Mülkiyeti Belediyemize ait olan Turanköy Mahallesi Zambak Sk. No:1, pafta 1, parsel 414 adresinde bulunan kahvehanenin ( 10 yıllığına) ve Mülkiyeti Belediyemize Ait Kazancı Mahallesi 104 Ada, 10 Parsel’de Kazancı Sokak No:2 Kestel Bursa Adresinde Bulunan
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Turanköy Mahallesi Zambak Sk. No:1, pafta 1, parsel 414 adresinde bulunan kahvehanenin ( 10 yıllığına) ve Mülkiyeti Belediyemize Ait Kazancı Mahallesi 104 Ada, 10 Parsel’de Kazancı Sokak No:2 Kestel Bursa Adresinde Bulunan
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Turanköy Mahallesi Zambak Sk. No:1, pafta 1, parsel 414 adresinde bulunan kahvehanenin ( 10 yıllığına) ve Mülkiyeti Belediyemize Ait Kazancı Mahallesi 104 Ada, 10 Parsel’de Kazancı Sokak No:2 Kestel  Bursa Adresinde Bulunan

 

İLAN
KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Turanköy Mahallesi Zambak Sk. No:1, pafta 1, parsel 414 adresinde bulunan kahvehanenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Açık Teklif  Usulü İle 10 Yıl Müddetle İşletme/Kiraya verilmesi işi.


Aylık Muhammen bedeli: 600,00 TL + K.D.V.
Geçici teminatı: 2.160,00 TL

Dosya Bedeli: 50,00 TL+KDV

2- Mülkiyeti Belediyemize Ait Kazancı Mahallesi 104 Ada, 10 Parsel’de Kazancı Sokak No:2 Kestel / Bursa Adresinde Bulunan 130 m2 Yüzölçümlü kapalı alanın (Dükkan), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Açık Teklif  Usulü İle 3 yıl müddetle işletme/kiraya verilmesi  işi.


Aylık Muhammen bedeli : 5.000,00 TL + K.D.V.
Geçici teminatı: 5.400,00 TL

Dosya Bedeli: 100,00 TL+KDV


İhaleler Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda 16/11/2022 tarih çarşamba günü, saat 10.30 ve 10.40 saatlerinde ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya Dosya bedelleri ödenerek temin edilebilir.
Geçici teminatlar aşağıdaki iban no ya yatırabilir.
BANKA: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ
IBAN NO : (TR310001500158007292521173)
 

İhaleye girerken  istenecek belgeler :

ŞİRKETLERİN         :
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
1-İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)        
2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)        
3-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi            
4-Geçici Teminat.   (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)                                      
5-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti 
6-Adli Sicil belgesi (Şirket yetkilisine ait son 1 ay içinde alınmış)
7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.
8-İhale dosyası satın alındı makbuzu.
9- Kooperatif /Derneklerden Karar (İhaleye girme, Teminat Yatırma, Çekme, Teklif verme, Sözleşme imzalamaya vb.gibi Resmi Dairelerdeki iş ve işlemler Yetki kararı)  

ŞAHISLARIN      :
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)
2-İmza Sirküleri/beyannamesi (Noter Tasdikli)
3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)
4-Geçici Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
5-İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.
6-Sabıka kaydı (Son 1 ay içinde alınmış)
7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.                               
8-İhale dosyası satın alındı makbuzu.


İhale Evraklarını  16/11/2022 çarşamba saat 10.00’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,
 İlan Olunur.

http://www.kestel.bel.tr

DİĞER İHALELER