Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi
Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi
Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi

 

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

KESTEL BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

İKN

:

2023/36775

1-İdarenin

a) Adı

 

KESTEL BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

 

KALE MAHALLESI CUMA CADDESI 1 16450 KESTEL/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

 

2243721001 - 2243728182

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

         

 

 

Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

 

:

:

:

:

 

 • İhale konusu hizmet alımın

 

a) Adı

Bursa  İli,  Kestel  İlçesi,  Barakfakih  Mahallesi  1/5000  ve  1/1000  Ölçekli  İmar  Planlarına  Esas  Jeolojik-Jeoteknik  Etüt  Raporu

:

Hazırlanması İşi

 

b) Niteliği, türü ve miktarı

1

:

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği

yer

 

: KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

ç) Süresi/teslim tarihi

: İşe başlama tarihinden itibaren 150(YüzElli) gündür

d) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.

 • İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.01.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    • Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   • İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   • Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş

veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 

ÖZEL VE KAMUDA YAPILAN İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması vb gibi İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 10. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

DİĞER İHALELER