Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

KESTEL BELEDİYESİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, kapsam, dayanak, tanımlar ve temel ilkeler

 

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

 

MADDE 2 - Bu yönetmelik Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

 

MADDE 3 - Kestel Belediyesi Meclisi’nin onayı ile olan Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesi ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bağlayıcılık

 

MADDE 4 - Kestel Belediye Başkanlığı bünyesindeki ilgili müdürlükler görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

Tanımlar

 

MADDE 5 - Bu yönetmelikte geçen

 

 1. Başkan: Kestel Belediye Başkanı’nı,
 2. Başkan Yardımcısı: Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı

ç)   Başkanlık Makamı: Kestel Belediyesi Başkanlık Makam’nı,

 1. Belediye: Kestel Belediyesi’ni,
 2. Büro: Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bürosunu,
 3. Büro Sorumlusu: Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Birim Sorumlularını,
 4. Encümen: Kestel Belediye Başkanlığı Encümeni’ni,
 5. Meclis: Kestel Belediye Başkanlığı Meclisi’ni,

ğ) Müdür: Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü’nü,

 1. Müdürlük: Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nü ifade eder.

ı) Personel: Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

Temel İlkeler

 

MADDE 6 - Kestel Belediye Başkanlığı vizyonu, misyonu çerçevesinde aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

Katılımcı, yenilikçi, erişilebilir; çocuk ve gençler ön planda olmak üzere tüm bireyler için güçlü toplum ve çevre oluşturmak adına Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan Misyonla Belediye olmaktır. Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, yenilikte öncü vizyonla aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 

 1. Sürekli gelişim ve değişime açık
 2. Sunulan mali ve idari hizmetlerde şeffaf ve hesap verebilir olmak.
 3. Tarihi, kültürel, milli ve manevi değerlere bağlılık.
 4. Sunulan hizmetlerle halkın güvenini kazanmış belediye
 5. Öğrenen ve kendini yenileyen belediyecilik.
 6. Kalite odaklı hizmet anlayışı
 7. Sosyal belediyecilik

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş, organizasyon yapısı ve personel sayısı

 

Kuruluş

 

MADDE 7 - Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Kestel Belediye Meclisi’nin 02.06.2018 tarih ve 2014/114 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

 

MADDE 8 – (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Başkanın görevlendirdiği, yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

 • Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe
 • Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye

 

 

 

 • Yapı Kontrol Müdürlüğü aşağıdaki birimlerinden oluşur.
 1. Müdür
 2. Teknik Büro
 3. İdari Büro
  • Yapı Kontrol Müdürü; hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısını, çalıştırılacak personelin dağılımını, yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde

Personel Yapısı

 

MADDE 9 - (1) Müdürlükte Kestel  Belediyesi  norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.

(2) Müdürlükte görev yapan personel İç Kontrol Sistemi Kapsamında, tanımlanmış süreç ve görev tanımlarına uygun hareket eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görev ve yetkileri

 

MADDE 10 – (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 1. İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, imar planları ve plan notları vb. hususlarıda göz önünde bulundurarak, Kestel Belediyesi sorumluluk alanında kalan bölgelerin rutin kontrollerini yapmak, kaçak yapılaşma ile ilgili dilekçe ve şifai olarak yapılan başvurulara göre şikayetleri yerinde incelemek. Ruhsat almadan veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının tespiti halinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem yaparak 32. ve 42.madde uyarınca karar alınması için evrakların Encümene gönderilmesini sağlamak.
 2. Yıkım kararı bulunan yapıların yıkım programını yapmak, Belediyenin ilgili müdürlüklerinden teçhizat, iş makinesi, personel desteği alarak zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleriyle yıkım işlemini gerçekleştirmek, yıkım tutanaklarını düzenlemek, gerektiğinde yıkım ihale dosyasını hazırlamak.
 3. Mühür Fekki yapılması halinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne yazı ile bilgilendirme yapmak.
 4. Ruhsat alınan veya ruhsata uygun hale getirilen yapının mührünün kaldırılma işlemini gerçekleştirmek.

ç)  Gerek görülmesi halinde hazırlanan nöbet çizelgesine göre hafta sonları ve diğer tatil günlerinde rutin kontrollerin devam edilmesini sağlamak.

 1. Her türlü Yapı Kontrol analiz çalışmalarını, gerektiğinde fizibilite raporlarını
 2. Encümen Kararları için düzeltme ve iptal taleplerinin tekrar görüşülmesi için Encümene   sunulmasını sağlamak.

