Zabıta Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

T.C.
KESTEL BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu yönetmelik, Bursa Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını belirler.

              Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta bulunan zabıta müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolarda görev yapanların tamamını kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- Bu yönetmelikte geçen;

Belediye                      : Kestel Belediyesi

Başkanlık                   : Kestel Belediye Başkanlığını

Belediye sınırı            : Kestel Belediyesi sınırlarını

Müdürlük                  : Kestel Zabıta Müdürlüğünü, ifade eder.

Yasal Dayanaklar

MADDE 3- Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

MADDE 5-    Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini ve ilçe halkının sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacağı kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, bu kapsamda oluşan belediye suçlarını takip etmek ve gerekli kanuni işlemleri yürütmek.

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1)        Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2)        Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3)        Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4)        Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5)        Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6)        Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7)        Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8)        2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9)        28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

10)    25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

11)    23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

12)    Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

 13)    30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

14)    26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

15)    31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

16)    15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

17)    11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, Belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek.

18)    14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

19)    5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

20)    21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

21)    13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

22)    Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

23)    Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

24)    Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

25)    İzin alınmadan açıldığı  kollukça tespit edilen yerlerin faaliyetten men işlemlerini yapmak

 b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

 c) Sağlık ile ilgili görevleri;

 1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve  11/6/2010 tarih ve 5996 sayılı  Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

 4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

 d) Yardım görevleri;

 1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 e) Çevre ile ilgili görevleri;

1) Meydan, bulvar, ana arter, cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlem başlatmak.

2) İzinsiz hafriyat yapımı ve hafriyat döküm sahası işletimi ile ilgili eylemlere mani olmak, ilgili şube müdürlüğüne bildirmek.

3) Çevreyi kirletici eylemleri önlemek, ev, apartman ve her türlü işyerinin çöplerinin sokağa atılmasını mani olmak.

4) Yapılan her türlü kazıların ruhsat denetimlerinin yapmak, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanunu işlem başlatmak.(kabahatler)

5) Gerekli kanuni izin alınmaksızın meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişilere kanuni işlem yapmak.(kabahatler)

6) Kullanılmayacak durumda olan, sahibi bulunmayan adi nitelikteki eşyaların ve hurda araçların imha edilmesini sağlamak.

7) Atık yağlar ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunur, çözümler üretir ve sonuçlanmasını sağlar.

8) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunur, çözümler üretir ve sonuçlanmasını sağlar. Gerektiğinde Kabahatler Kanununa göre  zabıta ile cezai işlem uygular.

9) Kirletici sektörlerin (hava, su ve toprak) denetlenmesini sağlar, gerekli yasal işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bilgi verir.

10) Her türlü inşaat tamirat artık molozlarını yollara, tretuvarlara, arsalara dökenlere engel olmak.

11) Çevreyi rahatsız edecek ev ve işyerlerinden kaynaklı gürültülerin engellenmesini sağlar.

12) Planlı, denetim programları hazırlar planlı-plansız ani denetimler yapar. Planlı, denetim programları hazırlar planlı-plansız, ani denetimler yapar.

13) İl Çevre Kurul Kararları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen genelgeler doğrultusunda çalışmalar yürütür.

14) Konuları ile ilgili oluşturulacak kurul ve komisyonlarda görev alır, koordinasyon kapsamında bilgilendirme toplantıları yapar.

 b) Trafik Denetim İle İlgili Görevleri

1) Belediyemiz sınırları dâhilinde, belde sakinlerinin rahat ve huzurunu sağlamak amacıyla kanun yönetmelik ve karar organlarınca alınan ve alınacak olan kararları uygulamak.

2) Belediyemiz sınırları içerisinde trafik mevzuatı çerçevesinde derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda devreye girmek bu hizmeti yerine getirmek.

3) Belediye başkanlığı tören ve protokol işlerinde görevlerini yerine getirmek.

4) Görev aldıkları bölgelerde, ilçe sakinlerinin mağduriyetine neden olan aksaklıkların giderilmesi için ilgili birimleri bilgilendirmek.

5) Belediye Trafik hizmetlerinin görev alanında bulunan şehir içi yolcu taşımacılığında çalışan Özel Halk Otobüslerinin, köy minibüslerinin ve ilçelerden gelen minibüslerin hazırlanan seyrüsefer yönetmenliği çerçevesinde denetim ve kontrol çalışmaları yapar.

6) Ayrıca şehir içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan nakliyatçılar ve taksicilerin yönetmeliklerine uygun olarak çalışıp, çalışmadığını denetler.

7) Gün geçtikçe artan trafik yoğunluğuna çözüm bulmak amacıyla çözüme ilişkin raporlar tanzim eder. Bu amaç ile ilgili güzergâhlar da yapılacak değişiklikler, otopark teşkil edilmesi gereken alanlar tespit edilir. Otopark teşkil edilen alanların yönetmelik şartlarına uygun olarak çalışıp çalışmadıkları kontrol edilir.

8) Vatandaşlardan gelen talepler çerçevesinde ve belirlenen tespitlere göre değerlendirmeler yapılarak, uygun yerlerde durak ve cep yapılabilecek alanları yaya geçit yerlerini tespit eder, ilgili birimlere rapor olarak bilgi verir.

9) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Yönetmenliğinin 16.Maddesi “1” bendine yer alan kanun gereği şehir içinde yaya ve taşıt yollarında, yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engelin ortadan kaldırılmasını sağlamak için ilgili birimlere ulaşır. Kaldırılmasını sağlar. Araçlar için ise Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yaparak kaldırılmasını sağlar. Kaldırılması mümkün olmayan engellerin ise gece ve gündüz görülmesini sağlamak amacıyla gereken işaretlemenin sorumlularınca yapılmasını sağlar. Keyfi uygulama yapanlar ise zabıta yönetmeliğince ceza işleme tabii tutar.

10) UKOME Kurulu kararı ile yapılacak işlemlerin tespitini yapar. Gerekli işlemler için birimler ile işbirliği içinde bulunur. UKOME Kurulundan çıkan kararların uygulanmasını takip eder. Aksaklıklar için yönetmeliklere uygun cezai işlem uygular, gerektiğinden araçlara yönelik cezai işlemler için Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yapar.

11) 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 16.Maddesinin “i” bendinde yazılı olan hususla ilgili olarak gerekli olan eksiklikleri inceler ve tespit ederek kanunun çözümü için ilgililere bilgi verir aksaklığın giderilmesini sağlar.

       Yukarıda yazılı olan bahse konu görevler Belediye Trafik Denetim Birimince yerine getirilirken görülen aksaklıklar öncelikle rapor edilerek, müdürlüğe bilgi verir. Şayet görülen aksaklık müdürlüğe ait yönetmeliklerde belirtilen bir suçu kapsıyorsa zabıt varakası tanzim edilerek ekinde raporu ile birlikte Müdürlüğe verilir. Ayrıca Trafik Denetim Birimi görev yaparken tespit etmiş olduğu aksaklıklar Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmayı gerektiren bir suç ise hazırlanmış olan sabit bilgi formu ile Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi vererek cezai işlem uygulaması sağlanır.

c) Esnaf Denetim ve Seyyar Takip Biriminin Görevleri

1)     Belediyemiz sınırları dâhilinde belde sakinlerinin rahat ve huzurunu temin amacı ile yasalar, yönetmelikler ve karar organlarınca alınan kararları uygulamak.

2)    Görev aldıkları bölgelerde, Belde sakinlerinin mağduriyetine neden olan aksaklıkların giderilmesi için ilgili birimleri bilgilendirmek.

3)   Belediye encümen kararı ile belirli şartları yerine getirmesi gereken işyerlerinin bu şartları yerine getirip getirmediğini takip etmek.

4)    Birim ile ilgili faaliyetleri ve sonuçlarını müdürlüğe raporlamak.

5)    Kestel İlçesi dâhilinde seyyar satıcıları ve izinsiz işgallerin denetimini yapmak.

6)   İşyerlerinin denetimini yapmak, ilgili mevzuatına göre kusurlu olanlara idari yaptırım veya tespit tutanağı düzenleyerek belediye encümenine göndermek ve kararı uygulamak.

7)   Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

8)   İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

 9)   İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

10)   2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

11)   11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

12)  14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

13)  İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

14)  9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

15)  İlçemiz sınırları dâhilinde kurulan semt pazarlarının işgaliye tahsilâtına yardımcı olmak.

 e) Pazaryerleri ve Kaldırım İşgali Denetim Birimi

1) Belediyemiz sınırları dâhilinde belde sakinlerinin rahat ve huzurunu temin amacı ile yasalar, yönetmelikler ve karar organlarınca alınan kararları uygulamak.

2) Görev aldıkları bölgelerde, Belde sakinlerinin mağduriyetine neden olan aksaklıkların giderilmesi için ilgili birimleri bilgilendirmek.

3) Kestel İlçesi dâhilinde kurulan semt pazarlarının nizam, intizam ve düzenini sağlamak, pazarcı esnafının fatura, etiket ve sağlık karnesi vb. yönünden denetimini yapmak.

4) Birim ile ilgili faaliyetleri ve sonuçlarını müdürlüğe raporlamak.

5) Yaya kaldırım işgali yapan esnafa yasal işlem yapmak, kaldırım işgalini engellemek.

6) Evsel katı atıkların toplanması ve cadde, sokakların süpürülmesini takip etmek, sorunları rapor halinde müdürlüğe iletmek

6) İşyeri ve bina önünü süpürmeyenlerin uyarılması ve süpürülmesinin sağlanması    

7) Semt pazarlarında işgaliye tahsilâtına yardımcı olmak, pazaryeri tahsis ve devirleri evraklarını hazırlamak ve Encümene sunmak.

 MADDE 7- Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

1) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

2) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

3) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

4) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

5) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

6) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

7) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

8) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

9) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

10) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

11) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Sorumluluk:

MADDE 8- Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

            Ayrıca, 4.Maddede belirtilen birimler hiyerarşik yapıya uygun olarak görevli zabıta memurları ile hizmet için gerekli diğer kadrolarda görev yapanlar, Zabıta Müdürlüğüne, Zabıta Müdürü ise bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

MADDE 9- İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük

MADDE 10- Bu yönetmelik Kestel Belediye Meclisinin Kararı ve  Büyükşehir Belediye Başkanlığının onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

ALTINCI BÖLÜM

Yürütme

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümleri Kestel Belediye Başkanı tarafından yürütülür.