BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kestel Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. a) Başkanlık: Kestel Belediye Başkanlığını,
 2. b) Belediye: Kestel Belediyesini,
 3. c) Müdür: Strateji Geliştirme Müdürünü,

ç) Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

 1. d) Yönetmelik: Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Personel, Teşkilat ve Bağlılık

Personel

MADDE 5 - (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 1. a) Müdür
 2. b) Memur
 3. c) İşçi

 

 

Teşkilat

 

 MADDE  6 - (1) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. a) Stratejik yönetim ve planlama birimi
 2. b) Performans, kalite ölçütlerini geliştirme ve bütçe birimi
 3. c) İç kontrol ve ön mali kontrol birimi

ç)  AB proje ve ar-ge birimi

 1. d)Faaliyet raporunu hazırlamak.

Bağlılık

MADDE 7 - (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 8 - (1) Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür;

 1. a) Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 2. b) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 3. c) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

ç) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

 1. d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 2. e) Stratejik Plan doğrultusunda Performans Programının hazırlanması ve takibi çalışmalarında

İletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

 1. f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin

Faaliyet raporunu hazırlamak.

 1. g) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını, uygulama sonuçlarının izlenmesini ve yıllık

yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasını koordine etmek.

ğ) İç kontrol eylem planının hazırlanması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmaları koordine etmek; üst yönetimin iç kontrol eylem planının uygulanmasına yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak.

ı) -Bütçenin performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek ve bütçe işlemlerini gerçekleştirmek.

 1. i)-Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.
 2. j)-İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 3. k) Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 4. l) – kalite ile ilgili çalışmaları yürütmek.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 9 - (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10 - (1) Müdürün görevleri şunlardır;

 1. a) Strateji Geliştirme Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 2. b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 3. c) Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

ç) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 1. d) Müdür, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir, alt birim yöneticilerine ait görevlerde değişiklikler yapabilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

 

Birim sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 - (1) Birim sorumlusunun görevi şunlardır;

 1. a) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır.
 2. b) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını vaktinde bitirilmesini sağlar.
 3. c) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır.

ç) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür.

 1. d) Birimine ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

Birim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 - (1) Memurun görevleri şunlardır;

 1. a) Müdürlük personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temini için gerekli hizmetleri yürütmek.
 2. b) Personele ait her türlü özlük işlerini yapmak, birim içi ve birim dışı yazışmaları yapmak.
 3. c) Gizli evrak ve yazışmaların güvenliğini sağlamak.

ç) Gelen giden evrak işlemlerinin, evrak kabul, kayıt, postalama, tarama ve sisteme aktarma gibi işlemlerinin yapılması, dağıtılması, iş ve işlemleri ile ilgili birimlerde bulunan evraklardan müdürlük arşivine gidecek olanların koordinasyonunu sağlamak.

 1. d) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütmek.
 2. e) Müdürlük sekretarya hizmetleri, evrak dağıtıcı, şoför ve hizmetlilerin yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin kesintisiz yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek.
 3. f) Müdürlük ihtiyaç ve harcamaları ile ilgili mali kayıtları tutmak, avans alınması ve mahsuplarının yapılmasını sağlamak.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birimler

 

Stratejik yönetim ve planlama birimi

MADDE 13 - (1) Stratejik yönetim ve planlama birimince yürütülecek görevler şunlardır;

 1. a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Belediyenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 2. b) Belediyenin misyonunun ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 3. c) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

ç) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

 1. d) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

Performans, kalite ölçütleri geliştirme ve bütçe birimi(1)

MADDE 14 - (1) Performans, kalite ölçütleri geliştirme ve bütçe birimi tarafından yürütülecek görevler şunlardır:

 1. a) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, ilgili birimlerle gerekli çalışmaları yapmak.
 2. b) Belediyenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 3. c) Belediyenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

ç) Stratejik Plan doğrultusunda Performans Programının hazırlanması ve takibi çalışmalarında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

 1. d)İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 2. e)İdarenin yatırım programının hazırlanmasını, uygulama sonuçlarının izlenmesini ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasını koordine etmek.
 3. f) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve malî istatistikleri hazırlamak.
 4. g)-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

 (2) Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

 1. a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 2. b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

İç kontrol ve ön mali kontrol birimi

MADDE 15 - (1) İç kontrol ve ön mali kontrol birimi tarafından yürütülecek görevler şunlardır;

 1. a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 2. b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
 3. c) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
 4. d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 5. e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır.

(2) İç Kontrolün temel ilkeleri şunlardır;

 1. a) İç Kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
 2. b) İç Kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikli riskli alanlar dikkate alınır.
 3. c) İç Kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.

ç) İç Kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.

 1. d) İç Kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
 2. e) İç Kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verilebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi mali yönetim ilkeleri esas alınır.

(3) Kontrol Ortamı:

 1. a) İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması
 2. b) Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi,
 3. c) İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirtilir.

 

 

 

(4) Risk Değerlendirmesi:

 1. a) Risk değerlendirmesi mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir.
 2. b) İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.

(5) Kontrol Faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

(6) Bilgi ve İletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

(7) Gözetim: İç Kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.

Ön Mali Kontrolün Kapsamı

MADDE 16 - (1) Ön Mali Kontrol görevi; yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri, Strateji Geliştirme Müdürlüğü İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol birimi tarafından yerine getirilir.

(2) Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılacak Ön Mali Kontrol; harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile Ön Mali Kontrol birimi tarafından yapılan kontrollerden oluşur.

(3) Strateji Geliştirme Müdürlüğü İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi ve harcama birimleri tarafından gerçekleştirilecek Ön Mali Kontrol; idarenin bütçesine, bütçe tertibine, kullanılabilir ödenek tutarına, ayrıntılı harcama programına ve diğer mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. İdare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol; ödeneğin bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı, ihtiyaçların karşılanmasında idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hususlarını da kapsar.

(4) Mali karar ve işlemler; harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.

 (5) Ön Mali Kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi danışma ve önleyici nitelikte olup; mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.

(6) Mali karar ve işlemlerin Ön Mali Kontrole tabi tutulması ve Ön Mali Kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

(7) Yönetmelikte belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemler için daha sonra Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler; harcama biriminin Strateji Geliştirme Müdürlüğüne önerisi ve/veya Strateji Geliştirme Müdürlüğünün talebi ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur. Harcama birimlerinin Ön Mali Kontrolüne tabi tutulacak mali karar ve işlemleri, riskli alanları dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibariyle belirlenir ve bu düzenlemeler her yıl tekrar gözden geçirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 9 - Bu yönetmelik hükümleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereği Kestel Belediye Meclisinde kabul edilmesini müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 10- Bu yönetmeliği Bursa Kestel Belediye Başkanı yürütür.