KESTEL BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

Etik Komisyonu Başkanı : B. Ali CEYLAN   (TEL: 0.224.3721001-112)

Üye                                     : Ali SAİTOĞLU    (TEL: 0.224.3721001-177)

Üye                                     : Nuri KAYNAR     (TEL: 0.224.3721001-140)

 


KESTEL BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

2020 YILI FAALİYET RAPORU

03.07.2020 Tarihli Toplantısı: Kestel Belediyesi Etik Politikası oluşturuldu, personele duyurulması.

27.05.2020 Tarihli Toplantısı: Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından etik kültürünü yerleştirmek ve gelişme amacıyla 25 Mayıs Etik Günü kutlandığından ve 25-31 Mayıs tarihlerini kapsayan her yıl Etik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Müdürlük personellerini bilgilendirmek üzere Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesini ve ilgili afişlerin asılması ve e-posta olarak personele bildirilmesi.

2019 Yılı Faaliyet Raporu

29.05.2019 Tarihli Toplantısı: Belediye Personeline yönelik düzenlenecek 25 Mayıs Etik Günü ile 25-31 Mayıs 2019 Etik Haftası ile ilgili Etik Eğitim Seminerinin konularının görüşülmesi. 29.05.2019 tarihinde 14.30 – 15.30 saatleri arasında Eğitimin Verilmesi

24.05.2019 Tarihli Toplantısı:

Bursa Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.05.2019 tarih ve 92989143-774-99-E-20695 sayılı yazısı ve Kestel Kaymakamlığının 1569 sayılı 25 Mayıs Etik Günü ve 25-31 Mayıs 2019 Etik Haftasıyla ilgili yazının görüşülmesi.

20.05.2019 Tarihli Toplantısı: 25 Mayıs Etik Günü olarak ve 25 – 31 Mayıs Etik Haftası nedeni ile;

1- Belediye Meclis Salonunda 29.05.2019 Çarşamba günü 14.30 – 15.30 saatleri arasında Etik Değerlerle ilgili personele yönelik Eğitim Semineri verilmesi.         

2- Etik günü nedeniyle ilgili afişlerin panolara asılması.

3- Etik Nedir ve Etik Sözleşmesinin personelin ve halkın göreceği yerlere asılması.

             28/02/2019 Tarihli Toplantısı: Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16946376-520-E.10998 sayılı yazısı ile Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 25/02/2019 tarih ve E.42565 sayılı “ Etik Komisyonu Oluşturulması ve Faaliyetleri” konulu yazının değerlendirilmesi.

 

2018 YILI FAALİYET RAPORU

    04 OCAK 2018 TARİHLİ TOPLANTI: Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 21 Aralık 2017 tarih ve 25346381.09/86584 sayılı ve Hediye alma yasağı konulu yazının içeriğini ve personele bilgilendirmenin yapılması.

 

    30/05/2018 Tarihli Toplantısı: Etik Haftası nedeni ile 30/05/2018 tarihinde Belediye Meclis Salonunda 15.30 – 16.30 saatleri arasında, Belediye personeline yönelik olarak Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Muzaffer ERTEM tarafından Etik Eğitimi verilmesi.

    25/05/2018 Tarihli Toplantısı: 25 Mayıs Etik Günü olarak ve 25-31 Mayıs tarihleri arasında Etik Haftası nedeni ile;

1.Etik gününe ait mevcut afişlerin panolara asılması,
2.Etik Nedir ve Etik Sözleşmesinin panolara asılması.

 

2017 YILI FAALİYET RAPORU

06/01/2017 tarihli toplantısı: Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 15 Aralık 2016 tarih ve 25346381-090/615 sayılı gelen yazının değerlendirilmesi.

2017 YILI FAALİYET RAPORU

                25 MAYIS 2017 TARİHLİ TOPLANTI: 25 Mayıs Etik Günü olarak ve 25-31 Mayıs Etik Haftası kutlandığından bununla ilgili olarak;

-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin personele dağıtılması,

-Etikle ilgili çıkarılmış ola afişlerin, Belediyenin birimlerindeki panolara asılması,

-Etik günü olan bu günle ilgili personele eğitim verilmesi.

 

2016 YILI FAALİYET RAPORU 

 

            26/05/2016 Tarihli Faaliyet;

            25-31 Mayıs Etik Haftası kutlandığından Belediyemiz personeline yönelik 30 Mayıs 2016 tarih Pazartesi günü saat:14.00 – 15.30 arası Belediye Meclis Salonunda;

-Etik Nedir bilgi verilmesi,

-25/05/2004 tarih ve 5176 sayılı Kanun Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla ilgili,

-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle ilgili,

-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesininsin hatırlatılması,

-etik.gov.tr çıktısı alınan afişlerin üzerinde yorumlar, soru – cevap değerlendirilmesi ve bilgilerin paylaşılması,

-Etik Haftası nedeni ile genel olarak soruların alınması ve cevaplandırılması,

-Konularınla ilgili eğitim verilmesi.

