İlçemiz Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan brüt 275 m²  olan 1 adet asma katlı atölyenin Açık Teklif Arttırma Usulü ile satılması işi
İlçemiz Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan brüt 275 m²  olan 1 adet asma katlı atölyenin Açık Teklif Arttırma Usulü ile satılması işi
İlçemiz Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan brüt 275 m²  olan 1 adet asma katlı atölyenin Açık Teklif Arttırma Usulü ile satılması işi

İLAN

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-İlçemiz Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan brüt 275 m²  olan 1 adet asma katlı atölyenin  (bağımsız bölüm 2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile satılması işi

(Ödeme Şekli: ihale bedeli üzerinden peşin veya ödeme taksitle yapılması halinde ise 2/3’ ü peşin kalan 1/3’ ü  4 eşit taksit + kanuni faiz oranı ile.)

Gayrimenkul KDV den muaftır.

Muhammen bedeli: 3.640.000,00 TL

Geçici teminatı: 109.200,00 TL

2-İlçemiz Saitabat Mah. Şelale Mevkii İbrahim Yazıcı Caddesi No:9 adresinde bulunan çay bahçesinin (kapalı alan: 185 m², açık alan: 1090 m² Toplam: 1275 m²) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Açık Teklif Usulü İle 10 Yıl Müddetle İşletme/Kiraya Verilmesi

Aylık muhammen bedeli:4.300,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 15.480,00 TL

İştirak Teminatı: 12.900,00 TL

3-İlçemiz Saitabat Mah. Şelale Cad. No:3 adresinde bulunan bakkalın (30 m²) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile 3 yıl müddetle İşletme/kiraya verilmesi

Aylık muhammen bedeli: 3.000,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 3.240,00 TL

İştirak Teminatı: 18.000,00 TL

4- İlçemiz Barakfakih Mh. Genç Osman Cd. No:65/E, 955 ada 1 Parselde Bulunan 4 Adet Dükkanın (Lokanta 236 m²  + Lokanta devamı 108 m² + Mescit 35 m² Toplam: 379 m²) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile 3 yıl müddetle kiraya verilmesi işi

Aylık muhammen bedeli: 12.000,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 12.960,00 TL

İştirak Teminatı: 36.000,00 TL

 

Geçici teminat aşağıdaki iban no ya yatırabilir.
BANKA: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ
IBAN NO : (TR310001500158007292521173)
1-İhaleler 02/08/2023  Çarşamba günü saat 10.30, 10.40, 10.50 ve 11.00 da    Kale  Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA  adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir veya satın alınabilir.
3-İstekliler, ihaleye girebilmek için ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.
4-İhaleye iştirak edecek olanlar, 1. sıradaki ihale için 500,00 TL+KDV, ve 2.,3. ve 4. Sıradaki ihaleler için ise 100,00 TL + KDV bedel  karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6-İhalelerle ilgili mütevellit bütün vergi, resmi harç, gazete ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
7-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
8-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ve kiralama ihalelerinde şartname hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,
 İlan Olunur.


 

DİĞER İHALELER