Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

T.C.
KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  AMAÇ :

MADDE : 1

 Günümüzde giderek önemi artan yeşil doku ve yaşanılır çevre oluşturmak, sağlıklı yaşam ve spor alanları tesis etmek, çocukların her türlü tehlikeden uzak olarak oynayıp spor yapabilmeleri için yeni parklar ve çocuk oyun alanları yapmak, mevcut parkların ve yeşil alanların bakımını sağlamak ve İlçemizi güzelleştirmek başlıca amaçlarımızdır.

 KAPSAM:

MADDE : 2

Bu yönetmelik Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün tanım, görev ve sorumlulukları ile çalışma ve işleyiş şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

DAYANAK:

MADDE: 3

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin görev ve sorumlulukları bölümü 14. maddesi a bendinde Belediye ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar hizmetlerini yapar veya yaptırır denmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü; belirtilen bu görev ve sorumluluklara istinaden yeni yeşil alan, park, çocuk oyun alanı yapan veya ihale yoluyla yaptıran; ayrıca mevcut park ve yeşil alanların devamını sağlamak için bakımını yapan veya ihale yoluyla yaptıran müdürlüktür.

 TANIMLAR

MADDE: 4

Belediye: Kestel Belediyesini

Başkan : Kestel Belediye Başkanını

Başkanlık: Kestel Belediye Başkanlığını

Müdürlük: Park ve Bahçeler Müdürlüğünü

Müdür: Park ve Bahçeler Müdürünü veya müdür vekilini

Personel: Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli tüm personeli

ifade eder.

 KURULUŞ VE TEŞKİLATLANMA:

MADDE:5

Park ve Bahçeler Müdürlüğü teşkilatı, Müdür, memur ve işçi personelden oluşur.


MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

MADDE: 6

Yeni park, yeşil alan ve çocuk oyun alanları yapmak.

Park,yeşil alan, ağaçlandırma alanları, tretevuar ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları yapmak.

Mevcut parklar, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanlarının bakımı (temizlik, sulama, çim biçimi, bitki budama vb.) ve tamirini yapmak.

Tretevuarlar, yollar ve park alanlarında bulunup da budanması gereken ağaçları budamak, çürük ve devrilmek üzere olan ağaçları kesmek.

Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü taleplerin Müdürlük görev ve yetki alanında kalan mevzuata uygun olan talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak.

 MÜDÜRÜN YETKİLERİ:

MADDE:7

Müdürlüğün görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak

Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlamak

Üst makamlarca verilecek diğer yetkileri kullanmak.

 MÜDÜRÜN SORUMLULUĞU:

MADDE:8

Park ve Bahçeler Müdürü; görev ve yetkilerinin gereğini yerine getirmekten, Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 MÜDÜRLÜK PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

MADDE:9

Müdürlük imkanlarıyla yapılacak parklardaki yeni imalat,  tamir gibi işleri Müdürün vereceği program dahilinde görevli usta gözetiminde gerçekleştirirler.

 YÜRÜRLÜK:

MADDE : 10

Yönetmelik uygulamalarında ilgili yasalar bağlayıcıdır.

MADDE: 11

Bu yönetmelik hükümleri Kestel Belediye Meclisinin Kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 YÜRÜTME:

MADDE: 12

Bu yönetmelik hükümlerini Kestel Belediye Başkanı yürütür.