Kestel Belediyesi Sosyal Yardım Çalışma Yönetmeliği

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kestel Belediye sınırları içerisinde ikamet eden, Kestel Belediyesince yürütülen Sosyal Yardım Hizmetlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Kestel Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ve sağlık, sosyal ve/veya ekonomik yetersizlik içerisinde olan;

 1. Dar gelirlilere, muhtaçlara, düşkünlere, kimsesizlere, yetim ve/veya öksüzlere,
 2. Desteğe ihtiyaç duyan; engellilere, çocuklara, öğrencilere, yaşlılara ve kadınlara,
 3. Asker aileleri, şehit aileleri ve gazilere,
 4. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu'nca belirlenecek olan diğer ihtiyaç sahibi kişilere,

bütçe imkanları dahilinde yapılacak olan ayni ve nakdi yardımları kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - Bu yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -  Bu yönetmelikte geçen ;

Belediye   :  Kestel Belediyesi'ni,

Belediye Başkanı :  Kestel Belediye Başkanı'nı,

Müdürlük  : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü,

Kurul  :  Başkan ve üyeleri Belediye Başkanı tarafından belirlenen, Müdürlükçe kendilerine havale edilen sosyal yardım taleplerini inceleyen - değerlendiren ve sosyal yardım yapılıp yapılamayacağı hususundaki raporunu Müdürlüğe sunan Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu'nu,

Sosyal Yardım  : Bu yönetmeliğin 2. Maddesinde belirtilen kişilere yapılan ayni ve nakdi yardımları,

Nakdi Yardım  : Ayni yardımlarla vatandaşların ihtiyaçlarının giderilemeyeceği durumlarda yapılan para veya çek, kupon veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır. Sözleşme yapılarak anlaşması sağlanan firmalarla çek, kupon veya kart bedelleri ödenerek yapılan yardımları,

Ayni Yardım  :  Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi sosyal inceleme raporu ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımları,

Dar Gelirli  : Her türlü gelirler toplamı esas alındığında; hane içinde ikamet eden veya bakmakla yükümlü oldukları kişi başına düşen ortalama aylık geliri Asgari Ücretin 1/4'ünden az olanları,

Muhtaç  :  Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan kimseleri,

Düşkün  :  Büyük bir geçim sıkıntısına düşmüş veya yoksulluk nedeniyle geçim imkanlarını yitirmiş bulunan kimse.

Kimsesiz  :  Kendisini koruyup kollayacak herhangi bir yakını veya kimsesi olmayan kişiyi,

Afet      : Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

Engelli      : Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

Desteğe İhtiyaç Duyan : Aralıklı, sınırlı, kapsamlı veya yaygın (yaşam boyu) olmak üzere; maddi ve/veya manevi desteğe ihtiyaç duyan kişileri,

Kira Yardımı : Kirada oturan ve kirasını ödeyemediği Kurul tarafından tespit edilen kişilere yapılacak olan ayni yardımı,

Barınma Yardımı  : İnsan yaşamını idame ettirmeye elverişli olmayan eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşamak durumunda olan ailelere yapılacak ev bakım onarım yardımı ile barınacak herhangi bir yeri olmayan düşkün kimselere yapılacak geçici barınma yardımını ifade eder.

 

 

 

 İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardım Türleri ve Genel Esaslar

Sosyal Yardım Türleri

MADDE  5  -  Belediye tarafından yapılacak olan yardım türleri aşağıdaki gibidir.

( 1 ) Nakdi yardımlar.

( 2 ) Ayni yardımlar;

 1. Her türlü yiyecek, içecek ve sıcak yemek yardımları ile giyecek, yakacak, ev eşyası, temizlik ve hijyen malzemelerini,
 2. Kırtasiye, oyuncak, bisiklet, spor malzemelerini,
 3. Engellilere ve/veya hastalara yönelik araç gereç ve malzemeler ile bunlara yönelik bakımları,
 4. Gündelik ev yaşamında kullanılan  elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini,
 5. Konut bakım ve onarımı ile kira ve barınma yardımlarını,
 6. Evde temizlik yardımını,
 7. İnsan onurunun gerektirdiği kişisel bakım yardımlarını,
 8. Kurulun belirleyip karar vereceği diğer yardımları,

ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE  6  - Sosyal yardıma ilişkin genel esaslar aşağıdaki gibidir.

