Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesinde Bulunan 7820 Ada, 5,10,11,12, ve 16 Parsellerde Bulunan Taşınmazların Ayrı Ayrı Satışı
Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesinde Bulunan 7820 Ada, 5,10,11,12, ve 16 Parsellerde Bulunan Taşınmazların Ayrı Ayrı Satışı
Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesinde Bulunan 7820 Ada, 5,10,11,12, ve 16 Parsellerde Bulunan Taşınmazların Ayrı Ayrı Satışı

              

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

  • İHALENİN KONUSU:

Aşağıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesinde bulunan 7820 ada, 5,10,11,12, ve 16 parsellerde bulunan taşınmazlar ayrı ayrı ihale ile satılacaktır. İhaleler “Kale Mahallesi Cuma Cad No: 1 KESTEL/ BURSA ” adresindeki  Belediye Binası Encümen Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Tahmini Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat tutarı

Ödeme Şekli

İhale gün ve saati

1-Başköy

7820

5

2.060,63

Ticaret Merkezi uygulama imar planı

             10.179.512,20 TL

Geçici teminatı                         305.385,37-TL

 

Tamamı Peşin veya %50’si Peşin Kalanı 8 eşit taksitte tahsil edilecektir.

05/10/2022
Çarşamba
Saat: 10:30

2-Başköy

7820

10

2.009,27

Ticaret Merkezi uygulama imar planı

 9.925.793,80 TL

Geçici teminatı                         297.773,82-TL

 

Tamamı Peşin veya %50’si Peşin Kalanı 8 eşit taksitte tahsil edilecektir.

05/10/2022
Çarşamba
Saat: 10:40

3-Başköy

7820

11

2.022,79

Ticaret Merkezi uygulama imar planı

 9.992.582,60 TL

Geçici teminatı                         299.777,48.-TL

 

Tamamı Peşin veya %50’si Peşin Kalanı 8 eşit taksitte tahsil edilecektir.

05/10/2022
Çarşamba
Saat: 10:50

4-Başköy

7820

12

2.006,00

Ticaret Merkezi uygulama imar planı

  9.909.640,00 TL

Geçici teminatı                        297.289,20.-TL

 

Tamamı Peşin veya %50’si Peşin Kalanı 8 eşit taksitte tahsil edilecektir.

05/10/2022
Çarşamba
Saat: 11:00

5-Başköy

7820

16

2.119,88

Ticaret Merkezi uygulama imar planı

 10.472.207,20 TL

Geçici teminatı                         314.166,22 -TL

 

Tamamı Peşin veya %50’si Peşin Kalanı 8 eşit taksitte tahsil edilecektir.

05/10/2022
Çarşamba
Çarşamba
Saat: 11:10

 

NOT:Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV den muaftır.

 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Kestel Belediyesi Destek Hiz.Md.den temin edecek olup,satın alınan şartname, makbuzu ihaleye ihale dosyasına konulacaktır.

İhale şartname bedeli 500,00.-TL+KDV olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya

Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına, dekontta taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtmek şartı ile yatırılabilecektir. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ

IBAN NO : (TR310001500158007292521173) nolu Belediyemiz banka hesabına, dekontta taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtmek şartı ile yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 05/10/2022 Çarşamba günü saat 10.30’dan başlayarak Kestel Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

6- İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

 

- A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler

reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

- B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

  1. a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
  2. b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
  3. c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

  1. d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  2. e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,
  3. f) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge..,
  4. g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı veya aslı idarece onaylanmış sureti

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı  veya limit dahili banka teminat mektubu,

  1. h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
  2. C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

 

İhale Evraklarını  05/10/2022 Çarşamba saat 10 00’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine  sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez , 

 İlan Olunur.

  http://www.kestel.bel.tr

 

DİĞER İHALELER