Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği

BURSA KESTEL BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 Madde 1- (1) Bu yönetmelik Kestel Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

 Madde 2- (1) Bu yönetmelik, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Günün gelişen ve değişen koşullarına göre düzenlemelerin yapılabileceği bu yönetmelik, müdürlüğün ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları da dahil çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönetmelik yürürlükteki Belediye Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 Madde 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)Başkan : Kestel Belediye Başkanını

b)Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını

c)Belediye : Kestel Belediyesini

ç)Birim: Müdürlüğe bağlı alt birimleri

d)Müdür :Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü

e)Müdürlük :Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü

 f)Denetim Planı:Düzenlenecek iş planı kapsamında yapılması planlanan denetimleri

g)Personel :Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı çalışanları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılığı ve Örgütlenme Yapısı

Kuruluş

Madde 5-(1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Bağlılık

Madde 6- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına ve görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlıdır.

Örgütlenme yapısı

Madde 7-(1) Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

 1. a) Müdür
 2. b) Şef
 3. c) Çevre Denetim Birimi

ç) Atık Yönetimi Birimi

 1. d) İdari İşler Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev,Yetki ve Sorumluluk

 Müdürlüğün görevleri

 Madde 8- (1) Bu yönetmelikte sayılan görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Kamu Kurumları ve vatandaş taleplerinin incelenerek cevaplandırılması ile Başkanlık Makamının direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini yapar.

 Müdürün görev , yetki ve sorumlulukları

Madde 9- (1)Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 1. a) Müdürlüğe yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup gerekli olan her türlü önlemi almak.
 2. b) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlamak,
 3. c) Belediyenin stratejik planından yola çıkarak yaşanabilir bir çevre olması ile ilgili projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek,

ç) Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,

 1. d) Diğer Müdürlükler ile gerekli koordinasyonu ve Müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,
 2. e) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,
 3. f) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak,
 4. g) Müdürlüğü ilgilendiren konularda toplantılara katılmak,

ğ) İhale Yetkilisi olarak ilgili yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

 1. h) Günün gelişen teknolojisinden yararlanarak müdürlükçe yapılan işlerde kalite sistemini geliştirme çabalarında bulunmak,

 ı) Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yazılı hale getirilmesini sağlamak,

 1. i) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre personel özlük hakları ile ilgili (raporlar, sosyal haklar, izin, terfi, disiplin cezası vb.) yetkisi dahilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 2. j) Hizmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla iyileştirilmesini sağlamak ve aksayan hizmet varsa aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak,
 3. k) Personelin eğitim gereksinimlerini tespit ederek eğitilmesini sağlamak,
 4. l) Personelin mesai saatlerinde kanun nizam ve genelgelere uygun olarak çalışmalarını sağlamak, görevini yapmayanı uyarmak, gerektiğinde durumu üst makamlara bildirmek,
 5. m) Personelin iş devamlılığını takip etmek, disiplini sağlamak,
 6. n) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde, personele görev vermek ve müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmek.
 7. o) Müdür, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’u ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, zamanında kullanılmasından Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.

Şef’in görev, yetki ve sorumlulukları;

Madde 10- (1)Şefin görev,yetki ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir;

 1. a) Müdürlük örgütlenme şemasında yer alan servislerde yapılan tüm iş ve işlemlerin Müdür adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını/ yaptırılmasını sağlamak,
 2. b) Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde edilen performans göstergelerini, önceden belirlenen hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek ve varsa alınması gereken geliştirici önlemleri planlamak,
 3. c) İlgili mevzuat çerçevesinde üstlerinden aldığı görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,

ç) İlgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde, zamanında kullanılmasından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanı ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birimlerin Görevleri ve Sorumlulukları

Çevre Denetim Birimi

Madde 11-(1)Çevre denetim biriminin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 1. a) Denetim planını Belediye Başkanı'nın öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda açık ve şeffaf şekilde yürütmek.
 2. b) Belediye sınırlarında bulunan tesis ve faaliyetleri Çevre Kanunu ,Belediye Kanunu ve bu kanunlara bağlı mevzuat kapsamında izlemek, denetlemek ve mevzuata aykırılık durumunda gerekli yasal işlemleri yapmak veya yaptırtmak.
 3. c) Diğer yetkili kurumlara görev alanları ile ilgili ihbar ve bildirimde bulunmak.

ç) Çevre Kanunu ve Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında aykırılık içeren faaliyetlere verilecek yasal süreleri tespit etmek, aykırılık içeren faaliyetle ilgili idari para cezası uygulanması ve/veya faaliyetin durdurulması kararını vermek veya verdirmek.

 1. d) Şikayete bağlı, ani veya planlı olarak yürütülen tüm kontrollerin yazışmalarını hazırlamak, denetim yetkilisinin ve Müdürün onayı ile ilgililerine bilgi vermek
 2. e) İzin ve görüş verilecek konularla ilgili faaliyeti incelemek, ihtiyaç halinde kontrol tedbiri aldırmak ve denetim yetkilisi ve Müdürün onayı ile ilgili birim ve /veya kuruluşlara görüş sunmak.
 3. f) Denetim planı kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerle ilgili idareye karşı açılan davalarda denetim yetkilisinin onayıyla görüş sunmak
 4. g) Müdürün talimatıyla denetim planlaması yapmak, denetim raporlarını Müdüre sunmak

ğ) Yetki devri alınan konularda ilgili makamlara 6 (altı) aylık periyotlarda denetim raporu göndermek

 h)Birimin sorumluluğu, Müdürün emir ve direktiflerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesidir.

