Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

KESTEL BELEDİYESİ EMLAK ve  İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kestel Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Kestel Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönetmelik 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(2) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde aşağıda ki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Türk Medeni Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2981/3290 sayılı Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Kestel Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

a)Belediye : Kestel Belediyesini

b)Başkan : Kestel Belediye Başkanını

c)Başkanlık : Kestel Belediye Başkanlığını

d)Encümen : Kestel Belediye Encümenini

e)Meclis : Kestel Belediye Meclisini

f)Başkan Yardımcısı : Kestel Belediye Başkan Yardımcısını

g)Müdürlük : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü

h)Müdür : Emlak ve İstimlak Müdürünü

ı)Personel : Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü

i)Yönetmelik : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Çalışma ve Usul Esasları Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI – GÖREVLERİ – YETKİSİ - SORUMLULUĞU

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görevleri

Madde 5- (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) Taşınmaz mallara ilişkin sicil tutmak ve bu mallar için, imar planına göre uygulama ve düzenlemeleri yapmak.

 (3) Belediye’ye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapmak, tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

(4) İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

(5) Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işlemleri yürütmek.

(6) Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis/devir kararının kaldırılması işlemlerini yürütmek.

 (7) Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi, belge ve dokümanı arşivlemek.

(8) Belediye sınırları içinde, imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların, 5 yıllık İmar Programını hazırlamak ve Kamulaştırma Yasası’na göre kamulaştırma işlemlerini yapmak, kamulaştırmayla ilgili her türlü belgenin düzenli bir şekilde dosyalanarak muhafazasını sağlamak.

 (9) Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerinde ki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek.

 (10) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak.

 (11) Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tapu kayıtlarını güncel tutmak.

Müdürlüğün Yetkisi

Madde 6- (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile yürürlükte ki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluk nitelikleri

Madde 7- (1) Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

(2) Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

(3) Başkanlığı temsilen toplantılara katılmak.

(4) Müdürlüğün çalışmalarını tanzim etmek ve personel arası görev taksimi yapmak.

(5) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak.

(6) Müdürlük içindeki hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

(7) 2942 sayılı yasa hükümlerine göre mevzuat çerçevesinde işlemlerini yapmak, ita amirlerine ve ilgili birimlere (Belediye Encümenine, Belediye Meclisine) sunmak.

(8) Takdir Komisyonunun teşkilini sağlamak, ita amirlerine onaylatmak.

(10) Müdürlük içi yönergeler yayınlamak, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirmek.

(11) Kendisine direkt bağlı bulunan; şef, memur ve diğer personele nezaret etmek.

(12) Emlak ve İstimlâk Müdürü, birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.  

(13) Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı ile vekâleten yürütülür.

(14) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün görev alanına giren işlerin, yıllık plan ve programlarını yapmak, müdürlük bütçesini hazırlamak.

(15) Müdürün nitelikleri şunlardır;

  1. a) Müdür kadrosuna asaleten atanabilmesi için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Görevde Yükselme Yönetmeliği ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.
  2. b) Yöneticilik bilgi ve tecrübesi ile temsil yeteneğine sahip olmak.
  3. c) Belediye ve müdürlüğü ile ilgili mevzuata hakim olmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV VE HİZMETLERİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ

 

Görev ve Hizmetlerin Planlanması

 

Madde 8- (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür ve şef tarafından düzenlenen plan dâhilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 9- (1) Müdürlükteki görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM

Madde 10- (1) Müdürlüğün bütün iş ve işlemleri Başkanlık Makamı ve müdürün denetiminde yürütülür. Ayrıca teftiş ve denetim görevlileri tarafında da her zaman denetim yapılabilir.

(2) Bu teftiş ve denetimlerde, denetimcilere yardımcı olunması personelin görevidir.

(3) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin ve ödül işlemleri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11- (1) iş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

Madde 12- (1) Bu yönetmelik hükümleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m Maddesi gereği Kestel Belediye Meclisinde kabul edilmesine müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.