(1)  Her yıl bütçede belirlenen sosyal yardım ödeneğini geçemez.

(2) Müdürlük, sosyal yardım faaliyetlerinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluş ve kişiler arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edip; yardım talep eden kişilerin gelir, varlık, borç ve sosyal güvence durumları hakkında gerekli araştırmaları yaparak sosyal yardımlara işlerlik kazandırır. Gönüllü Katılım Yönetmeliğine göre

 1. a) Gönüllüler çalışacakları alanları belirtmek sureti ile ilgili belediyeye müracaat ederler. Müracaatları uygun bulunanlar, ilgili birimin gözetim ve bilgisi dahilinde sorumluluk alanlarında taraflarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde çalışırlar.
 2. b) Gönüllülerin, çalışma süreleri içinde çalışma alanlarına gidiş ve gelişleri ilgili belediyece sağlanabilir.

c)Belirlenen usul ve esaslara aykırı davranışlarda bulunulması halinde gönüllülük ilişkisi sona erer, verilen kimlik kartları geri alınır.

 1. d) Belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir.
 2. e) Gönüllünün çalışacağı alan kent konseyinin oluşturduğu çalışma alanları içinde ise, bu çalışma kent konseyi çalışmaları ile birlikte değerlendirilir.
 3. f) Faaliyetlerin bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilir.

3) Sosyal İnceleme; yardım talep eden kişilerin başvurularına istinaden ikamet adreslerine sosyal hizmet uzmanlarınca yapılan ihtiyaç analizidir. 

(4) Kurul; yardım talep eden kişilerin ihtiyaç durumlarının önceliği ve ivediliği ile Belediyenin mali durumunu göz önünde bulundurarak sosyal yardım taleplerini değerlendirir.

(5) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek şekilde yapılması esastır.

(6) Yardımlar, devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Kimlere, nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Kurul kararında yer verilir. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak, sürekli yardım alınabileceği hususunda herhangi bir hak doğurmaz.

(7) İlçede ikamet edenlerin, belediye idaresinin yardımlarından yararlanma haklarının olduğu bilinciyle yapılan sosyal yardım hizmetleri;  ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilere en uygun yöntemlerle sunulur.

(8) Sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye yapılan bağışlar, bu Yönetmelikte tespit edilen esaslara göre dağıtılır.

(9) Ayni yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım Belediye personeli tarafından veya Belediye personelinin gözetiminde yapılır.

(10)  Sosyal yardımlar belirli aralıklarla düzenli olarak yapılabileceği gibi bir defaya mahsus olmak üzere de yapılabilir. Bir defa sosyal yardım yapılması müktesep hak doğurmaz.

(11)  Yardımda bulunulan kişilerle ilgili bütün bilgiler kişisel dosyalarında saklanır ve her çeşit gelişme kaydedilir. Bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

(12)  Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Meclisi toplantısını beklemeksizin bu bölgelere gerekli yardım ve desteği sağlayabilir.

 (13)  Çalışma hayatının ve ekonominin olumsuz etkilendiği kriz, salgın ve afet dönemlerinde; Belediye Meclisi toplantısını beklemeksizin ilçede ikamet eden ve zor durumda olan ailelerin Elektrik, Su ve Doğalgaz faturaları ile veresiye alışverişlerden kaynaklanan bakkal ve market borcu faturaları sosyal yardım amaçlı olarak Belediye tarafından ödenebilir.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Sosyal Yardımlardan Yararlanma Usul ve Esasları

 

Sosyal Yardımlardan Yararlanabilecek Olanlar

MADDE 7 – (1) Ayni ve nakdi yardım yapılacak kişilerin tespiti ve uygulanacak yardım tipinin belirlenmesine esas değerlendirmenin, objektif kıstaslara göre yapılabilmesine imkan sağlayacak ve söz konusu kişilerin sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin ayrıntılı puanlamaların yapıldığı “Sosyal Yardım İnceleme Formu” ile başvuru yapan kişinin ön incelemesi gerçekleştirilir.