             25/05/2016 Tarihli Faaliyet;

            25 Mayıs Etik günü kutlandığından çıkarılmış olan afişlerin personelimizi ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek üzere görülecek şekilde,

-Etik Nedir?

-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesini,

-Etikle ilgili çıkarılmış olan afişlerin asılması.

 11/05/2016 Tarihli Faaliyet;

Etik Günü ve Haftası nedeni ile 09/05/2016 tarih ve E.10491 sayılı Bursa Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünden Etik Günü ve Haftası nedeniyle gelen yazının değerlendirilmesi ve www.etik.gov.tr adresinden afişlerin dökümünün alınması.

 ETİK NEDİR? 

Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir. Öte yandan etik, felsefenin ahlakla ilgilenen dalına da denilmektedir. Felsefenin bu dalı, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi kötü gibi açılardan araştırır. Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amaç, devlette ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır. Etik, günümüzde çeşitli mesleklerin yürütülmesinde uyulması gereken değerlerin başında gelmektedir. Siyasette, yönetimde, yargıda, ticaret hayatında, tıpta, eğitimde, bilim, sanat ve basın-yayın alanlarında, etik ilke ve değerler ön plana çıkmaktadır.

 Bir meslek etiği olarak kamu yönetimi etiği de, yönetim alanında, doğru davranışlara ulaşmak için gerekli olan ilke ve standartları ifade etmektedir. Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler;

 „. İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler,

 „. Devlete ve kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetimin meşruiyetini geliştirirler ve devlet-halk bütünleşmesini sağlarlar,

 „. Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler,

 . Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler,

 . Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler,

 . Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve kalitesini yükseltirler.

 
KAMU GÖREVLİLERİ ETIK SÖZLEŞMESİ

 Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

 * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

 * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

 * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

 * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

 * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

 * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

 * Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. 

 

 KESTEL BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 

 

22/05/2015 tarihli toplantısı: Etik günü ve Etik Haftasının duyurulması.

25 Mayıs 2015 tarihinde kutlanan etik günü ve 25-31 Mayıs 2015 tarihinde kutlanan etik haftasının personele ve Belediyemize gelen vatandaşlara konuyu duyurmak ve bilinçlendirmek üzere;

  • Etik Nedir? (Tek Sayfadan oluşan açıklayıcı bilgi
  • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
  • Etik İlkelerini kapsayan broşürleri Müdürlüklerin kapılarına ve vatandaşın göreceği yerlere asmak.

11/02/2015 tarihli toplantısı: Kestel Belediye Başkanlığı 2015 Yılı İç Kontrol Eylem Planı ile ilgili maddeler;

            1.3.1 – Etik Komisyonu üyelerinin kimlerden oluştuğu görevlerinin duyurulması,

            1.3.2 – İdarede görev yapan tüm personel için “Kamu Görevlileri Etik Rehberi” yayımlanarak duyurulması,

            1.3.3 – Etik Komisyonunun işleyişi, görevlerini ve üyelerin iletişim bilgilerinin duyurulması.

 

KESTEL BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

2014 YILI FAALİYET RAPORU

 

 03/12/2014 tarihli toplantısı: Yerel Yönetim ve Denetim Aylık Mesleki ve Bilimsel Dergisi tarafından yayınlanan ve Şadi ÜSTÜN tarafından kaleme alınan Ülkemizde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine İlişkin Mevzuat Araştırması ile ilgili yazının okunması ve değerlendirilmesi.

 26/05/2014 tarihli toplantısı: 2014 yılı içinde 25-31 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Etik Günü ve Haftası nedeni ile Belediye Personelini ve İlçe Halkımızı bilinçlendirmek, hafta sebebiyle gerekli duyuruların yapılması, afişlerin asılması ve etik sözleşmesinin hatırlatılması.

 


KESTEL BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

2013 YILI FAALİYET RAPORU

 

 24/05/2013 tarihli toplantısı: 2013 yılı içinde 25-31 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Etik Günü ve Haftası nedeni ile Belediye Personelini ve İlçe Halkımızı bilinçlendirmek amacıyla kutlanacak hafta sebebiyle gerekli duyuruların yapılması, afişlerin asılması ve etik sözleşmesinin hatırlatılması.

