İmar ve Şehircilik Yönetmeliği

T.C.

BURSA

KESTEL  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1-       Bu yönetmelik, Bursa Kestel Belediyesi, İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını belirler.

 

Kapsam

Madde 2-       Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Kestel Belediyesi İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’nde uygulanır.

 

Tanımlar

Madde 3-       Bu yönetmelik uygulamasında;

Belediye;        Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Kestel Belediyesi’ni, 

Başkanlık;       Kestel Belediye Başkanlığı’nı,

Müdürlük;       İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’nü,

Harcama Yetkilisi;      bölüm müdürünü,

Gerçekleştirme görevlisi; müdürün tanımladığı kişiyi ,

Harcama Talimatı;      Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi,

Gerçekleştirme Görevlisi;       Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade eder.

 

Dayanaklar

Madde 4-       Bu yönetmelik yürürlükteki 5393 sayılı Belediye Kanununa ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Organizasyon Yapısı

Madde 5-       İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı personelden oluşur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Temel Görevi

Madde 6-       Kent tasarımının gerçekleştirilmesi ve uygulanması amacı ile gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, takibini sağlamak, yapıların ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde oluşmasını ya da uygun hale getirilmesi için gerekli kontrolleri yaparak konu ile ilgili projeleri ve uygulamalarını denetlemek.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri

Madde 7-

 1. Kentsel tasarım planlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini koordine etmek veya yapmak.
 2. Islah planlarında değişiklik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 3. Belediye sınırları içinde kalan alanlarda mahalle kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 4. Belediye sınırı dışında kalan alanlarda mücavir alan oluşturulması ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesini koordine etmek veya yapmak.
 5. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda onaylı imar planlarını dikkate alarak söz konusu arazilere ait imar durum belgesi hazırlamak.
 6. İmar durum belgelerine ruhsat başvurusu aşamasında “geçerlilik” şerhi düşmek.
 7. Kestel Belediyesi sınırları içinde yer alan yapılara ait projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, Bursa Büyükşehir İmar Yönetmeliğine ve yürürlükte olan ilgili diğer yönetmeliklere göre ilk tetkik, tadilat ya da yenileme aşamalarında mimari, statik, sıhhi tesisat, elektrik ve mekanik  açıdan gerekli kontrollerinin yapılmasını ve otopark alanlarının hesaplanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini koordine etmek.
 8. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için ilgili bürolar tarafından gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 9. Müdürlük faaliyetleri için ilgili kanunun ve yönetmeliklere göre tahsil edilmesi gereken harçların hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenmesini sağlamak.
 10. Kat irtifakı, Kat mülkiyeti ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve tapuya online gönderilmesini sağlamak.
 11. Yapı kullanma izni almış binalara ait yapı fotoğraflarının kontrol edilerek ilgili prosedürlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 12. Yapılardaki asansörün montajı yapılmadan önce ilgili kanun ve yönetmeliklere göre asansör projelerinin onaylanması  ve montajı tamamlandıktan sonra ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun yerinde kontrol edilerek asansör işletme ruhsatının verilmesini sağlamak.
 13. Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’na göre bina inşaat harcının belirlenmesi ve Bina İnşaat Harcı Beyannamesi’nin düzenlenmesini sağlamak.
 14. Yapı Ruhsatı’nın verilmesi aşamasında gerekli olan tüm belgelerin tamamlanmasını, ilgili parselin yerinde kontrol edilmesini, herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemesi durumunda ise Yapı Ruhsatının düzenlenmesini sağlamak.

 