(2) Kestel Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmek veya eğitim görmek koşuluyla; sağlık, sosyal ve ekonomik durumları aşağıda belirtildiği gibi olanlar Kurul kararı ile Belediyenin sosyal yardımlarından bütçe imkanları dahilinde yararlandırılabilir.

 1. Dar gelirliler, muhtaçlar, düşkünler, kimsesizler, yetim ve/veya öksüzler.
 2. Desteğe ihtiyaç duyan; engelliler, çocuklar, öğrenciler, yaşlılar ve kadınlar.
 3. Asker aileleri, şehit aileleri ve gaziler.
 4. Afetlere maruz kalmış olup, ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilenler.
 5. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu'nca belirlenecek olan diğer ihtiyaç sahibi kişiler.

(3)   Müracaatta bulunanların;  sağlık, sosyal ve ekonomik durumlarının bu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği gibi olması veya ayni ve nakdi yardıma ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesi, Belediye tarafından mutlaka sosyal yardım yapılacağı anlamına gelmez.

(4)  Aşağıda belirtilen durumlardaki şahısların sosyal yardımları Kurul kararı ile kesilir.

 1. Sağlık, sosyal ve ekonomik durumlarında yardıma ihtiyaç duymayacak şekilde olumlu değişiklik olanlar.
 2. İlçe dışında ikamet ettikleri tespit edilenler.
 3. Yardım almayı kolaylaştırmaya yönelik olarak Belediyeye veya ilgili kurumlara yanıltıcı bilgi verdiği anlaşılanlar. ( Bunlar hakkında gerekli görülür ise yasal işlem başlatılabilir.)
 4. Terör örgütlerine; üye olanların, yardım ve yataklık edenlerin, irtibat ve iltisaklı olanların, terör örgütlerinin propagandasını yapanların yardımları kesilir.

 

Müracaat şekli

MADDE  8  -  (1) Müracaat ve talepler aşağıdaki şekilde yapılabilir.

 1. Belediye'ye şahsen veya posta yoluyla dilekçe verilerek.
 2. Çağrı merkezi veya hizmet masaları üzerinden ya da Belediyenin resmi sosyal medya hesapları veya diğer iletişim kanalları üzerinden müracaat edilerek.
 3. İhtiyaç sahibi kişilerin dışında; komşuları, yakınları, Belediye personeli veya muhtarlıklar tarafından yapılan bildirimler, basında ya da sosyal medyada çıkan haberler, Müdürlüğün veya Kurulun re’sen tespitleri müracaat olarak kabul edilebilir.

Başvuruda İstenecek Belgeler

MADDE  9 -  (1) Sosyal yardım talebinde bulunanlardan aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

 1. Dilekçe,
 2. Fakirlik Belgesi,
 3. Kendisi ve birlikte yaşadığı aile fertleri ile ilgili;
 4. Taşınmaz Mal durumunu gösterir belge. (Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınacak.)
 5. Gelir Durumunu gösterir belge / SGK hizmet dökümü belgeleri, (Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak.)
 6. Araç kaydını gösterir belge. (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden alınacak.)
 7. Yardım Alıp Almadığını Gösterir Belge. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alınacak.)
 8. Öğrenim görenler için "Öğrenci Belgesi". (Okullarından alınacak.)
 9. Engelli bireyler için "Engelli Raporu" onaylı fotokopisi. (Aslını ibraz etmek koşuluyla rapor fotokopileri Müdürlük görevlileri tarafından "aslının fotokopisidir" diye onaylanabilir.)
 10. Aylık geliri olanlar için Maaş Bordrosu.