 

KESTEL BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU
2012 YILI FAALİYET RAPORU

 


29.02.2012 Tarihli Toplantısı : Kamu Görevlileri Etik Kurulundan gelen, Kamu Etik Komisyonlarının İhtiyaç Değerlendirmesine İlişkin Teknik Yardım CD si Bilgisayara yüklenerek incelenmeye başlandı.

18/05/2012 tarihli toplantısı: 25 Mayıs - 31 Mayıs 2012 tarihinde kutlanan Etik Günü ve Haftası nedeniyle; 20/04/2012 tarih ve 448 sayılı Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun yazısı doğrultusunda etkinlikleri görüşmek.

1-    25 Mayıs - 31 Mayıs 2012 tarihinde Etik Günü ve Haftası nedeniyle Belediye Personeline Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesini hatırlatmak ve sözleşmenin fotokopisini dağıtmak.

2-    Belediyenin Birim Müdürlerin ve giriş kapısına, Etik Günü ve Haftası nedeniyle, İlçe Halkımızı bilinçlendirmek ve duyuru yapmak amacı ile etik sözleşmesini ve afişleri asmak.

 

KESTEL BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU
2011 Yılı Faaliyet Raporu

 

23.05.2011 tarihli toplantısı : 25 Mayıs – 31 Mayıs Etik Günü ve Haftası nedeni ile yapılacak etkinliklerin görüşmesi.

1-    25 Mayıs 2011 tarihinde Etik Günü ve Haftası nedeniyle Belediye personel toplantısı gerçekleştirmek.

2-    Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesini hatırlatmak ve sözleşmenin fotokopisini dağıtmak.

3-    Belediye giriş kapısına, Birim Müdürlüklerine Etik Günü ve Haftası nedeniyle, İlçe halkımızı bilinçlendirmek ve duyuru yapmak amacı ile etik sözleşmesi ve afiş asılması.

25.05.2011 tarih
: Etik haftası başlaması nedeniyle toplanıldı.
25 Mayıs – 31 Mayıs kutlanan Etik haftasını personelimize ve halkımıza duyurmak için tüm birim müdürlüklerin giriş kapısına, ilan panosuna ve halkın kullanmış olduğu ana giriş kapısına etik afişlerinin asılması.

30.05.2011 tarih: Müdürler toplantısı.
Etik haftası nedeniyle tüm birim müdürlerinle toplanıldı, etik sözleşmesi hatırlatıldı, sözleşme tüm müdürlük personeline dağıtıldı, birim müdürlüklerin kapısına, ilan panosuna, giriş kapısına halkımıza duyurmak amacıyla; ek olarak afişlerin yanına asıldı.

19.10.2011 tarih : Marmara Belediyeler Birliği Semineri.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Merinos Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen “ Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeli “ seminerine Kurumumuzdan B.Ali CEYLAN, Nuri KAYNAR ve Ali SAİTOĞLU katılmıştır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Eğitimcisi Sayın İbrahim AKDENİZ’in iyi sunumu ve vermiş olduğu örneklerle, konular akılda kalacak şekilde pekiştirilmiş olup, kurumumuzda paylaşılmak üzere bilgilerimize artılar kazandırmıştır.

 

KESTEL BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU
2010 Yılı Faaliyet Raporu


04.01.2010 tarihili toplantı 3628 sayılı kanun gereğince Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Belediye Meclis ve Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ve Belediye personelinin mal bildirim beyannamelerinin verilmesi için duyurunun yapılması.

11.03.2010 tarihli toplantı
 Resmi Gazete’de yayınlanan Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi’nin (2010-2014) okunması ve incelenmesi.

20.05.2010 tarihli toplantı; 18 Mayıs 2010 tarihinde ve 27585 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi Kararı sonucu 25.05.2004 günlü 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulması ve Bazı Kanınlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesinin üçüncü fıkrasının Anaya’saya aykırı olduğundan iptaline, dendiğinden konunun incelenmesi.

25.052010 tarihli toplantı; 25-31 Mayıs 2010 tarih Etik Haftası dolaysıyla toplantı yapıldı ve 20.05.2010 tarihinde Bursa Büyükşehir Başkanlığının düzenlediği “ Kamuda Etik Kültürü” konulu eğitim seminerine  Kestel Etik Kurulu Başkanı B.Ali CEYLAN katıldı, seminerdeki konularla ilgili değerlendirme yapıldı.

06.12.2010 tarihli toplantısı; T.C. Bursa Valiliğinin İş Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.11.2010 tarih ve 18141 sayılı yazısı; Etik Komisyonu Faaliyetlerinin duyurulması.
Başbakanık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 10.11.2010 tarihli ve 1049 sayılı “Etik Komisyonu Faaliyetlerinin Duyurulması” konulu yazısı değerlendirildi ve Etik Komisyonu çalışmalarının ilgili kurum personeline ve toplum tarafından bilinmesi ve kamuda etik kültürünün yerleştirilmesi katkı sağlanması amacıyla duyuru yapıldı ve imza altına alındı.

