Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

KESTEL BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kestel Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

 

a)Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

b)Üst Yönetici : Belediye Başkanı,

c)Kanun : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanununu,

d)Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi,

e)Mali Hizmetler Müdürü: 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi,

f)Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,

g)Muhasebe Birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

h)Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

i)Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını,

j)Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,

k)Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolünü,

l)Para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,

m)Yetkili memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri nedeniyle muhasebe birimlerinden zimmetle değerli kâğıt alıp satan kamu görevlilerini,

n)Mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilât mutemetliği, tahsilât şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi.

o)Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri.

p)Ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kâğıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 4- Aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür:

 

 1. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

 2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere aktarılmasını sağlamak,

 3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

 4. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

 5. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlemek,

 6. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

 7. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

 8. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi

 

Madde 5- Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere bir yazı ile gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak mali hizmetler birimine süresi içerisinde gönderir. Harcama birimi yetkilileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır.

İdarenin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında, merkezi hükümet tarafından yayınlanan Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı ile belediyenin Stratejik Planı ve Performans Programındaki amaç, hedef, faaliyet ve projeler esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında harcama birimlerinden gelen bilgi ve belgeler esas alınır.

 

Ödenek Aktarma Belgelerinin Düzenlenmesi

 

Madde 6- İdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde mali hizmetler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili

 

Madde 7- İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. İdarelerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilir.

 

Ön Mali Kontrol İşlemleri

 

Madde 8- Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.

Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali hizmetler müdürlüğünce ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Taşınır ve Taşınmaz Kayıtlarının Tutulması

Madde 9- İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler birimine bildirilir. Mali hizmetler müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır.

Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

Madde 10- İdarenin muhasebe hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.

İdareler atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, ilgililerin göreve başlama tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştay’a bildirir.

 

Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

 

Madde 11- Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

İdarenin bütçe kesin hesapları, mali hizmetler birimince ilgili kanunlarındaki hükümlere göre düzenlenir.

 

Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması

 

Madde 12- Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanır.

 

Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması

 

Madde 12- Harcama birimleri bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilisince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Mali Hizmetler’e ait faaliyet raporu her yılın Şubat ayı sonuna kadar hazırlanarak üst yöneticiye sunulur.

Bu raporda genel bilgilerle birlikte, kullanılan kaynaklar, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan mali bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

 

Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü

 

Madde 13- Mali hizmetler müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulur ve izlenir.

Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda mali hizmetler birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.

Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, mali hizmetler birimince uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı açıklama yapılabilir.

 

Ön Mali Kontrol Sistemi ve Standartları

 

Madde 14- Mali hizmetler müdürlüğü, ön mali kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.

Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak koşuluyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur.

 

Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevler

 

Madde 15- Mali Hizmetler Müdürlüğü, üst yönetici tarafından mali konularda verilecek diğer görevleri de yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Yapılanması

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Kurulması

 

Madde 16- Mali hizmetleri yürütmek üzere her idarede teşkilat kanunu hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü kurulur.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün bütçe uygulama görevleri; muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, ön mali kontrol görevlerinin ayrı alt birimler tarafından yürütülmesi esastır. İdarelerin teşkilat yapılarına göre, bu görevler birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bu alt birimlerin her birinin görevi birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir.

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ön mali kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

 

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi

 

Madde 17- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt biriminin görevleri şunlardır:

 

 1. Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

 2. Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

 3. İdare faaliyet raporunu hazırlamak,

 4. Mali istatistikleri hazırlamak,

 5. Muhasebe kayıtlarını ödeme emri, muhasebe işlem fişi eki belgelere ve yönetmelik hükümlerine göre yapmak.

 

Gelir, Gelir Tahakkuk Ve Takip Alt Birimi

 

Madde 18- Gelir, Gelir Tahakkuk ve Takip alt biriminin görevleri şunlardır:

 

 1. Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek,

 2. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

 3. Gelir tahakkuk işlemleriyle ilgili yazışmaları yapmak, dokümanları (şartname, sözleşme vb.) hazırlamak, dosyalamak ve arşivlemek,

 4. Alacakların zamanaşımı süreleri dikkate alınarak zamanaşımı taraması yapmak,

 5. Özel hukuka (Borçlar Kanunu-İcra ve İflas Kanunu) tabi alacaklarla ilgili olarak borçlu mükellefleri izlemek, alacağın kanunlarında- öngörülen süreler içerisinde tahsili için Hukuk İşleri Müdürlüğü veya hizmet alman Avukat ile gerekli yazışmaları süresi içerisinde yapmak ve işlemleri takip etmek,

 6. 6183 sayılı Kanun’a tabi alacaklara ilişkin olup süresinde ödeme yapmayan mükelleflere ödeme emri tebliğ işlemlerini yapmak, ödeme emri tebliğine rağmen borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde bulunmayan mükellefleri cebren takip ve tahsil işlemleri için icra takip ve satış servisine bildirmek,

 7. Kiralama işlemleriyle ilgili olarak 2886 sayılı Kanun ve 6098 sayılı Kanunla ilgili tahsil ve tahliye işlemlerinin yapılması amacıyla gerekli yazışmaları süresi içerisinde yapmak.

