İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.
KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç:

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektedir.

 

Kapsam :

MADDE 2- Bu Yönetmelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde uygulanır.

 

Dayanak :

MADDE 3- Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar  :

MADDE 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

Belediye                     :  Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Kestel

Belediyesi’ni,

Başkan                        : Kestel Belediye Başkanını,

Başkanlık                    : Kestel Belediye Başkanlığını,

Müdürlük                    : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

Personel                      : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev yapan   personeli,

Yönetmelik : Bu yönetmeliği,    

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görevleri

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE 5- (1) Müdürlüğün görevleri;

a) Memur personelin; atama, nakil, kademe ilerlemesi , derece yükselmesi, hizmet değerlendirmesi ile tüm personelin izin ve emeklilik işlemleri ve diğer özlük işlemlerini yapmak, bu konulardaki dilekçelerine cevap vermek.

 

b) “Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde uygulanacak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) programlarını, eğitim sürelerini, yapılacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek.

c) Kurumda işe yeni başlayan çalışanın kurum bünyesinde sunulan hizmetler hakkında bilgi sahibi olmasını ve kurumu tanıması amacıyla, oryantasyon eğitimlerini organize ederek, gerçekleştirmek.

 

ç) Çalışanların bilgilerinin (HİTAP) güncel tutulmasını ve bu sayede kişilerin kendi bilgilerinde gerçekleşen değişiklikler sonucunda sahip olabilecekleri hakların zamanında uygulamaya geçirilmesini sağlamak.

d) Yürürlükteki Mer’i kanunlar çerçevesinde Personel alım işlemlerini yürütmek.

(1) Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre yerleştirilecek personelin sayısı, niteliği ve görev yerlerine ilişkin bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına göndermek.

e) Kurumumuzda çalışan 657’ye tabi memurların ve sözleşmeli personellerin maaşlarını (maaşlar, emekli kesenekleri, e- kesenek, kefalet, icra, kişi borcu, mesailer, kesintileri, özel gider indirimi, bireysel emeklilik, vb.) hesaplamak ve bordrolarını hazırlamak; tüm bu çalışmaların takibini ve kontrolünü gerçekleştirmektir.

f) Kurumumuzda çalışan 4857 sayılı kanuna tabi işçilerin maaşlarını (ikramiyeler, puantaj takibi, sosyal yardımlar, icra, kişi borcu,bireysel emeklilik, e- bildirge, yemek, ilave ikramiye, SSK, toplu iş sözleşmesine ait her türlü ödemeler vb.) hesaplamak, bordrolarını hazırlamak ve tüm bu çalışmaların takibini ve kontrolünü gerçekleştirmektir. 6772 sayılı Kanun uyarınca verilen tediye ikramiyelerini yapmak.

(1) Geçici işçilerin meclisten yıllık vize işlemlerini yapmak.

(2) Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yapmak.

 

g) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre beceri eğitimi yaptırılmasına ilişkin işlemleri yapmak. Stajyerlerin maaşlarını (puantaj takibi vb.) hesaplamak ve tüm bu çalışmaların takibini ve kontrolünü gerçekleştirmektir.

ğ) Denetimli Serbestlik İşbirliği kapsamında kişilere istihdam sağlamak amacıyla, , Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği, kişileri göreve başlatıp belirtilen süre kadar Belediyemizde görev yapmasını sağlamak, görev bitiminde ilgili belgeler kontrol ederek Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne iletmektir.

h) İŞKUR ile gerçekleştirilen protokole istinaden Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çalışanların işe alınması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, aylık puantajların hazırlanmasını koordine etmek ve özlük işlemlerini yaparak ödenmesini sağlamak üzere İŞKUR’a göndermek. Süre bitiminde İŞKUR’a kapanışlarını bildirmektir

ı) Müdürlüğe ait personel alacaklarını ve kesintilerini süresinde hesaplamak; tetkiklerini yapmak ve onaylayarak ödeme emri belgesini ve ek belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndererek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak.

i) Kurumda tüm çalışanların heyet, hastalık, analık vb. raporlarını takip etmek amacıyla, sisteme girmek ve sistem takibini yapmaktır.

j) Müdürlüğün yıllık bütçe teklif tasarısını hazırlamak, onaya sunmak ve ayrılan ödeneğin programa göre sarf edilmesini sağlamak.

k) Görevi ile ilişiği kesilen memurlar (aday memurlar dahil) ile Devlet memurluğundan çıkarılanlar ve ödül alanlarla ilgili bilgileri takip ederek ilgili mercilere ulaştırmak.

 

l) Belediye Personelinin, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek.

 

m) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak yapılan işlemler üzerine personelin açtıkları idari davalara ilişkin işlemleri yapmak.

 

n) Kurumlar arası nakil ve yeniden memuriyete atanma taleplerini değerlendirmek, talebi olumlu karşılananların dosyalarını ilgili kurumlardan istemek

(1) Naklen atanmalarında özlük dosyasını kontrol etmek, teslim almak ve HİTAP’a girişlerini yapmak.

