Mülkiyeti Belediyemize ait içerikte ki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile ayrı ayrı satışları yapılacaktır.
Mülkiyeti Belediyemize ait içerikte ki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile ayrı ayrı satışları yapılacaktır.
Mülkiyeti Belediyemize ait içerikte ki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile ayrı ayrı satışları yapılacaktır.

İLAN
KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile ayrı ayrı satışları yapılacaktır.

2023/-1112 ve 2023/1113 No lu Encümen Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 49. Maddesi uyarınca 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir. ( İhale Tarihi ve Saati: 06-13/12/2023 Saat: 10.30 ve 10.40 )"

 

 

 

 Mahalle

 

Ada

 

Pafta

 

Parsel

 

Parsel Alanı (brüt m²)

 

İmar Durumu

Tahmini Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat tutarı

(TL)

 

Ödeme Şekli

 

İhale gün ve saati

 

        1

 

Vani Mehmet Mah.

 

325

 

 

 

243

 

2.853,57 m²

arsa

20.500.000,00

Geçici teminatı                               615.000,00

Tamamı Peşin veya yarısı Peşin Kalanı 4 eşit taksitte

(+kanuni faiz) tahsil edilecektir.

06/12/2023
Çarşamba
Saat: 10:30

13/12/2023
Çarşamba
Saat: 10:30

 

2

 

Vani Mehmet Mah.

 

325

 

 

 

244

 

7.218,33 m²

arsa

52.000.000,00

Geçici teminatı                         1.560.000,00

Tamamı Peşin veya yarısı Peşin Kalanı 4 eşit taksitte

(+kanuni faiz) tahsil edilecektir.

06/12/2023
Çarşamba
Saat: 10:40

13/12/2023
Çarşamba
Saat: 10:40

NOT: Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV den muaftır.

              Geçici teminat aşağıdaki iban no ya yatırabilir.
BANKA: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ
IBAN NO : (TR310001500158007292521173)
1-İhaleler 29/11/2023 Çarşamba günü saat: 10.30 ve 10.40 ta Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir veya satın alınabilir.
3-İstekliler, ihaleye girebilmek için ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.
4-İhaleye iştirak edecek olanlar 1.200,00 TL bedel karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6-Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyadaki şartları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, gazete ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
8-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

         İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
         Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, 

         İlan Olunur. http://www.kestel.bel.tr

DİĞER İHALELER