 

 

Emlak Vergisi Tahakkuk ve Takibatı

Madde 19- Emlak Vergisi tahakkuk ve takibat alt biriminin görevleri şunlardır:

 1. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi tarh, tahakkuk ve tebliğ işlemlerini yapmak,

 2. Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi alacağımın süresi içerisinde tahsilinin sağlanması hususunda tahsilât(vezne)alt birimi ile koordinasyon içerisinde çalışmak, yasal süresi içerisinde ödenmeyen vergi alacağı için mükelleflere ödeme emri belgesi hazırlamak ve ilgililere tebliğini sağlamak,

 3. Ödeme emri gönderilip tebliğ edilmiş olmasına rağmen süresinde borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde bulunmayan mükellefleri cebren takip ve tahsil işlemleri için icra takip ve satış alt birimine bildirmek,

 4. Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi alacağının yasada öngörülen tahsil zamanaşımı süreleri dikkate alınarak zamanaşımı taramasını yaparak tahsil zamanaşımı süresi içerisinde 6183 sayılı Kanun’un 103. maddesinde belirtilen halleri uygulamak suretiyle alacağın zamanaşımına uğramasını engellemek,

 5. Kamu kurumları ilgilendiren alt birimle ilgili konularda gerekli tüm yazışmaları, iş ve işlemleri yapmak,

 6. Alt birimle ilgili dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,

 7. Alt birimle ilgili konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Tahsilât (Vezne)

 

Madde 20- Tahsilât (Vezne) alt biriminin görevleri şunlardır:

 

 1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre yetki ve sorumluluk alanındaki vergi, resim, harç ve ücretler ile bu kanunlara bağlı alınacak ceza, gecikme zammı gibi fer’i alacaklarla, su, kira, tahsis bedeli, işgaliye, ecri misil ve diğer bilumum alacakların tahsilini sağlamak,

 2. İdarenin günlük tahsilâtlarını takip etmek, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli belgeleri düzenlemek ve gerekli kayıtlan tutmak, günlük tahsilât bordrolarım muhasebe alt birimine teslim etmek,

 3. Banka aracılığı ile gerçekleştirilen tahsilâtların sınıflandırılması, izlenmesi banka hesap ekstreleri mutabakatını sağlanmak,

 4. Günlük tahsil edilen paraların ilgili Banka hesaplarına yatırılmasını sağlamak,

 5. Banka otomatik ödeme ve internet bankacılığı tahsilâtlarım kontrol etmek, izlemek,

 6. Posta çeki tahsilâtlarım muhasebe ve bütçe yönetmeliği hükümlerine göre muhasebe yetkilisi mutemedi eliyle yapmak, ödeme yapan mükelleflerin tahsilât bilgilerini süresi içerisinde alacak takip sistemine kaydetmek,

 7. Alt birimle ilgili konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İcra Takipleri

Madde 21- İcra Takip alt biriminin görevleri şunlardır.

 1. Gelir Tahakkuk ve Takibat alt birimi ile Emlak Vergisi alt birimince gönderilen borçlu mükellefler listeleri üzerinden 6183 sayılı Kanun kapsamında cebren takip işlemlerini gerektiren belediye alacaklarıyla ilgi olarak cebren takip, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,

 2. 6183 sayılı Kanun kapsamında alacağın tahsilini sağlamak amacıyla ödeme emri tebliği sonrasında ödeme yapmayan ve borcuna yetecek miktarda mal bildiriminde bulunmayan borçlu mükellefler hakkında haciz varakalarını düzenlemek,

 3. Haciz varakası düzenlenen borçlu mükelleflerle ilgili olarak cebren tahsilât yapılabilmesi amacıyla bankalar ve diğer kurumlar nezdinde gerekli tüm yazışmaları yapmak, borçlu mükellefler nezdinde 6183 sayılı Kanun’un 62. maddesine göre haciz işlemlerini ve haczi yapılan malların satış işlemlerini mevzuat hükümlerine göre yapmak,

 4. İdarenin vergi, harç, ücret, ceza, su ve benzeri alacaklarının yeniden yapılandırılması ve ödeme kolaylığıyla ilgili torba kanunlar çerçevesinde mükelleflerin müracaatı doğrultusunda gerekli yapılandırma işlemlerini yapmak, ayrıca bu işlemleri belediye e-takip sistemi üzerinden yapmak, yapılandırma sonrasında usule uygun ödeme yapmayan mükelleflerle ilgili olarak belediye e-takip sistemi üzerinden gerekli düzeltme işlemlerini yapmak suretiyle borçlu mükellefler nezdinde tahsil zamanaşımı süresi içerisinde 6183 sayılı Kanun’a göre cebren tahsilâtla ilgili işlemleri yürütmek ve tahsilâtta etkinliği sağlamak,

 5. Borçlu mükelleflerin tecil ve taksitlendirme talepleri doğrultusunda gerekli yasal işlemleri yapmak,

 6. Belediye Meclisince ve Belediye Encümenince belediye uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate ilişkin işlemlerini yapmak,

 7. Alt birimle ilgili konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Ön mali Kontrol Alt Birimi

 

Madde 22- Ön mali kontrol alt biriminin görevleri şunlardır:

 

 1. Ön mali kontrol görevini yürütmek.