 1. İnşaatı tamamlanan yapılarda yapı kullanma izni verilebilmesi için gerekli kontrolleri yapmak üzere heyet görevlendirmek.
 2. Görevlendirilen heyet tarafından gerekli kontrollerin yapılmasını, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini ve yapı kullanma izninin verilmesini sağlamak.
 3. İnşaat halindeki yapıların ruhsat ve projesine uygun yapılması amacı ile yapılacak denetimlerin sürekliliğini sağlamak ve takip etmek.
 4. Yürürlükteki İmar Kanunu’nun 23. maddesine göre kanal-kaldırım iştirak bedelinin yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek ve yatırılmasını sağlamak.
 5. Fenni mesulleri istifa eden binaların seviye tespit tutanağını tutarak inşaatı mühürleyerek durdurmak ve yeni fenni mesullerin görevi üstleneceği zamana kadar inşaat faaliyetlerinin devam ettirilmemesini takip etmek.
 6. Kestel Belediyesinin mülk sahibi veya ortağı olduğu arsa / arazileri meclis kararına istinaden kat karşılığı inşaata verme faaliyetlerinin yürütmesini koordine etmek.
 7. Müdürlük faaliyetleri içindeki prosedürlere bağlı olarak Kalem ve Arşiv işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek.
 8. Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe belediyeleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamak.
 9. Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak.
 10. Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.
 11. Müdürlüğün yıllık bütçe teklif tasarısını hazırlamak, onaya sunmak ve ayrılan ödeneğin programa göre sarf edilmesini sağlamak.
 12. Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük, ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.
 13. Harcama Yetkilisi bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapmakla sorumlu olup; harcama talimatı ile bütçesinden harcama yapabilir, yetkinin devredilmesi durumunda idari sorumluluğu devam eder.
 14. Bölüm ile ilgili kuruluş içi / dışı denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve denetim raporuna göre gerekli düzeltici faaliyet planını hazırlamak.
 15. Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak, Kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek.
 16. Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek.
 17. Harcama yetkilisi, hiyerarşik olarak   kendisine   en   yakın üst kademe yöneticileri arasından bir  veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirmekle ve bunu da Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazı ile 

 

 

 

