Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BURSA KESTEL BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

MADDE : 1

AMAÇ : Bu yönetmelik Bursa Kestel Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş , görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

 

MADDE – 2

KAPSAM : Bu yönetmelik Bursa Kestel Belediyesi mücavir sınırları içerinde temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerinin toplanması ve nakledilmesi, geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasının sağlanması, çöp konteynırlarının her zaman temiz ve sağlam olması için yapılacak çalışmaları kapsar.

 

MADDE – 3

DAYANAKLAR: Temizlik İşleri Müdürlüğü, ''5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesi ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak Meclis kararı ile oluşturulan ve 5393 sayılı kanunun 15/b maddesine dayanılarak bu yönetmelik hazırlanmış olup '' Belediye Başkanına ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

 

MADDE- 4

TANIMLAR: Bu yönetmelikte söz konusu olan ,

 

a) Belediye : Kestel Belediyesi

b) Başkanlık : Kestel Belediye Başkanlığı

c) Müdürlük : Temizlik İşleri Müdürlüğü

d) Çalışanlar : Temizlik İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde hizmet veren tüm personeli ifade eder.

 

MADDE – 5

TEŞKİLAT VE ORGANLAR: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Çevre Mühendisi

c) Memur

d) Temizlik İşleri Sorumlusu

e) İşçi

 

MADDE– 6

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI :

 

 1. Cadde, sokak ve kaldırımların süpürme marifetiyle temizlenmesi,

 2. Yol süpürme aracının program dahilinde cadde ve sokaklara girmelerini sağlayarak temizliğe katkı sunmaları,

 3. Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynırlarından çöplerin toplanması ve depolama alanına nakledilmesi

 4. Çöp konteynırların cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirilmesi,

 5. Günlük mahalle aralarına veya sabit semt Pazar yerlerine kurulan ve Pazar esnafından kaynaklanan çöplerin temizlenmesi ile Pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi,

 6. Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan çöp konteynırlarının ihtiyaçtan dolayı yeni taleplerinin karşılanması, tekeri kırılan bozulan konteynırların tamir ve bakımının yapılması ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi,

 7. Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri yapan yerlerde genel temizliğinde katkıda bulunulması,

 8. Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de Hizmet Masasına gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaları yapmak ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak.

 9. Geri kazanılabilir Ambalaj atıkların kaynağında ayrıştırma işleminin mahallelerde uygulanması çalışmasını yapmak,

 10. Atık pillerin, "Atık Pil ve "Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

 11. Elektrikli ve Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

 12. Atık yağların kontrolü yönetmeliği gereği; bu atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından alınarak bertarafını sağlamak, bunun için sözleşmeler yaptırmak, uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulamak.

 13. Atık araç lastiklerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

 14. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak,

 15. Evlerden ve iş yerlerinden çıkan hafriyatların Belediye Meclis Kararı doğrultusunda alınmasını sağlamak,

 16. İlçe dâhilindeki yollarda çöp ve moloz dökümlerinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alma konusunda ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak,

 17. Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanamayan koltuk, kanepe, karyola, dolap, buzdolabı ve benzeri eski ev eşyalarını toplamak ve kullanılabilecek olanları amirinin bilgisi dâhilinde ihtiyaç sahiplerine vermek.

 18. Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle işbirliği yapmak,

 19. Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak,

 20. 2872 sayılı Çevre Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili yönetmelik ve mevzuattan Belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

 21. Maliyet analizi ve planlama konularına önem vermek,

 

MADDE – 7

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

 1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. Bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.

 2. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

 3. Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak

 4. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek çalışma programı hazırlamak başkanlığın onayına sunmak, Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,

 5. Müdürlükçe yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak, personellerle ilgili izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ilgili ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesini ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

 6. Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek, satın almak, gibi durumlarla personellerinde yararlanmasını sağlamak

 7. Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur. Personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz ve sürekli olarak çalışma içinde bulunduracaktır.

 8. Biriminin yıllık performans programının hazırlanmasından ve takibinden sorumludur.

 9. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

MADDE – 8

A) TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI

 

Müdürlüğün amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı hem de uygulayıcı yönleri vardır. Temizlik İşleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre müdürlüğün iki yönlü niteliği olduğu görülmektedir.

 1. Kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

 2. Yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır. Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.

 

B) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

 

1-Yetki ve görevlerin birbirinden ayrılmaları olanaksızdır. Bunun yanında sorumluluk yetki ve görev birbirleriyle çok yakından ilgisi bulunan birbirlerini tamamlayan güç kavramlardır.

2-Görev, yetki ve sorumluluk konusunda genel kurallar şunlardır.

 1. Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. yönünden) bağlı bulunan kişi veya makamdan alınan hak olarak yorumlanmaktadır.

 2. Her eleman görevini yapmamaktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

3-Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devir alan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.

Yetkiyi devir alan, o yetkinin kullanılmasında doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarında başka, yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur.

 

MADDE -9

YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

A)Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır.

Yönetim kademelerinin düşey olarak en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır.

 

Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır:

 

 1. Planlama-programlama:

  1. Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlatmak

  2. Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.

  3. Bu çalışmalar sırasında yasaların çalışma ilke ve koşullarını sınırları içinde kalmayı gözetmek

 2. Düzenleme:

  1. İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak bunları giderici tedbirler almak,

  2. İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp gözetlemek.

 3. Koordinasyon:

  1. İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkarmak.

  2. Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak kurulan düzeni ilgili personel duyurmak.

 4. Uygulamalı Yönetim :

  1. Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.

  2. Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak yaptırmak.

 5. İzleme, denetleme, değerlendirme:

  1. Uygulamanın görevinin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.

  2. Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisi ile üst kademeye sunmak.

 6. Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:

  1. Sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.

 

B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.

 

 

 

MADDE - 10

 1. MÜDÜRLÜK ALT BİRİMİNİN ORTAK GÖREVLERİ:

 

 1. Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal, ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak ve maliyet olarak ayrıntıları ile belirlenmesine yardımcı olmak,

 2. Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlanmasına yardımcı olmak,

 3. Alt birimlerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür ve tarafından düzenlenecek bir iç yönerge ile tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulundurulacaktır.

 4. Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,

 5. Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde olunan performans, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek,

 6. Alt birim görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafında mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri’ de yapar.

 

MADDE – 11

ORTAK HÜKÜMLER :

 

 1. Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

 2. Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

 3. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz devir teslim cetvelleri müdürlükte saklanır.

 4. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.

 

MADDE- 12

GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

 

Müdürlüğe gelen ve giden evrak ile ilgili Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

Evrak ile ilgili işlemler elektronik ortamda İç İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan program üzerinden yapılmaktadır. Bu şekilde düzenlenecek kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

 

MADDE- 13

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

 

Dosyalama işlemi de konularına göre ayrı ayrı yapılır gelen evrak dosyası, giden evrak dosyası, ihale dosyası, izin dosyası, nöbet dosyası, Ambalaj atıkları dosyası, ayniyat, demirbaş dosyası, Meclis ve Encümen dosyası, Görevlendirme Dosyası, genelgeler ve bildiriler dosyası v.b.

 

 

MADDE- 14

GÖREVİN PLANLANMASI

 

Belediye birimleri arasında yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

Belediye dışı yazışmalar Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

MADDE- 15

DİĞER HÜKÜMLER

 

İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE- 16

YÜRÜRLÜK

 

Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE- 16

YÜRÜTME

 

Bu yönetmelik hükümlerini Bursa Kestel Belediye Başkanı yürütür.