İLAN

 KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Akgüvercin Piknik alanında bulunan 1 adet 154 m2. Kapalı alanlı kafeterya binamızın ve buna bağlı olarak açık aile piknik alanının Belediyemize gelir  getirmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile 3 yıl  ihaleye konulmuştur.

 

İhalesi Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda 30/10/2019tarih Çarşamba günü, saat 10.30’da yapılacaktır. Şartnameleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya 100,00.-TL.+KDV. bedel ile temin edilebilir.

Aylık muhammen bedeli :  4.000,00.-TL. + K.D.V.

Geçici teminatı                :   1.440,00.-TL

Garanti Teminatı             : 30.000,00.-TL

İhaleye girerken  istenecek belgeler :

 

ŞİRKETLERİN         :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1-İmza Sirküleri                                             

2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)        

3-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi            

4-Geçici Teminat.   (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-Garanti Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)                                           

6-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti                                  

7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.

8-Sosyal Güvenlik Kurumuna vergi  borcu olup - olmadığında dair yazı.

9-İhale dosyası satın alındı makbuzu.           

 

ŞAHISLARIN      :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)

2- İmza Sirküleri                                             

3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)

4-Geçici Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-Garanti Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

6-İkametgah Kağıdı

7-Sabıka kaydı (Son 1 ay içinde alınmış)

8-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.                               

9-Sosyal Güvenlik Kurumuna vergi  borcu olup - olmadığında dair yazı.

10-İhale dosyası satın alındı makbuzu.

İhale Evraklarını 30/10/2019 Çarşamba saat 1000’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,

 İlan Olunur.

 

http://www.kestel.bel.tr