Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni & Derekızık Mahallelerindeki Ticaret Alanı ve Bahçe İhalesi
Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni & Derekızık Mahallelerindeki Ticaret Alanı ve Bahçe İhalesi
Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni & Derekızık Mahallelerindeki Ticaret Alanı ve Bahçe İhalesi

"Kale Mahallesi Cuma Cad No: 1 KESTEL/ BURSA ” adresindeki Belediye Binası Encümen Toplantı Odasında, Belediye Encümenince yapılacaktır. 
2023/-537 ve 538 No lu Encümen Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 49. Maddesi uyarınca 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir.
( İhale Tarihi ve Saati: 12-19/07/2023 Saat: 10.40 )"


İLAN
KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım
şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlardan 1. Sıradaki ihale 2886 sayılı
Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif (arttırma) Usulü ile 2. sıradaki ihale aynı Kanunun 45. maddesine göre
Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı mülkiyet satışları yapılacaktır.Mahalle

 

Ada

 

Pafta

 

Parsel

 

Parsel Alanı (brüt m²)

 

İmar Durumu

Tahmini Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat tutarı

 

Ödeme Şekli

 

İhale gün ve saati

 

Yeni Mah.

 

441

 

 

 

36

 

11.177,66 m² Belediye Hissesi

Yol Alanı, ParkAlanı, Küçük Sanayi Alanı ve T2 Rumuzlu Ticaret Alanı

42.200.000,00 TL

Geçici teminatı                         1.266.000,00 TL

Tamamı Peşin veya %25’si Peşin Kalanı 3 eşit taksitte tahsil edilecektir.

05/07/2023
Çarşamba
Saat: 10.30

 

Derekızık Mah.

 

164

 

 

 

3

 

1.168,32 m²

Bahçe

1.800.000,00 TL

 Geçici teminatı                               54.000,00 TL

Tamamı Peşin veya 1 Peşin Kalanı 5 eşit taksitte tahsil edilecektir.

05/07/2023
Çarşamba
Saat: 10.40

NOT: Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV den muaftır.

Geçici teminat aşağıdaki iban no ya yatırabilir.
BANKA: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ
IBAN NO : (TR310001500158007292521173)
1-İhaleler 05/07/2023  Çarşamba günü saat 10.30 ve 10.40  da    Kale  Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA  adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir veya satın alınabilir.
3-İstekliler, ihaleye girebilmek için ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.
4-İhaleye iştirak edecek olanlar, 1. sıradaki parsel için 1.000,00 TL+KDV, ve 2. sıradaki parsel için ise 250,00 TL + KDV bedel  karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6-Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyadaki şartları (562,00 m² KISIM ÜZERİNDE BOTAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR.) alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, gazete ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
8-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,
İlan Olunur.

 

DİĞER İHALELER