İLÇEMİZ (BURSA-Kestel) SINIRLARINDAKİ PARK,YEŞİL ALAN, SPOR TESİSLERİ İLE HER TÜRLÜ AHŞAP YAPILARIN BAKIM, TAMİRAT VE YENİLENMESİ İLE MARANGOZ ATÖLYEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF AHŞAP, İNŞAAT,BOYA, VB MALZEMELERİN ALIMI İŞİ
İLÇEMİZ (BURSA-Kestel) SINIRLARINDAKİ PARK,YEŞİL ALAN, SPOR TESİSLERİ İLE HER TÜRLÜ AHŞAP YAPILARIN BAKIM, TAMİRAT VE YENİLENMESİ İLE MARANGOZ ATÖLYEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF AHŞAP, İNŞAAT,BOYA, VB MALZEMELERİN ALIMI İŞİ
İLÇEMİZ (BURSA-Kestel) SINIRLARINDAKİ PARK,YEŞİL ALAN, SPOR TESİSLERİ İLE HER TÜRLÜ AHŞAP YAPILARIN BAKIM, TAMİRAT VE YENİLENMESİ İLE MARANGOZ ATÖLYEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF AHŞAP, İNŞAAT,BOYA, VB MALZEMELERİN ALIMI İŞİ

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

 

İLÇEMİZ (Bursa/Kestel) SINIRLARINDAKİ PARK,YEŞİL ALAN, SPOR TESİSLERİ İLE HER TÜRLÜ AHŞAP YAPILARIN BAKIM, TAMİRAT VE YENİLENMESİ İLE MARANGOZ ATÖLYEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF AHŞAP, İNŞAAT,BOYA, VB MALZEMELERİN ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/209108

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KESTEL BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KALE MAHALLESI CUMA CADDESI 1 16450 KESTEL/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2243721001 - 2243728182

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İLÇEMİZ (Bursa/Kestel) SINIRLARINDAKİ PARK,YEŞİL ALAN, SPOR TESİSLERİ İLE HER TÜRLÜ AHŞAP YAPILARIN BAKIM, TAMİRAT VE YENİLENMESİ İLE MARANGOZ ATÖLYEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF AHŞAP, İNŞAAT,BOYA, VB MALZEMELERİN ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

İlçemiz (Bursa/Kestel) sınırlarındaki park,yeşil alan, spor tesisleri ile her türlü ahşap yapıların bakım, tamirat ve yenilenmesi ile marangoz atölyemizde kullanılmak üzere muhtelif ahşap, inşaat,boya, v.b malzemelerin alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bursa / Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 gün.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.03.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Yüklenici malın teslimi esnasında Muayene Kabul Komisyonuna teklif edeceği ürünlere ait TSE Belgelerini teslim etmek zorundadır.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

DİĞER İHALELER