Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

KESTEL BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmelik, Kestel Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

 Hukuki Dayanak

 MADDE 3: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

 Tanımlar

 MADDE 4 : Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye                 :Kestel Belediyesini,
b) Başkan                    : Kestel Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen

Belediye Başkan Yardımcısını
ç) Müdürlük                : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,
d) Müdür                      : Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü

e) Personel                   : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli tüm personelini ifade

eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

Teşkilat 

MADDE 5: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Kültür, Sanat Birimi, Sosyal İşler Birimi ve Basın Yayın Birimi olarak ayrılmaktadır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün personel yapısı Norm Kadro mevzuatına uygun olarak memur, işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alımı kapsamında çalışan personelden oluşmaktadır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6: 

Kültür ve Sanat Birimi

 1. Kestel Belediye Başkanlığı’nın misyon ve vizyonu doğrultusunda amaç ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür ve sosyal etkinliğini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

 2. İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlemek.

 3. Resmi bayram kutlamaları, topluma mâl olmuş kişiler için anma törenleri, belirli gün ve haftalarda beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek.

 4. Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.

 5. Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçla Amatör Spor Kulüplerine gerekli desteği sağlamak.

 6. Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek,

 7. Başarılı sporcuları ödüllendirmek, bunlarla müşterek projeler üreterek birlikte çalışma alanları oluşturmak,

 8. Tarihi, kültürel mekân ve yerlere kültür gezileri düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak,

 9. İlçenin turizm alanları üzerinde projeler geliştirip, bölgenin tanıtımı için turizm kuruluşları ile ortak çalışmalar düzenlemek.

 10. Kestel’ i tanıtmak ve bir kültür sanat kenti yapmak amacıyla ulusal ve uluslararası festivaller, konserler, panel, sempozyum, önemli gün ve hafta kutlamaları, dans gösterileri, söyleşiler, konferans, atölyeler şeklinde etkinleri koordine ederek düzenlemek, organizasyon planlamasını yapmak, yürütmek ve katılım sağlayarak ilçemizi temsil etmek.

 11. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, özgüvenlerini yükseltmek, sosyal gelişimlerini sağlamak üzere sanatsal kurs çalışmaları yapmak.

 12. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak İlçemizde; okuryazarlığı olmayan, eğitim ihtiyacı ve isteği olan, bilgisayar eğitimi almak isteyen, açık ilköğretim veya açık orta öğretim dersleri konularında eğitim desteği sağlamak.

 13. İlçe halkının belediyeden sosyal ve kültürel beklentilerini, belediyenin sosyal ve kültürel hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak/yaptırmak.

 14. İlçemiz ekonomisine katkı sağlayacak olan fidancılık başta olmak üzere böğürtlen ve ahududu yetiştiriciliği ve tanıtımı kapsamında çiftçilerimize destek sağlamak.

 15. Milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan kitap ve dergi bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak

 16. Kamu kurum ve kuruluşlarla, vakıf, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak.

Sosyal İşler Birimi

 1. İhtiyaç sahibi engellilere; protez, işitme cihazı, tekerlekli sandalye, koltuk değneği, baston, hasta bezi yardımında bulunmak. Yatalak durumdaki muhtaç engellilere havalı yatak, hasta alt bezi, sonda ve hijyen malzemeleri yardımında bulunmak.

 2. İhtiyaç sahibi vatandaşların kendi bünye ve çevre koşullarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olunmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan proje ve programların planlamasını yapmak.

 3. Engelli vatandaşlara ve ailelerine ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik destek ve eğitimler için gerekli koordinasyon ve organizasyonları düzenlemek.

 4. Yaşlıların, engellilerin, dul ve yetimlerin ekonomik ve sosyal hayatlarını desteklemek, hayatı onlar için huzurluca yaşanılabilir ve sürdürülebilir kılmaya çalışmak.

 5. İlçemizde yaşayıp, sosyal yönden dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere evlerinde temizlik, sağlık, bakım-onarım, beslenme gibi sosyal yardım hizmetleri vermek

 6. Temel insan haklarına ve insan onuruna yakışır bir şekilde, toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak bir tarafsızlıkla, gönüllülerin katılımcılığını ve paylaşımcılığını da sisteme dahil ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sünnet, nikah, yemek, erzak, giyim, eğitim ile cenaze taziye hizmetleri gibi yardımlar yapılmasını sağlamak.

 7. Asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmek

 8. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içersinde madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitim ve seminerler düzenlemek.

 9. Türkiye İş Kurumu ile işbirliği içerisinde vatandaşlardan gelen başvuruları değerlendirerek çeşitli kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve kişileri buralara yönlendirmek. İstihdamı arttırmak amacıyla işveren buluşmaları ve toplu iş görüşmeleri gibi faaliyetler ve organizasyonlar düzenlemek.