 2. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 3. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mali Hizmetler Müdürü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 20- Mali hizmetler müdürünün görevleri şunlardır:

 

 1. Müdürlüğünün ve bağlı alt birimlerinin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

 2. Birimindeki görevlilerin görev dağılımını yaparak hizmetlerin mevzuata uygun, etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak,

 3. İdarenin diğer birimleri nezdindeki mali iş ve işlemlerini izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

 4. İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapmak, üst yöneticiyi bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak, İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,

 5. Bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, basımım, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

 6. Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlamak,

 7. Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlamak, Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

 8. Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemleri amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

 9. Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve ilgili mevzuatın tam ve zamanında uygulanmasını sağlamak, Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

 10. Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak, birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

 11. Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

 12. Müdürlüğünde yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımım, izinlerinin takibi ve zamanında kullandırılması, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

 13. Astların performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

 14. Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin işlemlerini yürütmek,

 15. İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak, birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

 16. Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları

Madde 21-

 1. Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,

 2. Alt birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde mevzuata uygun yürütülmesinden,

 3. Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

 4. Ödeneklerin planlanarak ilgili harcama birimlerine zamanında gönderilmesinden,

 5. Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

 6. Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak bastırılması, encümene ve meclise sunulması ile ilgili idarelere gönderilmesinden,

 7. İdarenin İç Kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini diğer birimlerle koordinasyon halinde sağlamaktan,

 8. Mali konularda üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmaktan,

 9. Görev ve yetkileri çerçevesinde, idari ve mali işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Stratejik plan ve performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden,

 10. Müdürlüğü ile ilgili tüm görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur.

Mali Hizmetler Müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını Kamu İç Kontrol Standartları tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine (Şeflere) devredebilir.

 

 

 

Muhasebe Yetkilisinin Görev Ve Yetkileri

 

Madde 22- Muhasebe yetkilisinin görevleri şunlardır:

 

 1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek,

 2. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,

 3. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,

 4. Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,

 5. Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

 6. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

 7. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

 8. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

 9. Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

 10. Muhasebe birimini kanun ve yönetmeliklere uygun yönetmek.

 11. Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 

Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları

 

Madde 23- Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları şunlardır.

 

 1. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından

 2. Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan

 3. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden

 4. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından

 5. Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından

 6. Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan

 7. Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten

 8. Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

 

Şef, Memur ve İşçilerin Görevleri

Madde 24- Müdürlükte görevli Şefler veya büro sorumluları, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasından ve yaptırılmasından Müdüre ve üst yönetime karşı sorumludur.

Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

 

Birim Çalışmalarında İşbirliği ve Uyum

 

Madde 25- Birimin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, birim müdürünün başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile her ay düzenli toplantılar yapılır. Müdür gerek görmesi halinde daha kısa süreler içerisinde toplantı yapabilir. Bu toplantılarda, birimin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, hedef ve politikalar, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

 

Görev Dağılımı

 

Madde 26- Görev dağılımını gösteren çizelgede, idarenin teşkilat yapısına uygun olarak oluşturulan alt birimlere, görevli personele, personelin görev, yetki ve sorumluluklarına, personelin oda, unvan ve telefon, e-posta adreslerine yer verilir.

Görev dağılımı, görev ayrılığı, yetki devri ile personelin yetki ve sorumluklarının belirlenmesinde Kamu İç Kontrol Standartları tebliğinde yer alan usul ve esaslar esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Mali Hizmetler Müdürlüğünde Kullanılacak Defter Kayıt ve Belgeler

 

Madde 27- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

 

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar

 

Madde 28- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Mali Hizmetler Müdürlüğü sekretaryasında toplanan yazılar Mali Hizmetler Müdürü tarafından gerekli görüldüğü takdirde konusuna göre ilgili alt birimlere gereğinin yapılması için havale edilir.

 

Tereddütlerin Giderilmesi

 

Madde 29- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Üst Yönetici yetkilidir.

 

Geçici Madde 1- Mali hizmetler müdürlüğünün alt birimlerinin oluşturulması amacıyla idarelerince gerekli önlemler alınır ve bu alt birim yöneticiliklerine üst yönetici tarafından atama ve görevlendirme yapılır.

 

Yürürlük

 

Madde 30- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün yapılanma ve görev, yetki ve sorumluluklarını içeren bu çalışma esasları, Belediye Meclisince kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

 

Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini belediye başkanı yürütür.