(2) Kişisel bakım, evde bakım, sıcak yemek ve ikinci el kıyafet yardımı başvurularında; müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucu durumu ve kimliği tespit edilenlerden başkaca belge istenmeksizin gerekli yardım yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

 

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu'nun Oluşumu ve Görevleri

 

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu'nun Oluşumu

MADDE  10 -  ( 1 ) Sosyal Yardım Kurulu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Başkan ve üyeleri olmak üzere en az 5 kişiden oluşur.

( 2 ) Asil üyelerin izinli, raporlu ya da ilçe dışında görevli olmaları durumunda yerlerine yedek üyelerden çağrılır.

 

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu'nun Görevleri

MADDE  11 -  ( 1 ) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu 2 haftada en az bir kez toplanır ve Kurulun sekreteryası Müdürlükçe yürütülür.

( 2 )  Kurul; müdürlükçe kendilerine havale edilen sosyal yardım taleplerini inceler, müdürlük tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan "Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveli"ni esas alarak değerlendirir ve - müdürlükçe bildirilen bütçe imkanları ölçüsünde - sosyal yardım yapılıp yapılmayacağı hususundaki raporunu Müdürlüğe sunar.

( 3 ) Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 12  -  (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13 -  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kestel Belediye Başkanı yürütür.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

EK 1

 
   

 

GÖNÜLLÜ KARTI

KESTEL BELEDİYESİ

5,5

cm

 

ADI

:

RESİM

SOYADI

:

ÇALIŞMA ALANI

:

T.C KİMLİK NO

:

KAN GRUBU

:

ÖNYÜZ

        

KARTI VEREN MAKAM

ONAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU KART BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILAMAZ.

BU KART BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILAMAZ

SOĞUK DAMGASI OLMAYAN KARTLAR GEÇERSİZDİR

BU KARTI BULDUĞUNUZDA LÜTFEN …………… NO’LU TELEFONA BİLGİ VERİNİZ

ARKAYÜZ

 

 

 

 

 

 

EK 2

              

KESTEL BELEDİYESİ

SOSYAL İNCELEME FORMU

                                                                                              … / … /202…

Başvuru Sahibinin Talebi:

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı

 

Doğum Tarihi

 

Kimlik Numarası

 

Uyruğu

 

Medeni Durumu  

¡ Evli

¡ Bekâr

¡Dul(5)

¡Boşanmış(5)

Öğrenim Durumu

¡ Yok (3)

¡ Okur-Yazar (2)

¡İlkokul

¡ Ortaokul

¡ Lise

¡ Yüksekokul

İletişim Bilgileri

 

Telefon 1:

Telefon 2:

SOSYO-DEMOGRAFİK BİLGİLER

 

Hanede Yaşayan Kişi Sayısı

¡1 kişi

¡2 kişi

¡3 kişi

 

¡4 kişi (2)

¡5-8 kişi (3)

¡8 kişi ve üzeri (5)

 

Okula Giden Çocuk Sayısı

¡1 kişi (3)

¡2 kişi (5)

¡3 kişi (8)

¡4 kişi (10)

 

0-3 Yaş Çocuk Sayısı

¡1 kişi (3)

¡2 kişi ve üzeri (5)

 

60 Yaş Üzeri Kişi Sayısı

¡1 kişi (5)

¡2 kişi ve üzeri (10)

 

Hanedeki Engelli Sayısı

¡1 kişi (5)

¡2 kişi ve üzeri (10)

 

ENGEL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Engelli Kişinin Adı-Soyadı

 

 

Yakınlığı

 

 

Engelli Sağlık Kurulu Raporu

¡ Var

¡ Yok

Yüzdesi:

 

Engel Tanısı

¡ Ortopedik

¡ Zihinsel

¡ İşitme

 

¡ Dil ve Konuşma

¡ Görme

¡ Ruhsal/Duygusal

 

¡ Kronik Hastalık

¡ Diğer (… … … … … … …  … … … … ...)