 

 

 

 1. Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu bildirilen, tehlikeli olduğu tespit edilen yapılara ilişkin 3194 sayılı Kanun’un 39. Maddesi uyarınca işlem yapılması için İlgili idaresine yapı tespit tutanağı düzenlenmek suretiyle bildirimde bulunmak.
 2. Arazi ve saha denetimleri yapmak, tespit edilen ruhsatlı/ruhsatsız yapılara mahallinde yapı tespit tutanağı tanzim edilmek suretiyle yapının durumu tespit etmek, ilgili idaresine bildirimde bulunmak.
 3. Belediye Encümeni’nin 3194 sayılı İmar Kanunu’na istinaden ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılar hakkında almış olduğu yıkım kararlarını zabıta elemanları, kolluk kuvvetleri, nezaretinde uygulamak, uygulanmasını sağlamak.
 4. Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe belediyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla ruhsatsız yapılaşmaya karşı alınacak tedbirlere ilişkin koordinasyon toplantıları katılmak.

 

 1. Ruhsatsız yapılaşma hakkında vatandaşı bilinçlendirmeye yönelik ilçe belediyeleri, kurum ve kuruluş, sivil toplum örgütleri ve muhtarlıklarla birlikte çalışmalar yapmak.
 2. Resmi Kurumlar ile Müdürlüklerin istediği bilgi ve belgeleri tam olarak süresi içinde ilgili mercie gönderilmesini sağlamak.

 

Müdürün Görevleri

 

MADDE 11 – Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal mevzuat değişikliklerinde Müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek, müdürlüğün görevleri ile ilgili olarak diğer kurumlarla veya kurum içi müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak.
 2. Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri
 3. Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlık çalışmalarını yürütmek. Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler hazırlanmasını önermek.

ç)    Müdürlüğüne   ait    taşınırlarla    ilgili    olarak    taşınır    kayıt    ve    kontrol    yetkilisinin görevlendirilmesi ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

 1. Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.
 2. Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç/personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. Hedeflere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 3. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
 4. Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi  sağladığını, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, verilen bilgilerin doğruluğunu içeren İç Kontrol Güvence Beyanını düzenlemek ve Birim Faaliyet Raporuna eklemek. Yılda en az bir kez İç Kontrol düzenlemelerini ve İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmeye tabi

ğ) Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini, yıllık yatırım programını hazırlamak.

ı) İç ve dış mali denetim sırasında denetçilere talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak ve gerekli kolaylığı sağlamak.

 1. Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilerek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak.
 2. Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ile 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya
 3. Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde Müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek, teftiş ve denetim raporlarının gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak.
 4. Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek veya havale ettirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
 5. Yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısına rapor vermek. Başkanlık Makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlamak.
 6. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili talepleri ve şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
 7. Müdürlük personelinin çalışma performanslarını değerlendirmek.

ö) Müdürlüğe yeni gelen veya görev yeri değişen personelin oryantasyon eğitimini sağlamak.

 1. Disiplin Amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 2. Müdürlükteki personelin izin işlemlerinde imza yetkisine sahip
 3. Yönetimindeki personele görev vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek. Çalışanların iş koordinasyonunu, birim içi çalışma akışını kontrol
 4. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar. Ayrıca bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 5. Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
 6. Personelin arazi görevlendirmesine karar verir, gerekli gördüğü personeli araziye görevlendirir. Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) planlar, denetler ve bilgilendirme yapılmasını sağlar.

 

Müdürün Yetkileri

 

MADDE 12 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Müdürlüğü; Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan;
 2. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,
 3. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

ç)  Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermeye,

 1. Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
 2. İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamaya,
 3. Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,
 4. Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye,

ğ) İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya,

 1. Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,

ı)    İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

 1. Çalışma gurupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya,
 2. Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
 3. Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,
 4. Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,
 5. Gerekli gördüğü  konularda  Hukuk  İşleri  Biriminden başkan  yardımcısı              ve başkan onayıyla görüş sormaya,
 6. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

 

Müdürün Sorumlulukları

 

MADDE 13 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 1. Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;
  • Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,
  • Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,
  • Gerektiğinde Belediye Encümenine,
  • Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karşı

 

 1. Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş       ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde,

Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

1)

Sayıştay’a,

 

2)

İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

 

3)

Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

 

4)

İç Denetim organlarına,

 

 

 

 

 

gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar

 

 

MADDE 14 – Birim Sorumlusunun Görev,yetki ve sorumlulukları

 

 1. Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlere hakim olmak, ilgili değişiklikleri takip etmek,
 2. Temsil ettikleri birimin ve kendi görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun yürütülmesini sağlamak
 3. Biriminde görevli personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak planlamayı yapmak ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak
 4. Üstlerinin verdiği talimatları ve görevleri yerine getirmek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek,
 5. Görevlendirildiği takdirde müdürün yerine vekalet etmek,
 6. Harcama Birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin işlemleri, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlamak,

 

MADDE 15 – Büroların Görev ve Sorumlulukları; Teknik Büronun Görevleri

 1. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt
 2. Her türlü şikayeti (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi şikayetleri) değerlendirmek.
 3. Müdürlük çalışmalarına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi alma ve onay süreçlerini takip etmek

ç) Müdürlük çalışmalarına ilişkin dosyaların düzenli olarak oluşturulmasını, muhafazasını ve dosyaya ilişkin işlemler tamamlandığında müdürlük arşivine teslim edilmesinin sağlamak.

