BURSA KESTEL BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

           

                        MADDE : 1  

AMAÇ    : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerinin alınması ve nakledilmesi, geri kazanılabilir Ambalaj atıkların kaynağında ayrıştırılmasının sağlanması, çöp konteynırlarının her zaman temiz ve sağlam olması için çalışmalar yapmak.

 

            MADDE – 2

KAPSAM : Bu yönetmelik Bursa Kestel Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün Kuruluş , görev ve çalışma esaslarını düzenler.

           

            MADDE – 3

                        DAYANAKLAR : Temizlik İşleri Müdürlüğü, ''5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesi ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak Meclis kararı ile oluşturulan ve 5018 sayılı Mali Yönetim Ve Kontrol kanununda belirtilen Görev, Yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak bu yönetmelik hazırlanmış olup '' Belediye Başkanının yada görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

            MADDE- 4

                        TANIMLAR : Bu yönetmelikte söz konusu olan ,

 1. a) Belediye : Kestel Belediyesi
 2. b) Başkanlık : Kestel Belediye Başkanlığı
 3. c) Müdürlük : Temizlik İşleri Müdürlüğü
 4. d) Çalışanlar : Temizlik İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde hizmet veren memur    ve işçi personeli ifade eder.

            MADDE – 5

                        TEŞKİLAT VE ORGANLAR : Temizlik İşleri Müdürlüğü; 1 Müdür, 1 Kaloriferci, 1 Temizlik İşleri Sorumlusu, 5 Şoför, 2 Hizmetli ve 13 Temizlik Hizmetlisi personelden oluşmaktadır.

 

            MADDE– 6

                        TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI :

 

 1. Cadde, sokak ve kaldırımların süpürme marifetiyle temizlenmesi,
 2. Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynırlarında, çöplerin toplanması ve depolama alanına nakledilmesi
 3. Çöp konteynırların cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirilmesi,

 

 1. Günlük mahalle aralarına veya sabit semt Pazar yerlerine kurulan , ve Pazar esnafından kaynaklanan çöplerin temizlenmesi ile Pazar yerlerinin  yıkanarak dezenfekte edilmesi,
 2. İki adet yol süpürme aracının program dahilinde cadde ve sokaklara  girmelerini sağlayarak temizliğe katkı sunmaları,
 3. Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan çöp konteynırlarının ihtiyaçtan dolayı yeni taleplerinin karşılanması , tekeri kırılan bozulan konteynırların tamir ve bakımının yapılması ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi,
 4. Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri yapan yerlerde genel temizliğinde katkıda bulunulması,
 5. Geri kazanılabilir Ambalaj atıkların kaynağında ayrıştırma işleminin mahallelerde uygulanması çalışmasını yapmak,
 6. Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek yada yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak,
 7. Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak,
 8. Maliyet analizi ve planlama konularına önem vermek,

 

MADDE – 7

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE    SORUMLULUKLARI:

 

 1. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
 2. Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak
 3. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek çalışma programı hazırlamak başkanlığın onayına sunmak, Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
 4. Müdürlükçe yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak, personellerle ilgili izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ilgili ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesini ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
 5. Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek, satın almak, gibi durumlarla personellerinde yararlanmasını sağlamak
 6. Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur. Personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz ve sürekli olarak çalışma içinde bulunduracaktır.
 7. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

MADDE – 8 

 1. A) TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI

 

                        Müdürlüğün amaç, görevler ve ilişkileri bakımından  hem planlayıcı hem de uygulayıcı yönleri vardır. Temizlik İşleri Müdürlüğüne  görev veren yürürlükteki yasalara göre müdürlüğün iki yönlü niteliği olduğu görülmektedir.

 

 • Kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.
 • Yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır. Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.

 

 1. B) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

           

1-Yetki ve görevlerin birbirinden ayrılmaları olanaksızdır. Bunun yanında sorumluluk yetki ve görev birbirleriyle çok yakından ilgisi bulunan bir birlerini tamamlayan güç kavramlardır.

 

2-Görev, yetki ve sorumluluk konusunda genel kurallar şunlardır.

 1. Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. yönünden) bağlı bulunan kişi veya makamdan alınan hak olarak yorumlanmaktadır.
 2. Her eleman görevini yapmamaktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

2-Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan  genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devir alan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.

 

Yetkiyi devir alan,  o yetkinin kullanılmasında doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarında başka, yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur.

 

MADDE -9

YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

 A)Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak nedeniyle  yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır.

Yönetim kademelerinin düşey olarak en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru  kapsam ve sınırları daralır.  Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır.

 

Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır:

 

 • Planlama-programlama:
  1. Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlatmak
  2. Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak yetkisi içinde olma- yanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.
  3. Bu çalışmalar sırasında yasaların çalışma ilke ve koşullarını sınırları içinde kalmayı gözetmek
 • Düzenleme :
  1. İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak bunları giderici tedbirler almak,
  2. İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp gözetlemek.
 • Koordinasyon:
  1. İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkarmak.
  2. Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak kurulan düzeni ilgili personel duyurmak.
 • Uygulamalı Yönetim :
  1. Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.
  2. Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak yaptırmak.
 • İzleme, denetleme, değerlendirme :
  1. Uygulamanın görevinin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.
  2. Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisi ile üst kademeye sunmak.
 • Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:
  1. Sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.

b)- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.        

1-  İnsiyatif                                                                                        

                        2- Seçme ve karar verme

                        3- Kolaylaştırma

                        4- Değiştirme

5- Eldeki kaynaklardan iyi yararlanma               

                        6- Geliştirme  

7- Devamlılık

                        8- Liderlik

                        9- Moral

                      10- Takdir ve ceza

                      11- Disiplin

                      12-Ortam

 

                   MADDE  10   

  

                            MÜDÜRLÜK ALT BİRİMİNİN ORTAK GÖREVLERİ:

 

 • Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal , hukuksal, ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak ve maliyet olarak ayrıntıları ile belirlenmesine yardımcı olmak,
 • Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Alt birimlerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür ve tarafından düzenlenecek bir iç yönerge ile tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulundurulacaktır.
 • Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,
 • Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde olunan performans, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek,
 • Alt birim görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafında mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri’ de yapar.

MADDE – 11

                        ORTAK HÜKÜMLER :

 

 1. Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
 2. Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
 3. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz devir teslim cetvelleri müdürlükte saklanır.
 4. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.

 

MADDE- 12

GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

 

            Müdürlüğe gelen ve giden  evrak ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kayıt edilir. Müdürlük dışında yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.

           

MADDE- 13

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

 

Dosyalama işlemi de konularına göre ayrı ayrı yapılır gelen evrak dosyası, giden evrak dosyası, ihale dosyası, izin dosyası, nöbet dosyası, Ambalaj atıkları dosyası, ayniyat, demirbaş dosyası , Meclis ve Encümen dosyası, Görevlendirme Dosyası, genelgeler ve bildiriler dosyası.

 

MADDE- 14

GÖREVİN PLANLANMASI

 

            Belediye birimleri arasında yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

Belediye dışı yazışmalar Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

 

MADDE- 15

YÜRÜRLÜK

        -    Yönetmelik uygulamalarında ilgili yasalar bağlayıcıdır.

        -  Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer

 

MADDE- 16

YÜRÜTME

            Bu yönetmelik  hükümlerini Bursa Kestel Belediye Başkanı yürütür.