 

Engel Bakım Durumu

¡ Yarı Yatağa Bağımlı(3)

¡ Yatağa Bağımlı(5)

¡ Gözetim Altında(2)

 

¡ Bağımsız

 Not:

 

Engel Nedeni

¡Doğuştan

¡ Doğum Sonrası

 

SOSYO-EKONOMİK BİLGİLER

Hanede Çalışan Kişi Sayısı

¡1 kişi (-2)

¡2 kişi (-5)

¡3 kişi ve üzeri (-8)

Başvuru Sahibinin Çalışma Durumu

¡Çalışamıyor (4)

¡Çalışmıyor (-2)

¡Çalışıyor (maaş)

¡ Emekli (1)

¡ Geçici işlerde (1)

Sosyal Güvencesi 

¡Kendisi

¡Eşi

¡ Anne veya Baba

¡GSS(5)

¡ Yok (5)

Aldığı Sosyal Yardımlar

¡ Evde bakım ücreti

¡ Şartlı nakit transferi… … … …

¡ 2022-Özürlü maaşı… … … …

¡ 2022-Yaşlılık maaşı… … … …

¡ Tek seferlik nakdi yardım… … …

¡ Afet destek yardımı… … … …

¡ Sosyal ve ekonomik destek… …

¡ Aile para yardımı… … … …

¡ Dul maaşı… … …

¡Kızılay… … … …

¡ Diğer… … … …

Aylık Gelir Toplamı:

(sosyal yardımlarla birlikte)

(… … … … … … …  …)

¡ 0-500 TL (10)

¡ 501-1000 TL (8)

¡ 1001-2000TL (6)

¡ 2001-2500 TL (0)

¡ 2501-3000 TL(-5)

¡ 3001 TL-5000TL ve üzeri (-10)

¡5001 TL ve üzeri (-20)

Barınma Durumu

¡ Kiracı (5)… …

¡ Kira ödemiyor

¡ Ev sahibi

Gayrimenkul /Araç Durumu

¡ 1 adet (-5)

¡ 2 adet (-10)

¡ 3 kişi ve üzeri (-15)

Isınma Şekli

¡Katı Yakıt

¡Doğalgaz

¡Diğer… … … …

Ev Eşyalarının Durumu

¡Yeterli

¡Yetersiz

 

                                     

 

 

SOSYAL YARDIM BAŞVURU NEDENİ

 

 

 

¡ Yoksulluk

¡ Yangın (5)

¡Göç(5)

 

¡Yalnız Yaşayan Kadın(5)

¡Yalnız Yaşayan Erkek(5)

¡Eşi Tarafından Terk(5)

 

¡Şiddet Mağduru(5)

¡Engel Durumu

¡ Kronik Hastalık (5)

 

¡Bağımlı (kendisi veya yakını)(5)

¡Doğal Afet (5)

¡ Cezaevi (5)

 

Uzman Görüşü

(±20 puan)

 

 

 

 

 

 

Toplam Puan 

 

 

SOSYAL YARDIM SÜRELERİ

Puanlama

1. Sürekli Yardım: Yapılan incelemede, sosyo-ekonomik olarak yaşamlarını idame ettirmekte zorluk çektikleri belli olup yoksunluk ve yoksulluk hallerinin kısa sürede iyileşmeyeceği kanaati oluşan ailelere bir yıl süreyle Yönetmelik hükümlerine göre ayni yardım yapılır. Bu ailelerin yılda bir kez sosyal incelemeleri yenilenir ve durumlarında değişiklik olmaması halinde yardım yapmaya devam edilir.

51 ve Üzeri

Puan

1. Geçici Süreli Yardım: Yapılan incelemede, sosyo-ekonomik olarak yaşamlarını idame ettirmekte zorluk çektikleri belli olup; iş bulma, borçlarını ödeme vb. ile yoksunluk ve yoksulluk hallerinin iyileşebileceği kanaati oluşan ailelere bu süre zarfında Yönetmelik hükümlerine göre ayni yardım yapılır. Bu ailelerin yılda iki kez sosyal incelemeleri yenilenir ve durumlarında değişiklik olmaması halinde yardım yapmaya devam edilir.