 10. Merkezî yerleştirme sınavlarına girecek öğrencilere yönelik eğitim ve sınav desteği vermek.

 11. İlçemizdeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Eğitime Destek Merkezleri açmak ve bu eğitim merkezlerinden öncelikle dar gelirli ailelerin çocuklarının, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının, yetim ya da öksüz çocukların, engelli öğrencilerin istifade edebilmelerini sağlamak

 12. Okulların açılma dönemlerinde; ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci olan çocuklarına, yetim öğrencilere, şehit ailelerinin öğrenci olan çocuklarına, engelli öğrencilere okul kıyafetleri, okul çantası, defter, kalem ve diğer kırtasiye malzemeleri yardımında bulunmak.

 

 

 

 

Basın Yayın Birimi

 1. Kentli ile belediye arasında haberleşme ve iletişim ağının sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek,

 2. Kültürel ve sosyal çalışmalardan halkın haberdar edilmesi ve bilgilendirilmesi, ilçe halkını yapılan çalışmalara katılımının sağlanması için etkinlik rehberi, broşür, afiş, dergi vb yazılı ve görsel materyallerin hazırlanarak halka ulaşımını sağlamak,

 3. İlçemizin tanıtım çalışmaları kapsamında, kullanılacak tanıtım materyallerinin grafik ve tasarımını belirleyerek basımını yaptırmak ve duyuru faaliyetlerini gerçekleştirmek.

 4. Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması amaçlı çalışmaları yürütmek,

 5. Belediye Başkanının kamuoyuyla paylaşmayı gerekli gördüğü açıklama, duyuru, tekziplerin yayın organlarına duyurulması yönünde organizasyon yapmak. Başkanın basın toplantılarını organize etmek.

 6. Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılacak basın açıklaması, bülten, broşür, web sayfası vb. çalışmaları içerik olarak hazırlayıp, yürütmek.

 7. Çeşitli alanlarda (etkinlik, açılış, ziyaret, vb.) fotoğraf ve video çekimlerinin yapılmasını arşivlenmesini sağlamak. Çeşitli hizmet tanıtımları için video hazırlamak ve arşivlenmesini sağlamak.

 8. Belediyemiz çalışmalarıyla ilgili olarak, yayın kuruluşlarından gelen taleplerin (çekim, röportaj değerlendirilmesini ve organizasyonlarını yapmak

 9. Belirli gün ve haftalarda Belediyeye bağlı müdürlükler tarafından yapılacak her türlü organizasyon ve etkinliğin koordinesini ve duyurusunu ve tanıtımını yapmak.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7

Müdürün Görevleri

 1. Müdür, 6. maddede belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, başkanlık makamı ile başkanın görevlendirdiği başkan yardımcısına karşı sorumludur.

 2. Müdürlüğü temsil eder. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

 3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

 4. Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

 5. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 6. Personeli arasında görev dağılımı yapar.

 7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

 8. Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar.

 9. Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanmasını sağlar.

 10. Belediye Kültür Merkezinin kullanımını ve düzenlenen kurs, sergi vb. etkinliklerin takibini yapıp  koordinasyonunu sağlamak.

 

Müdürün Yetkileri

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için gereken kararları ve tedbirleri almak ve uygulatmak.

 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.

 3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1’inci derece imza yetkisi.

 4. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla istişare yapmak.

 

Müdürün Sorumlulukları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev

yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlük Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8

 1. Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütür

 2. Çocuk, genç, kadın, yaşlı gibi toplumun her kesimine yönelik; sinema, tiyatro, söyleşi, panel, şura, sempozyum, konferans, konser gibi kültür ve sanat programlarını organize eder.

 3. Müdürlüğün idari yazışmalarını takip eder.

 4. Müdürlük tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin gerekli satın alımlarını doğrudan temin veya ihale usulü ile yapar. İhale işlerinin hakediş ve kesin hesap işlemlerini yürütür.

 5. Müdürlüğün demirbaş işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak takibini yapar.

 6. Düzenlenen her türlü festival, kültürel ve sosyal etkinlikler, her türlü baskılı malzeme için gerekli proje ve şartnameleri hazırlar.

 7. Stratejik Plan doğrultusunda Birim Performans Programı, Bütçe ve Birim Faaliyet Raporunu hazırlar

 8. Müdürlük bünyesinde çalışan personelin izin ve özlük işlerini yapar.

 9. Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

 10. Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 9

Bu yönergenin uygulanmasından müdür üst yöneticiye karşı doğrudan sorumludur.

 

Diğer İş ve İşlemler

MADDE 10

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde üst yönetici tarafından verilen diğer iş ve işlemler müdürlük tarafından ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilir

 

Tereddütlerin Giderilmesi

MADDE 11

Bu yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya müdür yetkilidir.

 

Yönergede Hükümlerin Uygulanmasında Öncelik

MADDE 12

Bu yönetmelikte ilgili mevzuata aykırı bir hüküm oluşması halinde ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

Yürürlük

MADDE 13

Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 14

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.