BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmelik, Kestel Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.           

 

Hukuki dayanak

MADDE 3: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

 

Tanımlar

MADDE 4 : Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a) Belediye                          : Kestel Belediyesini,
 2. b) Başkan                            : Kestel Belediye Başkanını,
 3. c) Başkan Yardımcısı       : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Belediye  Başkan Yardımcısını,

ç) Birim                                : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

 1. d) Müdür                           : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
 2. e) Personel                         : Memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, büro işçisi ve büro memurunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 27.11.2011 tarihli, 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Kestel Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 2012-4 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

 MADDE 6: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Memur, İşçi ve diğer personellerden oluşmaktadır.

(2) Müdürlüğe bağlı olarak Evlendirme işlemleri, Doğa Sporları faaliyetleri, İşkur işlemleri, aşevi, Sosyal hizmetler ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.            (3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün vazife ve sorumluluğunda, kendisine doğrudan bağlı;

 

Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi,

Kesmek Kursları Birimi,

Aşevi ve Gıda Bankası Birimi,

Kültürel Etkinlikler Birimi

Kültür Merkezi  İşletmesi olmak üzere kendi bünyesindeki birimlerden oluşturulmuştur.

(4) Bütün bu birimlerden müdür yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 1. a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
 2. b) Memurlar : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Görevleri :

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin (Meslek edinme ve meslek edindirme faaliyetlerini yürüten Eğitim Birimlerinin çalışmalarını, tiyatro, konferans, seminer v.b faaliyetleri, aşevinden fakir vatandaşlarımıza yapılan yemek yardımı v.b.) tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

9) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

 1. b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Yetkileri :

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için

bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın

onayına sunma yetkisi.

9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 

 1. c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları :  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğün ve bağlı birimlerin görevleri

MADDE 9: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Birimlerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. a) Müdürlüğün genel olarak görevleri şunlardır:

1) Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.

2) Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri ve organizasyonların yapılmasını sağlamak.

3) Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, Kitap, kaset ve CD’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.

4) Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

4) Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.

5) Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek.

6) Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

7) Başkanlığımıza bağlı Kültürel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekanların tahsislerini koordine etmek.

8) Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak.

9) İlçemiz dahilinde bulunan fakir vatandaşlarımıza, yemek yardımı ve dağıtımı yapmak.

10) İlçemiz halkına yönelik olarak, Meslek Edindirme ve El Sanatlarına yönelik hizmet vermek.

12) Okulların ihtiyaçlarını karşılamak.

 

 

Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi,

 1. Belediyenin çalışmalarına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayıcı önlemler alır. (yazılı ve görsel basın, aylık ve dönemsel bültenler, broşürler, mektuplar v.b. iletişim araçlarıyla)
 2. Belediyece yürütülen çalışmalar hakkında basını bilgilendirmek.
 3. Belediyenin çalışmalarının kamuoyuna yansıtılmasında izlenecek konsepti oluşturmak ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak.
 4. Belediyeyle ilgili basında çıkan görsel ve yazılı haberleri takip ederek arşivini yapmak.
 5. Belediyenin her türlü halkla ilişkiler çalışmalarını planlamak.
 6. Kurum çalışanlarının sosyal faaliyetlerini planlamak.
 7. Kültür-Sanat etkinliklerini organize etmek ve halkın katılımını sağlamak.
 8. Sosyal yardımların koordinasyonunu sağlamak.
 9. Belediyece organizasyonu gerçekleştirilen toplu sünnet ve nikah törenlerinin koordinasyonunu sağlamak.
 10. Belediyeye ait salonun ve kültür evinin kullanımını sağlamak.
 11. Belediyece düzenlenen kursların koordinasyonunu sağlamak.

 

 

Kültür Merkezi İşletmesi

1.Belediyeye kültür Merkezinin kullanımını sağlamak.

2.Kültür Merkezinde düzenlenen kurs, sergi vb. etkinliklerin takibini yapıp  koordinasyonunu sağlamak.

3.Kültür Merkezine alınan malların ve kültür evinde satılan ürünlerin takibini yapar. Bunlarla ilgili ayrıntılı fatura düzenler.

4.Kültür merkezi, kültür merkezindeki hizmet araç ve gereçlerinin  temizliğinden sorumludur.

5.Günlük gazete taramasını gerçekleştirerek, kurumla ilgili haberlerin arşivini oluşturmak. Vatandaşların gazetelere rahat ulaşması için gerekli önlemleri almak.

 

 1. b) Memurların görev yetki ve sorumlulukları : Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 10 : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.  

 1. a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
 2. b) Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
 3. c) Görevin İcrası: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11 :

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

 1. a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
 2. b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
 3. c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve iletir.
 4. d) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

MADDE 12 :

 1. a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
 2. b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel özlük dosyaları

Madde 13: (1) Müdürlüğün tüm personelinin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde emekliye ayrılmaları yada kamu hizmeti ile ilişiklerinin kesilmesinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

 

Disiplin cezaları

Madde 14: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15 : (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili Umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE 16: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17 : (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.