31–50

Puan

3. Bir Defaya Mahsus Yardım: Yapılan incelemede, yangın, doğal afet, iş görmezlik hali, işten çıkartılma, ani hastalık vb. nedenlerle geçici olarak sosyo-ekonomik zorluk yaşadıkları ve anlık destekle yoksunluk ve yoksulluk hallerinin iyileşebileceği kanaati oluşan ailelere bir defaya mahsus olmak üzere Yönetmelik hükümlerine göre ayni yardım yapılır.

21–30

Puan

4. Yardım Uygun Değil

0–20

Puan

         


AİLE FERT BİLGİLERİ

 

 

Doğum Tarihi

Öğrenim

Durumu

Çalışma

Durumu

EŞİ

Adı Soyadı

 

 

¡Yok,¡ Okur-Yazar

¡İlkokul

¡ Ortaokul

¡ Lise

¡ Yüksekokul

¡ Çalışamıyor

¡Çalışmıyor

¡Çalışıyor (maaş)

¡ Emekli

¡ Geçici işlerde

T.C. Kimlik Numarası

 

Çocuk

Adı Soyadı

 

 

¡Yok,¡ Okur-Yazar

¡İlkokul

¡ Ortaokul

¡ Lise

¡ Yüksekokul

¡ Çalışamıyor

¡Çalışmıyor

¡Çalışıyor (maaş)

¡ Emekli

¡ Geçici işlerde

T.C. Kimlik Numarası

 

Çocuk

Adı Soyadı

 

 

¡Yok,¡ Okur-Yazar

¡İlkokul

¡ Ortaokul

¡ Lise

¡ Yüksekokul

¡ Çalışamıyor

¡Çalışmıyor

¡Çalışıyor (maaş)

¡ Emekli

¡ Geçici işlerde

T.C. Kimlik Numarası

 

Çocuk

Adı Soyadı

 

 

¡Yok,¡ Okur-Yazar

¡İlkokul

¡ Ortaokul

¡ Lise

¡ Yüksekokul

¡ Çalışamıyor

¡Çalışmıyor

¡Çalışıyor (maaş)

¡ Emekli

¡ Geçici işlerde

T.C. Kimlik Numarası

 

Çocuk

Adı Soyadı

 

 

¡Yok,¡ Okur-Yazar

¡İlkokul

¡ Ortaokul

¡ Lise

¡ Yüksekokul

¡ Çalışamıyor

¡Çalışmıyor

¡Çalışıyor (maaş)

¡ Emekli

¡ Geçici işlerde

T.C. Kimlik Numarası

 

Diğer

Adı Soyadı

 

 

¡Yok,¡ Okur-Yazar

¡İlkokul

¡ Ortaokul

¡ Lise

¡ Yüksekokul

¡ Çalışamıyor

¡Çalışmıyor

¡Çalışıyor (maaş)

¡ Emekli

¡ Geçici işlerde

T.C. Kimlik Numarası

 

 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince; tarafımdan Kestel Belediyesi’ne sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere her türlü kişisel/özel nitelikli verilerimin belediye sistemine işlenmesine, Sosyal Yardım Hizmetlerinden yararlanmak üzere beyan etmiş olduğum tüm kişisel, sosyo-demografik, ekonomik ve aile bireylerine ait bilgilerimin yardım hizmetleri kapsamında kayıt edilmesine, değerlendirilmesine, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aldığım yardımların ve sosyo-ekonomik durumumun araştırılması amacı ile sorgulama yapılmasına, ilgili yasal mevzuat gereğince tüm verilerimin paylaşılmasına ve hakkımda oluşturulacak olan Sosyal İnceleme Raporu düzenlenmesinde kullanılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  Başvuru Sahibinin                                                                            Sosyal İnceleme Yapan               Adı Soyadı ve İmzası                                                                                    Görevlinin

                                                                                                              Adı Soyadı ve İmzası