Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesinde bulunan 7820 ada, 11 parselde bulunan arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesinde bulunan 7820 ada, 11 parselde bulunan arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesinde bulunan 7820 ada, 11 parselde bulunan arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle ihale ile satılacaktır.

 İLAN
KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İHALENİN KONUSU:

 

1-Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesinde bulunan 7820 ada, 11 parselde bulunan arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle ihale ile satılacaktır. 

 İhale “Kale Mahallesi Cuma Cad No: 1 KESTEL/ BURSA ” adresindeki Belediye Binası Encümen Toplantı Odasında, Belediye Encümenince yapılacaktır.Mahalle

 

Ada

 

Pafta

 

Parsel

 

Parsel Alanı (brüt m²)

 

İmar Durumu

Tahmini Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat tutarı

 

Ödeme Şekli

 

İhale gün ve saati

 

Başköy

 

7820

 

H021C01D2C

 

11

 

2.022,79

Ticaret Merkezi uygulama imar planı

14.000.000,00 TL

Geçici teminatı                         420.000,00 TL

Tamamı Peşin veya %50’si Peşin Kalanı 3 eşit taksitte tahsil edilecektir.

12/04/2023
Çarşamba
Saat: 10:30

 

NOT:Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkul KDV den muaf olup, İhale ve satıştan doğan ya da doğacak olan her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları ve alım satım masrafları ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

Yapılacak olan ihale sonrası belirlenecek olan ihale satış bedeline ait ödemenin, istekli tarafından taksitli olarak ödenmesi talep edilmesi durumunda ihale satış sözleşmesi imzalanmadan önce istekli tarafından ihale masraflarıyla birlikte %6 Kesin Teminat Bedelinin Kestel Mali Hiz.Md.ğü veznesine veya Kestel Belediye Başkanlığına ait HALKBANKASI (KESTEL ŞUBESİ) IBAN NO : (TR 12 0001 2009 2890 0007 0000 03) hesabına yatırılacaktır.

İhale, Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda 12/04/2023 tarih çarşamba günü, saat 10.30 da yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya ihale için 500,00 TL+KDV bedel ile temin edilebilir.
Geçici teminat aşağıdaki iban no ya yatırabilir.
BANKA: HALKBANKASI (KESTEL ŞUBESİ) IBAN NO : (TR 12 0001 2009 2890 0007 0000 03)

  

İHALEDEN İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

- A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

- B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

  1. a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
  2. b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
  3. c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

  1. d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  2. e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,
  3. f) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge..,
  4. g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı veya aslı idarece onaylanmış sureti

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı  veya limit dahili banka teminat mektubu,

  1. h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
  2. C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.


İhale Evraklarını  12/04/2023 çarşamba saat 10.00’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,
 İlan Olunur.

http://www.kestel.bel.tr

DİĞER İHALELER