Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan/araçlardan, satış/kira ihalesi
Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan/araçlardan, satış/kira ihalesi
Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan/araçlardan, satış/kira ihalesi

İLAN
KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım
şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlardan/araçlardan 2. ve 3. Sıradaki ihaleler 2886 sayılı
Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile 1.,4. ve 5. sıradaki ihaleler aynı Kanunun 45. maddesine göre
Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satışları/kiraya verilmesi yapılacaktır.

 

 

 Mahalle

 

Ada

 

Pafta

 

Parsel

 

Parsel Alanı (brüt m²)

 

İmar Durumu

Tahmini Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat tutarı

(TL)

 

Ödeme Şekli

 

İhale gün ve saati

 

        1

 

Derekızık Mah.

 

164

 

 

 

3

 

1.168,32 m²

Bahçe

1.766.250,00

Geçici teminatı                               52.987,50

Tamamı Peşin veya 1 Peşin Kalanı 5 eşit taksitte tahsil edilecektir.

06/09/2023
Çarşamba
Saat: 10:30

 

2

 

Yeni Mah.

 

441

 

 

 

36

 

11.177,66 m² Belediye Hissesi

Yol Alanı, ParkAlanı, Küçük Sanayi Alanı ve T2 Rumuzlu Ticaret Alanı

42.200.000,00

Geçici teminatı                         1.266.000,00

Tamamı Peşin veya %50’si PeşinKalanı 2 eşit taksitte tahsil dilecektir.

06/09/2023
Çarşamba
Saat: 10 : 40

 

3

 

Vani Mehmet

 

341

 

 

3

 

2.221,20 m²

Arsa

14.000.000,00

Geçici teminatı                               420.000,00

Tamamı Peşin veya %50’si Peşin kalanı 2 eşit taksitte tahsil dilecektir.

06/09/2023
Çarşamba
Saat: 10:50

 

 

4

İlçemiz Barakfakih Mh. Genç Osman Caddesi No:65 C/D  (2882 Parsel,h22c01bd Pafta) Adresinde Bulunan 80 m² dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile kiraya verilmesi işi.

Aylık muhammen bedeli:6.000,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 6.480,00 TL

İştirak Teminatı: 18.000,00 TL

29/08/2023
Salı
Saat: 10:30

 

5

Kestel Belediyesi envanterinde bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş ve tamiri ile kullanılması Belediyemizce uygun olmayan 16 AAJ 45 Plakalı minibüs, 16 ABA 86  Plakalı 2001 model otomobil   ve  16 U 0101 Plakalı 2000 model otomobilin (3 adet aracın tamamının muhammen bedeli üzerinden) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile satılması işi.

Muhammen bedeli: 391.333,34 TL + KDV

Geçici teminatı: 11.740,00 TL

29/08/2023
Salı
Saat: 10:40

NOT: Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller (1., 2. ve 3. Sıradaki) KDV den muaftır.

              Geçici teminat aşağıdaki iban no ya yatırabilir.
BANKA: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ
IBAN NO : (TR310001500158007292521173)
1-1. , 2. ve 3. Sıradaki ihaleler 06/09/2023 Çarşamba günü saat 10.30, 10.40 ve 10.50  de, 4. ve 5. Sırada ki ihaleler 29/08/2023 Salı günü 10.30 ve 10.40 ta Kale  Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA  adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir veya satın alınabilir.
3-İstekliler, ihaleye girebilmek için ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.
4-1. , 2. ve 3. Sırada ki İhaleye iştirak edecek olanlar 1.000,00 TL+KDV, 4. Sırada ki 100,00 TL+KDV, 5. Sırada ki 500,00 TL + KDV bedel karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6-Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyadaki şartları (2. Sırada ki ihale için,562,00 m² kısım üzerinde botaş lehine irtifak hakkı bulunmaktadır.) alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, gazete ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
8-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

         İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
         Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, İlan Olunur.

DİĞER İHALELER