 1. Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletilmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek
 2. Yapılan çalışmalar hakkında rapor tanzim etmek,
 3. Müdürlük faaliyet raporlarını düzenli olarak hazırlamak ve güncel tutmak g)Kestel Belediyesi Stratejik Planı doğrultusunda belirlenen Yapı Kontrol Müdürlüğü faaliyetlerini
 4. Proje çalışmalarına ilişkin hizmet alımı gerektiğinde mevzuat çerçevesinde ihale dosyası hazırlamak.

 

İdari  Büronun Görevleri

 

 1. Kişilerin, resmi    veya    özel    kurumların     dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt
 2. Müdürlüğün evrak giriş, çıkış işlemlerini
 3. Her türlü şikayeti (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi şikayetleri) değerlendirmek.

ç) Kayıtların muhafazası ve saklanmasını sağlamak ve kontrol etmek.

 1. Müdürlüğün tebligat ve posta işlemlerini
 2. Müdürlüğe gelen genelge, duyuru, eğitim ve personelin bilgi alması gereken tüm evrakların çoğaltılarak , Müdürlüğe bağlı tüm bürolara dağıtımını
 3. Yeni dosya oluşturmak
 4. Arşiv kodlarını tespit edip ve kuruma adapte

ğ)  Mekan, ekipman ve teçhizat ihtiyacını takip etmek ve sonlandırmak.

 1. Kurum arşivindeki malzemelerden, isteklilere zimmetle dosya vermek ve dosya almak.
 2. Müdürlük ihtiyaç ve harcamaları ile ilgili mali kayıtları tutmak, avans almak ve mahsuplarını yapmak.
 3. Hakediş raporlarını, ödeme emri belgesini hazırlamak ve Müdürlük Makamına sunmak ve müdür onayından sonra İlgili müdürlüğe ulaştırmak.
 4. Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini, belediye encümeni ve belediye meclisi kararlarını takip etmek, müdür ve personelin bilgisine sunmak.
 5. Büro içi görevli personelin hastalık, yıllık izin vb. olması halinde işlerin aksamayacak şekilde yürümesi ve puantajlarının hazırlanmasını sağlamak.
 6. Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreçleri takip etmek güncellemek.
 7. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 8. Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak süreç akış şemalarını hazırlamak ve Müdürlük makamına sunmak.
 9. Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini, hazırlamak.
 10. Kent Konseyinin taleplerine ilişkin organızasyonu yapmak, takip etmek, sonucunu kent konseyi sekreteryasına bildirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İşbirliği ve Koordinasyon

 

MADDE 16 – (1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlamak.

 

 1. Müdürlük dâhilinde  çalışanlar  arasındaki  işbirliği ve koordinasyonunun Müdür tarafından sağlanır.
 2. Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle

görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

 1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.
 2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 3. Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak ve dilekçe kayda geçirilip, müdür tarafından ilgili kişiye havale edilir.

 

 

 1. Havale edilmiş evrakı veya dilekçeyi alan personel, bu evrak veya dilekçeye mevzuata uygun olarak ve süresi içerisinde işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa Müdürün bilgisi dahilinde ilgililere bu yanlış düzelttirilir veya eksiklik tamamlattırılır,
 2. Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir.

ğ.Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evrak ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılarak veya elektronik ortamda ilgilisine/ilgili müdürlüklere teslim  edilir.

 1. Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakların müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv mevzuatına uygun olarak belirli süre birim arşivinde saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir.

ı. Yazışmalarda, Belediye Başkanı veya müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Kestel Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ve yazışma kuralları ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

 

MADDE 17 – Yapı Kontrol Müdürlüğü bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

ç)  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

 1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 3. 4857 sayılı İş Kanunu,
 4. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 5. ğ) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,
 6. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

ı)    3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

 1. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 3. 3194 sayılı İmar Kanunu,
 4. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu,
 5. 3621 sayılı Kıyı Kanunu
 6. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 7. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,

ö) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

 1. İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,

r)Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yön etmeliği,

s)Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

ş)Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

t)Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,

u)İlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.

ü)7201 sayılı Tebliğat kanunu v.b. müdürlük görev alanına ilişkin tüm mevzuat

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 18 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

 

MADDE 19 – (1) Bu yönetmelik hükümleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m Maddesi gereği Kestel Belediye Meclisinde kabul edilmesine müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 20 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Kestel Belediye Başkanı yürütür.