(2) Özlük dosyalarının mevzuatına uygun şekilde tutulmasını sağlamak.

 

o) Müdürlüğün mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek.

(1) Müdürlük taşınırlarına ilişkin işlemleri Taşınır Mal Yönetmeliğine göre gerçekleştirmek

 

ö) Personele yönelik olarak 6111 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 36 ncı maddenin (A) fıkrasında belirtilen iş ve işlemleri yapmak

 

p) Müdürlük arşivini düzenlemek.

 

r) Belediyemiz birimlerinde çalışmakta iken emekliye ayrılan, görevinden çekilen, çekilmiş sayılan, görevine son verilen ve çeşitli nedenlerle görevden ayrılanlara ait özlük ve sicil dosyalarını muhafaza etmek, dosyalarından halen Müdürlükçe muhafaza edilenlerin her türlü özlük işlemlerini yapmak

(1) Emeklilik işlemleri ile ilgili olarak Belediye birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurum veya kuruluşlarla yazışmalar yapmak.

(2) Belediye personelinin emeklilik onaylarını almak, emekli ikramiyesi ve aylık bağlanmasına esas olan belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek.

 

s) 4483 sayılı Kanun ve 657 sayılı Disiplin hükümlerine ilişkin işlemleri yürütmek ve takip etmek.

 

ş) Görevden uzaklaştırma, uzatma ve iade ile kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden göreve son verme onaylarına ilişkin işlemleri yürütmek ve takip etmek.

 

t) Belediye memur ve sözleşmeli personelin verdiği mal bildirimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

(1) Mal bildirimlerini karşılaştırmak, karşılaştırma sonucu açıklanması gereken husus bulunması halinde ilgililere gerekli bildirimi yapmak, ilgililerden gelen açıklayıcı yazı ve belgeleri değerlendirmek, uygun görülmeyenleri ise Disiplin ve Soruşturma işlemlerini başlatmak.

(2) Süresinde ve/veya ek süre içerisinde mal bildiriminde bulunmayanları, adli ve idari soruşturmalarının yapılması amacıyla Disiplin ve Soruşturmanı başlatmak.

(3) Özlük dosyasının mal bildirimleri ile ilgili bölümünü mevzuatına uygun şekilde muhafaza etmek.

 

u) Belediye teşkilatı kadrolarının kayıtlarını tutmak, tenkis ve tahsis işlemlerini gerçekleştirmek.

(1) Kadroların ihdas ve iptaline ilişkin işlemleri yapmak.

(2) Belediyeye ait dolu ve boş kadroların her yıl unvan ve derece bazında değiştirilmesine ilişkin işlemleri yapmak.

 

(3) Norm kadro standartları çerçevesinde müdürlüklerinin kurulmasına ilişkin işlemleri yapmak.

 

ü) 3713, 4046 ve 2828 sayılı Kanunlar ile özel mevzuatı uyarınca atanması teklif edilen personele ilişkin işlemleri yapmak.

 

v) Belediye personelinin yararlanacakları zam ve tazminatlara ilişkin cetvelleri hazırlamak, kontrol edilmek ve vizelenmek üzere Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) göndermek.

 

y) Sözleşmeli personel pozisyonu ihdası ile kullanım izinlerine ilişkin işlemleri yapmak.

(1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi’nin üçüncü fıkrası gereği görev yapan Sözleşmeli personelin, Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı tavan-taban ücretleri baz alınarak ücret tespiti için Meclis onayının alınması, sözleşmelerini hazırlamak, her türlü yazışmalarını yapmak,

(2) Sözleşmelerin imzalatılması ve fesih onaylarının alınmasına ilişkin işlemleri yapmak.

 

z) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sorumluluk

MADDE 6- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden ve bu kapsamda bir üst yöneticinin bilmesi gereken hususları bildirmekten tüm personel sorumludur.

(2) Müdür ve diğer personel;

a) Görev alanına giren iş ve işlemlerin mevzuata ve Müdürlükçe belirlenen ilke ve prensiplere uygun bir şekilde yerine getirilmesinden,

b) Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından,

c) Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

sorumludur.

 

 

 

 

 

İzleme

MADDE 7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gelen evrakın izlenebilmesi, evrakları kapatma ve sonuçlandırma işlemleri,

 

Eğitim

MADDE 8- (1) Belediye personeli; mesleki yeterliklerinin sürekliliğini, bilgi, beceri ve donanımlarını artırarak daha etkin ve verimli olmalarını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulurlar.

(2) Eğitim programlarının süreleri, ulaşılmak istenilen amaca uygun olarak, programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, ayrılacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

(3) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görev alanı ve müdürlüklerin talebine göre yıllık eğitim programını düzenler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

MADDE 9 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

MADDE 10 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE11- Bu Yönetmeliğinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Müdürlük yetkilidir.

 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 12- 01/ 04 /2015 tarihli Birim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 13- Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı adına Müdürlük yürütür.