Kestel Belediyesi Etik Kurulu Başkanı  : B. Ali CEYLAN   (Tel: 3721001 – 112)
Üye : Ali SAİTOĞLU    (Tel: 3721001 – 177)
Üye : Nuri KAYNAR     (Tel: 3721001 – 140)

Kanun Numarası ve Tarihi : 5176  -  25.05.2004
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yer alan;

EK-1
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri
doğrultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.KESTEL BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU
2009 Yılı Faaliyet Raporu25.05.2009 Etik günü ve 25-31 Mayıs Etik Haftası olarak kutlandığından dolayı , günün önemi dolaysıyla 7 birim müdürümüzle toplantı yapıldı , hafta boyunca Belediye çalışanlarımıza , halkımızla olan diyaloglarında saygı ve nezaketi , Kamu Mallarının korumada , Kamu yararı gözetme, Hesap verme sorumluluğu , Saydamlık gibi konularda Belediyemizde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu konulara daha çok özen gösterilmesi dile getirildi.
Halkımızın Etik haftası boyunca bilinçlendirmek içinde Etik Haftası afişlerinin panolara astırıldı.

16.07.2009 tarihinde gelen T.C.Bursa Valiliğinin ve T.C. İçişleri Bakanlığının yazılarının değerlendirilmesi.
2.    Belediyemiz İnternet sitesinde Etik Komisyonunu tanıtılması.
3.    Bu güne kadar yapılanların Faaliyet Raporlarının hazırlanması.
4.    Her yıl Ocak ayında Etik Komisyonun Yıllık Faaliyet Raporunun İnternet sayfasından yayınlanması.


21.07.2009 tarihinde Etik Kurulu Üyesi olan Ümit DURSUN un emekli olması yerine Fen İşleri Müdür Vekili Nuri KAYNAR ı getirilmesi.
1.    Etik Kurumuna Nuri KAYNAR ın öz geçmişinin göndermek.
2.    Etik Kurulunun yönetmeliği incelemek.
3.    Yapılan  eski çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunmak.

31.07.2009 tarihli toplantısı T.C.Bursa Valiliğinden gelen Etik Komisyonu Faaliyetlerinin duyurulması konulu yazının değerlendirilmesi.

22.12.2009 tarihli toplantısı T.C.Bursa Valiliğinin 04.12.2009 tarih ve 25346 sayılı yazısı gereği Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık,dürüstlük,hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini ve Kamu görevlileri Etik Kurulunun görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla 5176 Sayılı Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Belediyemiz yedi (7) Müdürlüğümüze duyurulması ve Müdürlüklere bağlı çalışan her düzeydeki personele tebliğinin yapılması ve etik davranış ilkelerine uyulmasının sağlanması için gerekli çalışmaları Müdürlüklerin yapmaları.

24.12.2009 tarihli toplantıda 5176 Sayılı Kanunun ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik basınla hatırlatırsın ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin tamamı ilan şeklinde yayınlansın, basın yoluyla tüm vatandaşlara duyurulsun.KESTEL BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU 
2008 Yılı Faaliyet Raporu


18.01.2008 tarihinde toplantısında T.C.Bursa Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.12.2007 gün ve 7582 sayılı emri gereği alınan Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 03.12.2007 tarih ve 14854 sayılı yazısı okunarak konunun Birim Müdürlerine ve her unvandaki personele duyurulmasına karar verildi.

03.04.2008 tarihli toplantısında Memur Mal Bildirimleri dosyaları incelendi ,tüm memurların mal beyanları olduğu görüldü.

28.05.2008 tarihinde Etik Kurulu toplantısında 25-31 Mayıs 2008 tarihleri arasında kutlanan Etik Haftası nedeni ile Belediye çalışanlarını ve Halkımızı bilinçlendirmek amacı ile  Etik Haftası afişlerinin bastırılması ve uygun yerlere asılmasına karar verildi.KESTEL BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU
2007 Yılı Faaliyet Raporu


Etik Kurulu Başkanı  : B.Ali CEYLAN
Üye                                 : Nuri KAYNAR
Üye                                 : Ali SAİTOĞLU   05.12.2009 toplantısında karar verilmiştir.


06.12.2007 toplantısında Etik Komisyon Üyelerinin öz geçmişlerini hazırlayarak Kurula bildirilmesine karar verilmiştir.