan tüm işçi personelinin aylık maaşlarının hesaplanması.

   (53) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının aylık ödeneklerinin hesaplanması.

   (54) Stajyer öğrencilerinin görev yaptıkları dönemlerdeki ödenek işlemlerinin hesaplanması.

   (55) 5510 Sayılı Kanunun 4/c kapsamındaki çalışanlardan kesilen Emeklilik Keseneklerinin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenek Bilgi Sistemine girişleri ve tahakkuk işlemlerinin yapılması.

   (56) 5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamındaki çalışanlardan kesilen Sigorta Primlerinin  T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna ait girişlerin ve tahakkuklarının yapılması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev ve Hizmetlerin Planlanması

 MADDE 9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

            Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve zamanda yapmak zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Bölümler

 MADDE 10- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 MADDE 11- Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabul tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 12- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.