2024 yılı için Akaryakıt Ürünleri Alınması İşi
2024 yılı için Akaryakıt Ürünleri Alınması İşi
2024 yılı için Akaryakıt Ürünleri Alınması İşi

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR


Bursa Kestel Belediye Başkalığının 2024 yılı için Belediyemiz Yeni Mah Atatürk Cad No:97 adresindeki Garaj alanı içerisinde akaryakıt tanklarına, Taşıt Tanıma Sistemi kullanılarak ihtiyaç duyulan akaryakıt ürünleri alınması işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1226552

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KESTEL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KALE MAHALLESI CUMA CADDESI 1 16450 KESTEL/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2243721001 - 2243728182

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Bursa Kestel Belediye Başkalığının 2024 yılı için Belediyemiz Yeni Mah Atatürk Cad No:97 adresindeki Garaj alanı içerisinde akaryakıt tanklarına, Taşıt Tanıma Sistemi kullanılarak ihtiyaç duyulan akaryakıt ürünleri alınması işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kestel Belediye Başkalığının 2024 yılı için Belediyemiz Yeni Mah. Atatürk Cad. No:97 adresindeki Garaj alanı içerisinde akaryakıt tanklarına, Taşıt Tanıma Sistemi kullanılarak ihtiyaç duyulan akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin 95 oktan 20.000 Lt, motorin (diğer) Euro dizel 440.000 Lt toplam 460.000 Lt) alınması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bursa Kestel Yeni Mah. Atatürk Cad. No:97 adresindeki Garaj alanı içerisinde akaryakıt tankları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.01.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasında teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak EPDK dan alınmış Dağıtıcı Lisansı´nı, (aslı veya noter onaylı suret 

2-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun  olarak EPDK dan alınmış Bayi Lisansı’nı (İstasyonlu), ( aslı veya noter onaylı  suret )

3-İstekli, Akaryakıt  Dağıtım ve Pazarlama  Kuruluşunun  bayisi ise; İş bitim tarihine  kadar geçerliliği olan  Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesinin aslı veya noter onaylı suretini  teklif  ekinde  sunacaktır .

4-Bulunduğu İl veya İlçe Sınırlarındaki Belediyeden alınmış iş yeri ruhsatı.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılan Akaryakıt  temini işleri  Benzer İş olarak kabul edilecektir


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

DİĞER İHALELER