 

Atık Yönetimi Birimi

Madde 12- (1)Atık yönetim biriminin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 1. a) Atık Yönetim planını hazırlamak ve/veya hazırlatmak
 2. b) Atıkların yönetimi ve bertarafı konularında teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, eğitim, toplantı ve sempozyumlara katılım sağlamak.

c)Gerek görülmesi halinde lisanslı toplayıcılarla ve diğer kuruluşlarla koordinasyon, işbirliği yapmak

ç)Atık Yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı ve yürütülecek projeleri planlamak

 d)Birimin sorumluluğu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve kanuna bağlı yönetmeliklerle Atık Yönetimi konusunda İlçe Belediyelerine verilen yetki kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerdir.

 İdari İşler Birimi

Madde 13- (1)İdari işler biriminin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 a)Personelin rapor, izin vb. gibi konularını belirleyen tablonun düzenlenmesi ve bu işlemlerin Müdürün bilgisi dahilinde yapılarak takip edilmesi,

 b)Müdürlükte çalışan tüm personelin özlük hakları (idari ve mali) ile ilgili çalışmaların yapılması,

 c)Müdürlükte görevli personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerinde avans evrakını düzenleyip ilgili kişinin avans alınmasının sağlanması, görev dönüşünden itibaren avans kapatma işleminin sonuçlandırılması,

ç)Müdürlüğün ihtiyacı olan demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce alınarak temin edilmesi ve konunun Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi,

d)Müdürlük demirbaşına kayıtlı tüm malzemeler ile ilgili gerekli işlemleri yaparak demirbaş defterinin mevzuata uygunluğunun sağlanması,

e)Müdürlüğe avans yolu ile alınan ayniyat malzemelerinin dönemler halinde raporlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

 f)Müdürlüğün yıllık gelir –gider bütçesini ve ücret tarifesinin hazırlanması

g)Müdürlüğe ait stratejik plan ve performans tablolarının hazırlanması konusunda Müdürlük birimlerinin koordine edilmesi ve hazırlanan tabloların Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

ğ)Müdürlüğün yıllık çalışma raporunun hazırlanmasının diğer birimler ile koordine edilmesi,

h)Kamu İhale Kurumuna Müdürlüğün yapmış olduğu ihalelerin bildirilmesi,

 ı)Müdürlükte kullanılan bilgisayar ve yazıcılara ait bakım ve onarım işlemlerinin takibinin yapılması,

 i)Müdürlüğe gelen evrakların, evrak kayıt programına günü gününe kayıt edilerek Müdüriyet makamına sunulması,

j)Müdürden havaleleri yapılan evrakların ilgili birimlere veya kişilere verilmesi, defterin ilgili bölümüne hangi birime verildiğini not edilmesi,

 k)Arşivlenen evrakların ve dosyaların daima düzenli tutulması ve korunması için gerekli önlemlerin alınması,

 l)Müdürün verdiği direktifler ve talimatlar doğrultusunda çalışılması,

 m)Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmaların yapılması,

 n)Birimin sorumluluğu Müdürlüğün görev tanımında kalan hizmetlerin yapılması için yürütülecek tüm idari ve destek amaçlı iş ve işlemlerdir.

BEŞiNCİ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

Madde 14- (1) Başkan veya Başkan Yardımcısı’nın talimatları gereği gelen evrakın Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına girmesi durumunda, evrakın kayıt altına alınmak suretiyle Müdür tarafından ilgili birime havalesi ile zimmet karşılığı teslim edilmesi ile görevin ifa süreci başlar.

Görevin planlanması

Madde 15- (1) Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler, Müdür, şef ve birimlerdeki personeller tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

Madde 16- (1) Müdürlükte görevli tüm çalışanlar, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük ve diğer birimler arasında işbirliği ve koordinasyon

Madde 17- (1) Diğer birimler ile Müdürlük arasında ve Müdürlük emrinde görev yapmakta olan çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır. Gelen tüm evraklar toplanarak konularına göre dosyalanır ve Müdüre iletilir. Müdür evrakları gereği için ilgili personele havale eder. İlgili personel bu yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı, ve belgeler ile zimmeti altında bulunan malzemenin, yerine görevlendirilen personele devir tesliminin yapılması zorunludur. Devir teslim yapılmadan Müdürlük ile ilişik kesilemez.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

Madde 18- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

 (2) Müdürlüğün, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili gerekli görülen yazışmaları, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükte hüküm bulunmayan haller

Madde 19- (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 20- (1) Bu yönetmelik hükümleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m Maddesi gereği Kestel Belediye Meclisinde kabul edilmesine müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Bursa Kestel Belediye Başkanı yürütür.