Bursa Kestel Belediyesi Sınırları İçerisindeki 5 Farklı Lokasyonda Yapılacak Olan Kamera Ve Network İşleri Ve İhtiyaç Dahilindeki Dizüstü, Masaüstü Bilgisayar Ve İşletim Sistemleri Alım işi
Bursa Kestel Belediyesi Sınırları İçerisindeki 5 Farklı Lokasyonda Yapılacak Olan Kamera Ve Network İşleri Ve İhtiyaç Dahilindeki Dizüstü, Masaüstü Bilgisayar Ve İşletim Sistemleri Alım işi
Bursa Kestel Belediyesi Sınırları İçerisindeki 5 Farklı Lokasyonda Yapılacak Olan Kamera Ve Network İşleri Ve İhtiyaç Dahilindeki Dizüstü, Masaüstü Bilgisayar Ve İşletim Sistemleri Alım işi

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


Bursa Kestel Belediyesi Sınırları İçerisindeki 5 Farklı Lokasyonda Yapılacak Olan Kamera Ve Network İşleri Ve İhtiyaç Dahilindeki Dizüstü, Masaüstü Bilgisayar Ve İşletim Sistemleri Alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1232752

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KESTEL BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KALE MAHALLESI CUMA CADDESI 1 16450 KESTEL/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2243721001 - 2243728182

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Bursa Kestel Belediyesi Sınırları İçerisindeki 5 Farklı Lokasyonda Yapılacak Olan Kamera Ve Network İşleri Ve İhtiyaç Dahilindeki Dizüstü, Masaüstü Bilgisayar Ve İşletim Sistemleri Alım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bursa Kestel Belediyesi Sınırları İçerisindeki 5 Farklı Lokasyonda Yapılacak Olan Kamera Ve Network İşleri Ve İhtiyaç Dahilindeki Dizüstü,Masaüstü Bilgisayar Ve İşletim Sistemleri Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bursa Kestel Belediyesi Sınırları İçerisindeki 5 Farklı Lokasyonda Yapılacak Olan Kamera Ve Network İşleri Ve İhtiyaç Dahilindeki Dizüstü, Masaüstü Bilgisayar Ve İşletim Sistemleri Alım işi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu işin tamamlanma süresi 60 iş günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.11.2023 - 13:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1.1.1.İstekli  kullanacağı  kamera ve muhtalif malzemeleri üretici yada  distiributör firmadan ürünlerin satış, kurulum ve desteği için yetki belgesi almalıdır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1.1.1.Teklif edilen tüm donanımların ve yapılan imalatların garanti süreleri en az 2 yıl olacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Tüm cihazların ve malzemelerin üzerinde marka, model, var ise seri numarası ve kalite standartlarına uygunluğunu belirten işaretlerin mevcut olduğu orijinal etiket olmalıdır.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

DİĞER İHALELER