Kestel Belediyesi tarafından 2023 yılında ilçemizde ikamet eden yaşlı, yatalak, nüfusu kalabalık, yoksul ve maddi durumu zayıf ailelere günlük olarak ekmek satın alınarak dağıtılması alım işi
Kestel Belediyesi tarafından 2023 yılında ilçemizde ikamet eden yaşlı, yatalak, nüfusu kalabalık, yoksul ve maddi durumu zayıf ailelere günlük olarak ekmek satın alınarak dağıtılması alım işi
Kestel Belediyesi tarafından 2023 yılında ilçemizde ikamet eden yaşlı, yatalak, nüfusu kalabalık, yoksul ve maddi durumu zayıf ailelere günlük olarak ekmek satın alınarak dağıtılması alım işi

 

KESTEL BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKMEK SATIN ALINACAKTIR

Kestel Belediyesi tarafından 2023 yılında ilçemizde ikamet eden yaşlı, yatalak, nüfusu kalabalık, yoksul ve maddi durumu zayıf ailelere günlük olarak ekmek satın alınarak dağıtılması alım işidir (400 GR EKMEK) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1279036

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KESTEL BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KALE MAHALLESI CUMA CADDESI 1 16450 KESTEL/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2243721001 - 2243728182

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kestel Belediyesi tarafından 2023 yılında ilçemizde ikamet eden yaşlı, yatalak, nüfusu kalabalık, yoksul ve maddi durumu zayıf ailelere günlük olarak ekmek satın alınarak dağıtılması alım işidir (400 GR EKMEK)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

102000 Adet 400 gr Ekmek
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce belirlenecek adreslere

ç) Süresi/teslim tarihi

:

02.01.2023 - 31.12.2023 Tarihleri arası

d) İşe başlama tarihi

:

02.01.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.12.2022 - 13:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KESTEL BELEDİYESİ KOMİSYON ODASI


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Ekmek üretimi Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne uygun olacaktır


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

DİĞER İHALELER