 1. Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi Mali Yönetim ilkelerine, kontrol   düzenlemelerine  ve Mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini   içeren   İç Kontrol Güvence   Beyanı düzenler ve Birim Faaliyet raporuna ekler. Aynı zamanda yılda en az bir kez İç Kontrol düzenlemeleri ve İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmeye tabi tutar.
 2. İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylılar sağlamak.
 3. Yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat çerçevesinde gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemlerini yaptırmalarını sağlamak.
 4. Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olmasını kontrol etmek.
 5. Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilerek İlgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak.
 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/500.000 ve 1/250.000 ölçekli Mekansal Strateji Planları, 1/100.000 ve 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planları referans alınarak, uygulama imar planlarının yüklenici firmalara hazırlatılması ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 7. Uygulama imar planlarının değişikliğine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.
 8. Kentsel tasarım planlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek.
 9. Islah planlarında değişiklik işlemlerini gerçekleştirmek.
 10. Belediye sınırı dışında kalan alanlarda mücavir alan oluşturulması ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek
 11. Bölümünün faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak.
 12. Belediye sınırları içinde bulunan yolların projelerini hazırlamak veya yüklenici firmalara hazırlatılmasını sağlamak.
 13. Plan ve değişiklikleri, düzenlemeleri, plan notlarını takip etmek, arşivlemek, güncelleştirerek kullanmak.
 14. Kestel Belediyesi sınırları içinde yer alan yapılara ait projeleri ilk tetkik, tadilat ya da yenileme aşamalarında mimari açıdan 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ne ve ilgili diğer yönetmeliklere göre kontrol etmek.
 15. Kontrol sonucunda mimari açıdan uygun bulunan projelerin üzerine yönetmelik ya da yasa gereklerini içeren kaşeleri vurarak imzalamak ,
 16. Mimari açıdan uygun bulunmayan projelerin ilgili kanun ve yönetmeliklere göre düzeltilmesi için gerekli işlemleri başlatmak ve gerçekleştirilmesini takip etmek.
 17. Projeleri tespit edilen hatalı ve eksik kısımların düzeltilmesi amacı ile proje müelliflerine iletmek ve düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.
 18. Ruhsat almış yapılara ait kat irtifakı projelerini kontrol etmek, uygun bulunanları onaylayarak konu ile ilgili harçların Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tahsil edilmesini sağlamak.
 19. Yapı Kullanma İzni Belgesi’ni almış yapılara ait fotoğrafları mimari projeye uygunluğu açısından kontrol ederek onaylamak, konu ile ilgili harçların Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tahsil edilmesini sağlamak.
 20. Kat irtifakı ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak konu ile ilgili harçların Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tahsil edilmesini sağlamak.
 21. Tadilat, Ruhsat Yenileme, İlave İnşaat gibi gerekli görülen durumlarda ilgili yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunu yerinde kontrol etmek.
 22. Yürürlükteki İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği çerçevesinde; kapalı otoparkların net alanını, konut ve işyerlerinin brüt alanını, bağımsız ve ortak alanlarının ayrı ayrı hesaplayarak inşaat genel alanını bulmak.
 23. Yapılan alan hesaplarını dikkate alarak Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’na göre bina inşaat harcını belirlemek ve Bina İnşaat Harcı Beyannamesi ve ruhsat bilgi formlarını düzenleyip Mekanik Tetkik Bürosu’na iletmek .
 24. Projesinde otopark ihtiyacını karşılayamayan parsellerin otopark bedellerini tespit ederek bölge otopark yerlerini belirlemek
 25. Yangın söndürme projelerinin Yürürlükteki Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre incelenmesi ve Komisyon üyeleriyle yerinde kontrolü yapılarak Yangın olurunun verilmesi.
 26. Türk Telekom ve elektrik projelerini ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kontrol ederek tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak ve projeleri onaylamak.
 27. İnşaatın, duvarlar örülürken Elektrik/İletişim Tesisatı vizesi projesine uygun şekilde yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak ve uygunsuzluk yoksa Elektrik/İletişim Tesisatı  vizesini vermek, konu ile ilgili harçların Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tahsil edilmesini sağlamak.
 28. Zemin raporları ve jeolojik raporlarda verilen değerlerin (zemin emniyet gerilmesi, zemin sınıfı, vb.) doğru olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek.
 29. Projenin ve kullanılan malzemelerin ilgili yönetmeliklere uygunluğunu ve seçilen kesit ve donatıların TS 498, TS 500 ve Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen minimum koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek.
 30. Projeleri, tespit edilen hatalı ve eksik kısımların düzeltilmesi amacı ile proje müelliflerine iletmek ve düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.
 31. Mimari projede yapılan tadilatın sistemi statik yönden etkileyip etkilemediğini; inşaat mühendisi, proje müellifi veya İ.M.O.’dan bilirkişi raporu, T.U.S.’dan statik rapor, statik hesap ve çizimleri referans alarak kontrol etmek, gerekirse uygun hale getirilmesini sağlamak.
 32. Kullanma izni verilecek yapıların, betonarme projelerine uygunluğunu kontrol etmek, uygun olanlara konu ile ilgili harçların Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tahsil edilmesini sağlamak.
 33. Fenni mesullerin istifa ettiği ya da gerekli görülen durumlarda ilgili yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunu yerinde kontrol etmek.
 34. Vatandaşın kat vizesi talebine istinaden betonarmesi bitmiş olan inşaatın mah halinde, ruhsatlı onaylı mimari ve statik projesine uygunluğunun incelenip kat vizesi işlemlerinin verilmesini sağlamak.
