KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                           ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş

AMAÇ

MADDE 1

Bu yönetmelik Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenler.

KAPSAM

MADDE 2

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kestel Belediyesinin alım, satım, hizmet, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu  İhale  Sözleşmeleri  Kanunu  hükümlerine  uygun  olarak  yerine  getirilmesi  ve  gerçekleştirilmesi,  maliyet  ve  verimlilik  analizleri  yapımı  gibi  konularla  Başkanlıkça  bilgisayarla  takibi  istenilen  diğer konularda faaliyet gösterilmesi ile görevlidir.

DAYANAK

MADDE 3

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır.

TANIMLAR

MADDE 4

Belediye : Bursa Kestel Belediyesini,

Başkanlık : Kestel Belediye Başkanlığını,

Başkan : Kestel Belediye Başkanını

Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,

Müdür : Destek Hizmetleri Müdürünü,

Personel : Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelini ifade eder.

 

TEŞKİLAT

MADDE 5

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bir Müdür ile aşağıdaki servislerden kurulmuştur.

1- İhale işleri servisi

2- Doğrudan temin, piyasa araştırma ve pazarlıkla alımları servisi

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 6

Belediye ve bağlı katma bütçeli işletme müdürlüklerinin alım, satım, hizmet,  kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı K.İ.K., 4735 sayılı K.İ.S.K. hükümlerine uygun olarak yapılması için;

1- 2886 sayılı D.İ.K., 4734 sayılı K.İ.K., 4735 sayılı K.İ.S.K. ve 5018 sayılı Kanun ile diğer kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelerine uymak.

2- Dairelerince teklif veya tespit olunan ihtiyaçların iç ve dış piyasalardan mevzuata uygun olarak alınması konusunda gerekli  işleri yapmak.

3- İç ve dış piyasadan temin edilen malzemenin bedellerinin ödenmesi için ilgili müdürlüklere tahakkukunu yaptırmak.

4- Kullanma imkanı kalmayan malzemenin elden çıkarılması için gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmak.

5- Levazım mevzuna giren bilumum işleri sevk ve idare etmek, lüzumlu kontrolleri yapmak ve yaptırmak.

6- Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelinin tayin, nakil, taltif ve tecziyeleri konusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak, personelin eğitimi konusunda gereken programları hazırlayıp uygulamak.

MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI

MADDE 7

Müdürlük personeli Norm kadroya uygun olarak Müdür ve diğer personellerden oluşur.

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 8

Destek Hizmetleri Müdürü Görev Yetki ve Sorumluluklar :

1-Müdürlüğünün yapmış olduğu iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar,

2- Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve aralarında işbirliği kurar,

3- Çalışmaları izler ve denetler.

İhale İşleri Servisi :

1- Müdürlüklerden gelen ihale dosyalarını sonuçlandırmak,

a- Kapalı teklif usulü, açık teklif usulü

b- Belli istekliler arasında ihale usulü

c- Pazarlık usulü

d- Danışmanlık hizmet alımı

ile ihale edilmesi gerekenlerin  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı D.İ.K. ilke ve esaslarına uygun olarak işlem yapmak.

2-İhale ile ilgili onay belgesi tanzimi, ihale işlem dosyası  düzenlenmesi, ihalenin ilanı, geçici teminat alınması, ilanda belirtilen gün ve saatte ihalenin yapılması, ihale kararlarının tanzimi ve onaya sunulması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, ihalenin sözleşmeye bağlanması, kesin teminat alınması, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek,

3- Muayene ve kabulü yapılan ihalenin bedelinin müteahhide ödenmesini teminen ilgili dairesine tahakkukunu yaptırmak,

4- Taşınmaz malların satımı

5- Taşınmaz malların kiraya verilmesi

6- Müdürün vereceği diğer işleri yapmak

Doğrudan temin, Piyasa Araştırma ve Pazarlıkla Alımlar Servisi Görev Yetki ve Sorumlulukları  :

Belediye daireleri  yönetmeliğinin 2. maddesine giren işlerden

a- Doğrudan temin usulü ile yapılacak işlerinin,

b- İhale usulüne tabi olmayan alım satımlarının,

4734 sayılı K.İ.K. ile getirilen ilke ve esaslara uygun olarak;
1- Dairelerin ihtiyaç taleplerinin alınması,

2- Piyasa araştırmasının yapılması,

3- Gerektiğinde yaklaşık maliyetin tespiti,

4- Gerektiğinde teminat alınması,

5- Gerektiğinde sözleşme yapılması. İhale yetkilisince doğrudan temin karar tutanağının imzalanması ve uygun görüşünün  alınması,

6- İhale yetkilisince onaylanan karar tutanağına istinaden malın alınması,

7- Muayene ve tesellüm işlemlerinin ikmali,

8- İhtiyaçların kamu kurumlarından karşılanması

9- Araç ve gereç alınması

10- Mal ve hizmet ihtiyacı bildiren dairelerle sürekli işbirliği sağlayarak, malzeme ve hizmetler konusunda, kalite ve teknik özellikler yönünden aranılan ve istenilen şartların ilgili birim tarafından yapılmasını sağlamak,

11- Şartları ve özellikleri belirlenen malzemenin satın alınması veya hizmetin yaptırılması için piyasa araştırması yapmak, ilgili firma, mesleki kuruluş ve kişilere duyurmak,

12- Pazarlığa esas olacak tekliflerin firmalardan elden, fax, e-mail, telefon yoluyla almak,

14- Doğrudan temin usulü ile yapılan malın alımı veya hizmetin yaptırılması  ile ödemeye gönderilmesini,

15- Belediyede kullanılan ve dışarıda bakım ve onarımları gereken her çeşit araç ve gerecin periyodik bakım ve onarımlarının yetkili servislere doğrudan temin usulü ile yaptırılması,

16- Tahsisatı olmayan, doğrudan temini aşan, iptal edilen, şartnamesi eksik, yetersiz malzeme bilgileri vb. taleplerin iadesini yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

YÜRÜRLÜK

MADDE 9 - Bu yönetmelik hükümleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereği Kestel

 Belediye Meclisinde kabul edilmesini müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 10- Bu yönetmeliği Bursa Kestel Belediye Başkanı yürütür.