Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç                                                                                                                                            

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, muhtarların kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak üzere çalışmaları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-  Bu yönetmelik; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

Dayanak

 MADDE 3-  Bu yönetmelik;  5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik,  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarihli ve 2015/8 nolu Genelgesiile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar                                                                                                                              

MADDE 4 -  Bu yönetmelikte adı geçen;

a)Belediye: Kestel Belediyesi,

b)Başkan : Kestel Belediye Başkanı,

c) Başkan Yardımcısı : Kestel Belediyesi Muhtarlık İşlerinden görevli Başkan Yardımcısı,

d) Müdür : Kestel Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü,

e) Personel : Muhtarlık Müdürlüğünde görevli personeli,

f) Muhtarlık : Mahalle Muhtarlığını,

g) Muhtar : Mahalle Muhtarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Başkan Yardımcısı

Madde 5 –

  1-Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan sorumludur.

  2- Başkanlık Makamı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve  Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Muhtarlık İşleri  Müdürü

 MADDE  6-  

1. Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik rtamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

2. Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek , ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,

3. Gelen taleplerden , yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

4. Üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek,

5. Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcısı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

6. Başkanın , muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

7. Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.

8. Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

9. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte ihaleler için gerekli çalışmaları  yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

10. Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikayetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.

11. Muhtarların sistemi kolayca kullanmalarını sağlamak üzere gerektiğinde eğitim düzenlemek. 

Muhtarlık İşleri Personeli

MADDE 7-

1. Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak , ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

2. Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,

3. Gene taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

4. Üçer aylık dönemlerde sunulacak raport ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olmusuz cevap sayısını sisteme işlemek,

5. Muhtarların sistemi kolayca kullanmalarını sağlamak üzere gerektiğinde bilgisayar eğitimi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Yazışmalar

MADDE 8 – Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; İmza Yetkileri Yönergesi çerçevesinde Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazışma yapar. Belediyenin diğer birimleri ile yazışması olduğu takdirde, aralarındaki yazışmaları öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır. Dosyalama işlemleri “Standart Dosya Planı” hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Yönetmelikte yer almayan hususlar                                                     

MADDE 9 -  

Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir,

a) 5393 sayılı Beledyie Kanunu,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

e) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g) 4857 sayılı iş Kanunu,

h) 6331 sayılı Elektronik İmza Kanunu,

i) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

j) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

k) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

I) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

m) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

n) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

o) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

p) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

q) Mahalli İdareler Harcama Belgerleri Yönetmeliği,

r) İlgili Bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.

Yürürlük

MADDE 10 – Bu yönetmelik hükümleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereği Kestel Belediye Meclisinde kabul edilmesini müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – Bu yönetmeliği Bursa – Kestel Belediye Başkanı yürütür.