 35. Vatandaşın çatı vizesi talebine istinaden çatısı tamamlanmış olan inşaatın mah halinde, ruhsatlı, onaylı mimari projesine uygunluğunun incelenip çatı vizesi işlemlerinin verilmesini sağlamak.
 36. Yapı denetim firmasının hak ediş talebine istinaden inşaatın ölçülebilir seviye oranına bağlı olarak 4708 sayılı yapı Denetim Kanununa ve yürürlükte olan ilgili yönetmelikler çerçevesinde hak ediş ödemesinin yapılmasını sağlamak.
 37. Yürürlükteki İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre ruhsat için gerekli olan belgelerin ve projelerin başvuru dosyasında olup olmadığını kontrol etmek ve varsa eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak.
 38. Bina İnşaat Harcı Beyannamesi’ne göre belirlenen harcın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılmasını sağlamak.
 39. Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’na göre toprak hafriyat ve işgaliye harçlarını hesaplayarak ilgili kişi/kuruluşlara yazılı olarak bildirmek ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılmasını sağlamak.
 40. Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların kontrolü ve yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak.
 41. Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80. maddesinin c fıkrasına istinaden plan proje tasdik harcını hesaplayarak ilgili kişi/kuruluşlara yazılı olarak bildirmek ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılmasını sağlamak.
 42. Yürürlükteki Yapı Denetim Kanununa istinaden yayınlanan genelgeye istinaden YİB Formalarının güncel bilgilerini kontrol etmek.
 43. Ruhsat düzenlenecek parseli yerinde kontrol ederek inşaata başlanıp başlanmadığını tespit etmek ve eğer ruhsat alınmadan inşaata başlanmış ise Yapı Kontrol Bürosu’na bildirerek zabıt tutulmasını sağlamak.
 44. Tüm belgeler tamamlandıktan sonra Yapı Ruhsatı’nı düzenleyerek ilgili kişi/kuruluşa iletilmesini sağlamak. Birer nüshasını ise Devlet İstatistik Enstitüsü’ne ve ilgili muhtarlığa iletmek.
 45. Her ayın 15’ine kadar bir önceki ay içerisinde verilen ruhsatlar ile ilgili rapor hazırlamak ve birer nüshasını SSK Bölge Müdürlüğü, BUSKİ iletmek.
 46. Fenni mesul değişikliklerini Yapı Ruhsatı’na işlemek ve mal sahibine tebliğ etmek.
 47. Yapı kullanma izni verilmek üzere heyet tarafından iletilen dosya ile ilgili olarak; Vergi dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na ilişik kesilmesine dair, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne de cins tashihi belgesi için gereken yazıları hazırlamak, İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkanın da onayı ile ilgili kurumlara iletilmesini sağlamak.
 48. İlgili kurumlardan ilişik kesme ve cins tashihi ile ilgili yazılar geldikten sonra gereken harçların yatırılması sağlamak.
 49. Gerekli belgelerin tamamlanmasından sonra Yapı Kullanma İznini düzenlemek ve birer nüshasını ilgili kişi/kuruluşa, Devlet İstatistik Enstitüsü’ne ve ilgili muhtarlığa iletmek.
 50. İnşaat faaliyetleri devam eden yapılara ait arazinin mülkiyetini, yapının ruhsat ve projesine uygunluğunu kontrol etmek.
 51. İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak.
 52. Parsel maliklerinin istemleri üzerine ruhsat verilmiş parsellerde YAP (Yapı Aplikasyon Projesi) belgesi doğrultusunda zemin aplikasyonu, toprak, bodrum su basman vizelerini yapmak.
 53. Belediyenin uygun göreceği bölgelerde 3194 sayılı yasanın 18. madde uygulaması (arsa ve arazi düzenlemesi) yapar veya yaptırır. Ayrıca 3194 sayılı yasanın 15,16 ve 17. maddelerine göre imar uygulamalarını yapmak veya yapılanların kontrollerini ve denetimlerini yapmak.
 54. Serbest çalışan Harita Mühendislerince Yapı Kullanma İzni alınacak binalar için hazırlanan Bağımsız Bölüm Planı ve Röperli Kroki belgelerini mimari proje ve zemindeki duruma göre kontrollerini yapmak ve onaylamak.
 55. Belediye sınırları içindeki isimsiz cadde, sokaklara isim veya numara ile meydanlara isim verilmesi için gerekli başvuruların yapılmasını sağlamak.
 56. Gerekli başvurular yapıldıktan sonra isimsiz cadde sokaklara isim/numara ile meydanlara isim verilmesi veya plan değişikliği nedeniyle ortadan kalkan sokaklarla ilgili karar alınması için Belediye Meclisine teklif dosyası hazırlamak
 57. Belediye Meclisince onaylanan cadde sokak ismi/ numaraları ile meydan isimleri veya plan değişikliği nedeniyle ortadan kalkan sokaklar hakkındaki kararları ilgili yerlere tebliğ etmek, yeni isimleri Kent Bilgi Sisteminde ve İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanında güncellemek.
 58. İnşaat Ruhsat aşamasında yapılacak binanın / bina dışı yapının adres bileşenlerini tespit etmek, Kent Bilgi Sisteminde çizmek, bina kodu vermek, adresi ve bağımsız bölümlerini sistemde, UAVT’ de güncellemek.
 59. Kullanma izni aşamasında bitmiş binanın adres bileşenlerinin nitelik değişiklikleri ile fotoğrafını sistemde güncellemek, binanın nitelik değişikliğinin UAVT’ de güncellenmesini sağlamak 
 60. Verilen kapı no plakalarının temini ve alanda uygulanmasını sağlamak. 
 61. Vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda ikamet ve işyeri adreslerini tespit etmek, bina nitelik değişikliklerinin, fotoğrafların sistemde ve UAVT’ de güncellenmesini sağlamak.
 62. Yeni bağlanan veya oluşacak mahallelerde bina ve adres bilgisi olmayan binaların verilerini araştırmak, alanda tespit etmek, sisteme kaydının yapılmasını sağlamak. 
 63. Kurumlarla İkamete Dayalı Nüfus Kayıt sistemi ve UAVT ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Yetki ve sorumluluk

Madde 8-

 1. İmar ve Şehircilik Müdürü; yürürlükte olan Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili, bağlı olduğu Başkan Yardımcısına ve Başkan’a karşı sorumludur.
 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı personel; kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve müdüre karşı sorumludur.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Yürürlük

Madde 9-       Yönetmelik uygulamalarında ilgili yasalar bağlayıcıdır.

Madde 10-     Bu yönetmelik hükümleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m Maddesi gereği Kestel Belediye Meclisinde kabul edilmesine müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 11-     Bu yönetmelik hükümleri Kestel Belediye Başkanı adına İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından yürütülür.