Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliği

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Kestel Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Kestel Belediye Başkanlığını,

b) Belediye: Kestel Belediyesini,

c) Müdür: Strateji Geliştirme Müdürünü,

ç) Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

d)Yönetmelik: Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğini ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Personel ve Bağlılık

 

Personel

MADDE 5 -  Strateji Geliştirme Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) İşçi

Bağlılık

MADDE  6 - Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7 - Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 1. Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli Stratejik Plan çalışmalarını yapmak.

 2. Belediyenin misyonunun ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

 3. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını, uygulama sonuçlarının izlenmesini ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasını koordine etmek.

 4. İdarenin Stratejik Plan çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Belediyenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

 5. Stratejik Plan doğrultusunda Performans Programının hazırlanması ve takibi çalışmalarında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

 6. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin Faaliyet Raporunu hazırlamak.

 7. Belediyenin hizmetlerin geliştirilmesi ve performansının artırılmasına yönelik bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

 8. İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmaları koordine etmek; üst yönetimin iç kontrol eylem planının uygulanmasına yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak.

 9. Stratejik plan, Faaliyet Raporu, Performans Programı, Kalite ölçütleri gibi konularda ilişkin müdürlüklerimize destek hizmetlerini yürütmek.

10)Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, ilgili birimlerle gerekli çalışmaları yapmak. Değerlendirmeleri üst yönetime sunmak.

11) İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri belirlenmesi ve takibinin yapılması.

12) Personel memnuniyeti ve personel önerilerinin alınarak değerlendirmelerin üst yönetime sunulması.

13) Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 8 -  Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

 

MADDE 9 - Müdürün görevleri şunlardır;

a) Strateji Geliştirme Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

c) Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

d) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

e) Müdür, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir, alt birim yöneticilerine ait görevlerde değişiklikler yapabilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

 

Birim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- Müdürlük personelinin görevleri şunlardır;

 1. Stratejik Plan hazırlığı ve takibinin yapılması, gerekli yazışma ve raporların hazırlanması.

 2. Performans Programı hazırlanması ve takibinin yapılması.

 3. Faaliyet Raporunun birimlerle beraber koordineli bir şekilde hazırlanması.

 4. İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması, standartlarının uygulanması, sürekliliğinin ve geliştirilmesinin sağlanması.

 5. Müdürlükte hazırlanan kitapların basılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi.

 6. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmesi ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmesi.

 7.  Birim içi ve birim dışı yazışmaları yapılması.

 8. İşlerin mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlanması.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 11 - Bu yönetmelik hükümleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereği Kestel Belediye Meclisinde kabul edilmesini müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 12- Bu yönetmeliği Bursa Kestel Belediye Başkanı yürütür.